Isaiah 8

  8:1   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to 1473 με me, 2983 λάβε Take 4572 σεαυτώ to yourself 5113.4 τόμον [3roll of papyrus 2537 καινόν 2new 3173 μέγαν 1a great], 2532 και and 1125 γράψον write 1519 εις on 1473 αυτόν it 1124.1 γραφίδι with the pen 444 ανθρώπου of a man 3588 του concerning the 3689.5 οξέως swiftly 4307.2 προνομήν [2plunder 4160 ποιήσαι 1made] 4661 σκύλων of spoils, 3918-1063 πάρεστι γαρ for it is at hand!   8:2   2532 και And 3144 μάρτυράς [2witnesses 1473 μοι 3for me 4160 ποίησον 1appoint] 4103 πιστούς of trustworthy 444 ανθρώπους men -- 3588 τον   * Ουρίαν Uriah 3588 τον the 2409 ιερέα priest, 2532 και and * Ζαχαρίαν Zachariah 5207 υιόν son * Βαραχίου of Barachiah.   8:3   2532 και And 4334 προσήλθον I drew near 4314 προς to 3588 την the 4398 προφήτιν prophetess; 2532 και and 1722 εν [2in 1064 γαστρί 3the womb 2983 έλαβε 1she conceived], 2532 και and 5088 έτεκεν gave birth to 5207 υιόν a son. 2532 και And 2036-2962 είπε κύριός the lord said 1473 μοι to me, 2564 κάλεσον Call 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name, 5030 ταχέως Quickly 4659.1 σκύλευσον Despoil, 3689.5 οξέως Swiftly 4307.1 προνόμευσον Plunder.   8:4   1360 διότι Because 4250 πριν before 3588 η the 1097 γνώναι [2knows 3588 το   3813 παιδίον 1child] 2564 καλείν to call 3962 πατέρα his father 2228 η or 3384 μητέρα mother, 2983 λήψεται one shall take 1411 δύναμιν t he power * Δαμασκού of Damascus, 2532 και and 3588 τα the 4661 σκύλα spoils * Σαμαρείας of Samaria 1725 έναντι before 935 βασιλέως the king * Ασσυρίων of the Assyrians.   8:5   2532 και And 4369-2962 προσέθετο κύριος the lord proceeded 2980 λαλήσαί to speak 1473 μοι to me 2089 έτι again, 3004 λέγων saying,   8:6   1223 διά Because 3588 το   3361-1014 μη βούλεσθαι [2want not 3588 τον   2992-3778 λαόν τούτον 1this people] 3588 το the 5204 ύδωρ water 3588 του   * Σιλωάμ of Shiloah 3588 το   4198 πορευόμενον going 2270.1 ησυχή tranquilly, 235 αλλά but 1014 βούλεσθαι want 2192 έχειν to have 3588 τον   * Ρασσίν Rezin 2532 και and 3588 τον the 5207 υιόν son * Ρομελίου of Remaliah 935 βασιλέα king 1909 εφ΄ over 1473 υμών them, 1223 διά therefore 3778 τούτο this --   8:7   2400 ιδού behold, 2962 κύριος the lord 321 ανάγει leads 1909 εφ΄ against 1473 υμάς you 3588 το the 5204 ύδωρ [4water 3588 του 5of the 4215 ποταμού 6river 3588 το   2478 ισχυρόν 1strong 2532 και 2and 4183 πολύ 3abundant], 3588 τον the 935 βασιλέα king 3588 των of the * Ασσυρίων Assyrians, 2532 και and 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτού his glory. 