Jeremiah 22

  22:1   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 4198 πορεύου Go, 2532 και and 2597 κατάβηθι go down 1519 εις to 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του of the 935 βασιλέως king * Ιούδα of Judah! 2532 και And 2980 λαλήσεις you shall speak 1563 εκεί there 3588 τον   3056-3778 λόγον τούτον this word.   22:2   2532 και And 2046 ερείς you shall say, 191 άκουε Hear 3588 τον the 3056 λόγον word 2962 κυρίου of the lord, 935 βασιλεύ O king * Ιούδα of Judah, 3588 ο O one 2521 καθήμενος sitting down 1909 επί upon 2362 θρόνου the throne * Δαυίδ of David, 1473 συ you 2532 και and 3588 ο   3816-1473 παίδές σου your servants, 2532 και and 3588 ο   2992-1473 λαός σου your people, 2532 και and 3588 οι the ones 1531 εισπορευόμενοι entering 3588 ταις   4439-3778 πύλαις ταύταις by these gates!   22:3   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 4160 ποιείτε Execute 2917 κρίμα equity 2532 και and 1343 δικαιοσύνην righteousness, 2532 και and 1807 εξαιρείσθε rescue 1283 διηρπασμένον the one being plundered 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 91 αδικούντος of the one wronging 1473 αυτόν him! 2532 και And 4339 προσήλυτον the foreigner, 2532 και and 3737 ορφανόν orphan, 2532 και and 5503 χήραν widow, 3361 μη do not 2616 καταδυναστεύετε tyrannize! 2532 και And 3361 μη do not 764 ασεβείτε be impious! 2532 και And 129 αίμα [4blood 121 αθώον 3innocent 3361 μη 1you should not 1632 εκχέητε 2pour out] 1722 εν in 3588 τω   5117-3778 τόπω τούτω this place.   22:4   1360 διότι For 1437 εάν if 4160 ποιούντες doing 4160 ποιήσητε you should do 3588 τον   3056-3778 λόγον τούτον this word, 2532 και then 1525 εισελεύσονται [2shall enter 1722 εν 3in 3588 ταις 4the 4439 πύλαις 5gates 3588 του   3624-3778 οίκου τούτου 6of this house 935 βασιλείς 1kings] 2521 καθήμενοι sitting down 1909 επί upon 2362 θρόνου the throne * Δαυίδ of David, 2532 και and 1910 επιβεβηκότες mounting 1909 εφ΄ upon 716 αρμάτων chariots, 2532 και and 2462 ίππων horses, 1473 αυτοί they 2532 και and 3588 οι   3816-1473 παίδες αυτών their children, 2532 και and 3588 ο   2992-1473 λαός αυτών their people.   22:5   1437-1161 εάν δε But if 3361 μη you should not 4160 ποιήσητε do 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words, 2596 κατ΄ according to 1683 εμαυτού myself 3660 ώμοσα I swear by an oath, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3754 ότι that 1519 εις [3for 2050 ερήμωσιν 4desolation 1510.8.3 έσται 2will be 3588 ο   3624-3778 οίκος ούτος 1this house].   22:6   3754 ότι For 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 2596 κατά against 3588 του the 3624 οίκου house 935 βασιλέως of the king * Ιούδα of Judah. *-1473 Γαλαάδ συ You are Gilead 1473 μοι to me, 746 αρχή head 3588 του   * Λιβάνου of Lebanon. 