2532 και And 305 αναβήσεται he shall ascend 1909 επί upon 3956 πάσαν all 5327-1473 φάραγγα υμών your ravine, 2532 και and 4043 περιπατήσει shall walk 1909 επί upon 3956 παν all 5038-1473 τείχος υμών your wall.   8:8   2532 και And 851 αφελεί he shall remove 575 από from 3588 της   * Ιουδαίας Judea 444 άνθρωπον a man 3739 ος who 1410 δυνήσεται shall be able 2776 κεφαλήν [2his head 142 άραι 1to lift] 2228 η or 1415 δυνατόν able 4931 συντελέσασθαί to complete 5100 τι anything; 2532 και and 1510.8.3 έσται [2will be 3588 η   3925-1473 παρεμβολή αυτού 1his camp] 5620 ώστε so as 4137 πληρώσαι to fill 3588 το the 4114 πλάτος width 3588 της   5561-1473 χώρας σου of your place; 3326 μεθ΄ [2be with 1473 ημών 3us 3588 ο   2316 θεός 1God].   8:9   1097 γνώτε Know, 1484 έθνη O nations, 2532 και and 2274 ηττάσθε be vanquished! 1873 επακούσατε Take heed 2193 έως until 2078 εσχάτου the latter end 3588 της of the 1093 γης earth! 2480 ισχυκότες Being strong 2274 ηττάσθε be vanquished! 1437-1063 εάν γαρ For if 3825 πάλιν again 2480 ισχύσητε you should be strong, 3825 πάλιν again 2274 ηττηθήσεσθε you shall be vanquished.   8:10   2532 και And 3739 ην whom 302 αν ever 1011 βουλεύσησθε you should consult 1012 βουλήν counsel, 1286.1-2962 διασκεδάσει κύριος the lord shall efface it; 2532 και and 3056 λόγον [3word 3739 ον 1what 1437 εάν 2ever] 2980 λαλήσητε you should speak, 3766.2 ου μη in no way 1696 εμμείνη should it adhere 1722 εν to 1473 υμίν you; 3754 ότι for 3326 μεθ΄ [2is with 1473 ημών 3us 3588 ο   2316 θεός 1God].   8:11   3779 ούτω Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 τη With the 2478 ισχυρά strong 5495 χειρί hand 544 απειθούσι they resist persuasion 3588 τη in the 4197 πορεία going 3588 της of the 3598 οδού way 3588 του   2992-3778 λαού τούτου of this people, 3004 λέγοντες saying,   8:12   3379 μήποτε Lest at any time 2036 είπωσι you should say, 4642 σκληρόν It is hard. 3956-1063 παν γαρ For all 3739 ο what 1437 εάν ever 2036 είπη [2should say 3588 ο   2992-3778 λαός ούτος 1this people] 4642-1510.2.3 σκληρόν εστι is hard. 3588-1161 τον δε But the 5401 φόβον fear 1473 αυτού of him 3766.2 ου μη in no way 5399 φοβηθήτε should you be fearful, 3762.1 ουδε μη nor 5015 ταραχθήτε should you be disturbed.   8:13   3588 τον The 2962 κύριον lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces -- 1473-37 αυτόν αγιάσατε sanctify him! 2532 και and 1473 αυτός he 1510.8.3 έσται will be 1473 σου your 5401 φόβος fear.   8:14   302 καν [3even 1909 επ΄ 4upon 1473 αυτώ 5him 3982 πεποιθώς 2yielding 1510.3 ης 1You should be], 1510.8.3 έσται he will be 1473 σοι to you 1519 εις for 37.1 αγίασμα a sanctuary; 2532 και and 3756 ουχ not 5613 ως as 3037 λίθου a stone 4348 προσκόμματι of stumbling 4876 συναντήσεσθε for you to meet up with, 3761 ουδ΄ nor 5613 ως as 4073 πέτρας a rock 4430 πτώματι downfall; 3588-1161 οι δε but the 3624 οίκοι houses * Ιακώβ of Jacob 1722 εν are in 3803 παγίδι a snare, 2532 και and 1722 εν in 2836.4 κοιλώματι a hollow 1455.1 εγκαθήμενοι lying in wait 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   8:15   1223 διά On account of 3778 τούτο this 101 αδυνατήσουσιν [2shall be powerless 1722 εν 3among 1473 αυτοίς 4them 4183 πολλοί 1many], 2532 και and 4098 πεσούνται shall fall, 2532 και and 4937 συντριβήσονται shall be broken; 2532 και and 1448 εγγιούσι they shall approach, 2532 και and 234.1 αλώσονται [2shall be captured 444 άνθρωποι 1men] 1722 εν being in 803 ασφαλεία safety.   