1437 εάν Should I 3361 μη not 5087 θω make 1473 σε you 2048 έρημον desolate, 4172 πόλεις cities 3361 μη not 2730 κατοικηθησομένας being dwelt in?   22:7   2532 και And 1863 επάξω I will bring 1909 επί upon 1473 σε you 3645 ολοθρεύοντα an annihilating 435 άνδρα man, 2532 και and 3588 τον   3990.1-1473 πέλεκυν αυτού his hewing axe. 2532 και And 1581 εκκόψουσι they shall cut down 3588 τας   1588 εκλεκτάς [2chosen 2748 κέδρους 3cedars 1473 σου 1your], 2532 και and 1685 εμβαλούσιν shall put them 1519 εις into 3588 το the 4442 πυρ fire.   22:8   2532 και And 1330 διελεύσονται [3shall go 1484 έθνη 2nations 4183 πολλά 1many] 1223 διά through 3588 της   4172-3778 πόλεως ταύτης this city. 2532 και And 2046 ερούσι they shall say 1538 έκαστος each 4314 προς to 3588 τον   4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor, 1302 διατί Why 4160-2962 εποίησε κύριος did the lord do 3779 ούτως thus 3588 τη to 4172 πόλει [3city 3778 ταύτη 1this 3588 τη   3173 μεγάλη 2great]?   22:9   2532 και And 2046 ερούσιν they shall say, 446.2 ανθ΄ ων Because 1459 εγκατέλιπον they abandoned 3588 την the 1242 διαθήκην covenant 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού αυτών their God, 2532 και and 4352 προσεκύνησαν did obeisance to 2316-245 θεοίς αλλοτρίοις strange gods, 2532 και and 1398 εδούλευσαν they served 1473 αυτοίς to them.   22:10   3361 μη Do not 2799 κλαίετε weep 3588 τον for the one 2348 τεθνηκότα having died, 3366 μηδέ nor 2354 θρηνείτε lament 1473 αυτόν him! 2799 κλαύσατε Weep! 2805 κλαυθμώ by weeping 3588 τον for the 1607 εκπορευόμενον one going forth, 3754 ότι for 3756 ουκ he shall not 1994 επιστρέψει return 2089 έτι again, 3761 ουδέ nor 3708 όψεται shall he see 3588 την the 1093 γην land 3968-1473 πατρίδος αυτού of his fatherland.   22:11   1360 διότι For 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 1909 επί against * Σελλήμ Shallum, 5207 υιόν son * Ιωσία of Josiah 935 βασιλέα king 3588 της   * Ιουδαίας of Judea, 3739 ος who 936 εβασίλευσε reigned 5228 υπέρ for * Ιωσία Josiah 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού his father, 3739 ος who 1831 εξήλθεν came forth 1537 εκ from out of 3588 του   5117-3778 τόπου τούτου this place, 3756 ουκ He shall not 390 αναστρέψει return 1563 εκεί there 2089 έτι again.   22:12   235 αλλ΄ η But 1722 εν in 3588 τω the 5117 τόπω place 3739 ου where 3351 μετώκισα I displaced 1473 αυτόν him, 1563 εκεί there 599 αποθανείται he shall die, 2532 και and 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land 3756 ουκ he shall not 3708 όψεται see 2089 έτι again.   22:13   5599 ω O 3588 ο the one 3618 οικοδομών building 3614-1473 οικίαν αυτού his house 3756-3326 ου μετά with no 1343 δικαιοσύνης righteousness, 2532 και and 3588 τα   5253-1473 υπερωά αυτού his rooms 3756-1722 ουκ εν without 2917 κρίματι equity; 3844 παρ΄ for 1473 αυτώ to him 3588 ο the 4139 πλησίον neighbor 2038 εργάται works 1431 δωρεάν without pay, 2532 και and 3588 τον   3408-1473 μισθόν αυτού his wage 3766.2 ου μη in no way 591 αποδώση shall he give over 1473 αυτώ to him.   22:14   3618 ωκοδόμησας You built 4572 σεαυτώ to yourself 3624 οίκον a house 4830.1 σύμμετρον well-proportioned, 5253 υπερώα with upper rooms 4494.1 ριπιστά ventilated, 1291 διεσταλμένα separated 2376 θυρίσι by windows, 2532 και and 3586.3 εξυλωμένα being boarded 1722 εν by 2748 κέδρω cedar, 2532 και and 5548 κεχρισμένα being coated 1722 εν in 3400.1 μίλτω vermilion.   22:15   3361 μη Should 936 βασιλεύσης you reign, 3754 ότι because 1473 συ you 3947 παροξυνή are provoked 1722 εν with * Αχάζ Ahaz 3588 τω   3962-1473 πατρί σου your father? 3756 ου Shall they not 2068 φάγονται eat 2532 και and 3756 ου shall they not 4095 πίονται drink? 957 βέλτιον It is best 1473 σε for you 4160 ποιείν to execute 2917 κρίμα equity 2532 και and 1343 δικαιοσύνην [2righteousness 2570 καλήν 1fair].   22:16   3756 ουκ They did not 1097 έγνωσαν know, 3756 ουκ they did not 2919 έκριναν judge 2920 κρίσιν with equity 5011 ταπεινώ to the humble, 3761 ουδέ nor 2920 κρίσιν with equity 3993 πένητος to the needy. 3756-3778 ου τούτό [2this not 1510.2.3 εστι 1Is] 3588 το because of 3361 μη [2not 1097 γνώναί 3knowing 1473 σε 1your] 1473 εμέ me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord?   22:17   2400 ιδού Behold, 3756-1510.2.6 ουκ εισίν [2are not 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου 1your eyes] 3761 ουδέ nor 3588 η   2588-1473 καρδία σου your heart 2570 καλή good, 235 αλλ΄ but they are 1519 εις for 3588 την   4124-1473 πλεονεξίαν σου your desire for wealth, 2532 και and 1519 εις for 3588 το the 129 αίμα [3blood 3588 το   121 αθώον 2innocent 3588 του   1632 εκχέαι 1pouring out], 2532 και and 1519 εις for 92 αδικήματα offences, 2532 και and 1519 εις for 5408 φόνον murder, 3588 του   4160 ποιείν to do 1473 αυτά them.   22:18   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 1909 επί against * Ιωακείμ Jehoiakim 5207 υιόν son * Ιωσία of Josiah 935 βασιλέα king * Ιούδα of Judah, 3759 ουαί Woe 1909 επί against 3588 τον   435-3778 άνδρα τούτον this man. 3766.2 ου μη In no way 2875 κόψονται should they lament 1473 αυτόν him, saying, 5599 ω O 80 αδελφέ brother. 3762.1 ουδέ μη Nor 2799 κλαύσονται shall they weep over 1473 αυτόν him, saying, 3629.3 οίμοι Alas, 2962 κύριε O lord.   22:19   5027 ταφήν As the burial 3688 όνου of a donkey 2290 ταφήσεται he shall be buried; 4859.2 συμψησθείς being scraped away 4495 ριφήσεται he shall be tossed 1900 επέκεινα beyond 3588 της the 4439 πύλης gate * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.   22:20   305 ανάβηθι Ascend 1519 εις unto 3588 τον   * Λίβανον Lebanon, 2532 και and 2896 κέκραξον cry out! 2532 και And 1519 εις [3unto 3588 την   * Βασάν 4Bashan 1325 δος 1give out 3588 την   5456-1473 φωνήν σου 2your voice], 2532 και and 994 βόησον yell 1519 εις unto 3588 το the 4009 πέραν end 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea! 3754 ότι for 4937 συνετρίβησαν [3were defeated 3956 πάντες 1all 3588 οι   2036.3-1473 ερασταί σου 2your lovers].   22:21   2980 ελάλησα I spoke 4314 προς to 1473 σε you 1722 εν in 3588 τη   3900.1-1473 παραπτώσει σου your transgression, 2532 και and 2036 είπας you said, 3756-191 ουκ ακούσομαι I will not hearken. 3778 αύτη This 3588 η   3598-1473 οδός σου is your way 1537 εκ from 3503-1473 νεότητός σου your youth, 3756-191 ουκ ήκουσας you hearkened not to 3588 της   5456-1473 φωνής μου my voice.   22:22   3956 πάντας All 3588 τους   4166-1473 ποιμένας σου your shepherds 4165 ποιμανεί shall tend 417 άνεμος the wind, 2532 και and 3588 οι   2036.3-1473 ερασταί σου your lovers 1722 εν [2into 161 αιχμαλωσία 3captivity 1831 εξελεύσονται 1shall go forth]; 3754 ότι for 5119 τότε then 153 αισχυνθήση you shall be ashamed, 2532 και and 821 ατιμωθήση shall be disgraced 575 από because of 3956 πάντων all 3588 των the ones 5368 φιλούντων being fond of 1473 σε you.   22:23   2730 κατοικούσα O one dwelling 1722 εν in 3588 τω   * Λιβάνω Lebanon, 1772.2 εννοσσεύουσα nesting 1722 εν among 3588 ταις the 2748 κέδροις cedars, 2687.1 καταστενάξεις you shall groan 1722 εν in 3588 τω the 2064 ελθείν [2coming 1473 σοι 3to you 3601 οδύνας 1griefs], 5604 ωδίνας pangs 5613 ως as 5088 τικτούσης one giving birth.   22:24   2198-1473 ζω εγώ As I live, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1437 εάν Though 1096 γενόμενος in coming to pass 1096 γένηται [6should become * Ιεχονίας 1Coniah 5207 υιός 2son * Ιωακίμ 3of Jehoiakim 935 βασιλεύς 4king * Ιούδα 5of Judah] 656.2 αποσφράγισμα a seal 1909 επί upon 3588 της   5495 χειρός [2hand 3588 της   1188-1473 δεξιάς μου 1my right], 1564 εκείθεν from there 1610.6-1473 εκσπάσω σε will I pull you out.   22:25   2532 και And 3860-1473 παραδώσω σε I will deliver you up 1519 εις into 5495 χείρας the hands 3588 των of the 2212 ζητούντων ones seeking 3588 την   5590-1473 ψυχήν σου your life, 3739 ων whom 1473 συ you 2125 ευλαβή are cautious 575 από from 4383 προσώπου in front 1473 αυτών of them, 2532 και even 1519 εις into 5495 χείρας the hands * Ναβουχοδονόσορ of Nebuchadnezzar 935 βασιλέως king 3588 της   * Βαβυλώνος of Babylon, 2532 και and 1519 εις into 5495 χείρας the hands 3588 των of the * Χαλδαίων Chaldeans.   22:26   2532 και And 641-1473 απορρίψω σε I will throw you 2532 και and 3588 την   3384-1473 μητέρα σου your mother, 3588 την the one 5088 τεκούσάν giving birth to 1473 σε you, 1519 εις into 1093 γην a land 3739 ου of which 3756-5088 ουκ ετέχθης you were not birthed 1563 εκεί there; 2532 και and 1563 εκεί there 599 αποθανείσθε you shall die.   22:27   1519-1161 εις δε And unto 3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 1473 αυτοί they 2172 εύχονται made a vow 3588 ταις in 5590-1473 ψυχαίς αυτών their souls, 1563 εκεί there 3766.2 ου μη in no way 654 αποστρέψουσιν shall they return.   22:28   821-* ητιμώθη Ιεχονίας Coniah is disgraced 5613 ως as 4632 σκεύος a vessel 3739 ου which 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 5532 χρεία need 1473 αυτού of; 3754 ότι for 1610.1 εξερρίφη he was cast forth 2532 και and 1544 εξεβλήθη cast 1519 εις into 1093 γην a land 3739 ην which 3756 ουκ he did not 1492 ήδει know.   22:29   1093 γη O land, 1093 γη O land, 191 άκουε hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord!   22:30   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1125 γράψον Write up 3588 τον   435-3778 άνδρα τούτον this man 1574.1 εκκήρυκτον [2banished by public proclamation 444 άνθρωπον 1as a man]! 3754 ότι For 3766.2 ου μη in no way 837 αυξηθή should there be anything grown 1537 εκ from out of 3588 του   4690-1473 σπέρματος αυτού his seed, 435 ανήρ a man 2521 καθήμενος sitting down 1909 επί upon 2362 θρόνου the throne * Δαυίδ of David, 758 άρχων ruling 2089 έτι again 1722 εν in 3588 τω   * Ιούδα Judah.