8:16   5119 τότε Then 5318 φανεροί the ones [7apparent 1510.8.6 έσονται 6will be 3588 οι   4972 σφραγιζόμενοι 1setting a seal upon themselves 3588 τον 4the 3551 νόμον 5law 3588 του   3361 μη 2to not 3129 μαθείν 3learn].   8:17   2532 και And 2046 ερεί one shall say, 3306 μενώ I shall wait 3588 τον   2316 θεόν for God, 3588 τον the 654 αποστρέψαντα one turning 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 575 από from 3588 του the 3624 οίκου house * Ιακώβ of Jacob, 2532 και and 3982-1510.8.1 πεποιθώς έσομαι I will be yielding 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him.   8:18   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 2532 και and 3588 τα the 3813 παιδία children 3739 α which 1325 έδωκέ [2gave 1473 μοι 3to me 3588 ο   2316 θεός 1God], 2532 και even 1510.8.3 έσται they will be 4592 σημεία for signs 2532 και and 5059 τέρατα miracles 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel 3844 παρά by 2962 κυρίου the lord 4519 σαβαώθ of Hosts 3739 ος who 2730 κατοικεί dwells 1722 εν on 3588 τω   3735 όρει mount * Σιών Zion.   8:19   2532 και And 1437 εάν if 2036 είπωσι they should say 4314 προς to 1473 υμάς you, 2212 ζητήσατε Seek 3588 τους the ones 1447.1 εγγαστριμύθους who deliver oracles, 2532 και and 3588 τους the ones 575 από from 3588 της the 1093 γης earth 5455 φωνούντας speaking out loud, 2532 και and 3588 τους the 2755.1 κενολογούντας empty words 3739 οι which 1537 εκ [2from 3588 της 3the 2836 κοιλίας 4belly 5455 φωνούνσιν 1they speak out loud]; 3756 ουκ shall not 1484 έθνος a nation 4314 προς [2to 2316-1473 θεόν αυτού 3its God 1567 εκζητήσουσι 1inquire]? 5100 τι Why 1567 εκζητούσι do they inquire 4012 περί concerning 3588 των the 2198 ζώντων living 3588 τους of the ones 3498 νεκρούς dead?   8:20   3551 νόμον [3the law 1063 γαρ 1For 1519 εις 4for 996 βοήθειαν 5a help 1325 έδωκεν 2he gave], 2443 ίνα that 2036 είπωσιν they should speak 3756 ουχ not 5613 ως as 3588 το   4487-3778 ρήμα τούτο this saying, 4012 περί concerning 3739 ου of which 3756-1510.2.3 ουκ έστι there are no 1435 δώρα gifts 1325 δούναι to give 4012 περί for 1473 αυτού it.   8:21   2532 και And 2240 ήξει shall come 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς us 4642 σκληρά harshly 3042 λιμός a famine; 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 5613 ως as 302 αν whenever 3983 πεινάσητε you should hunger, 3076 λυπηθήσεσθε you shall be fretting, 2532 και and 2560 κακώς [2wickedly 2046 ερείτε 1you shall speak] 3588 τον of the 758 άρχοντα ruler 2532 και and 3588 τα the 3967.1 πάτρια fathers; 2532 και and 308 αναβλέψονται they shall look up 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven 507 άνω upward,   8:22   2532 και and 1519 εις [2to 3588 την 3the 1093 γην 4earth 2736 κάτω 5below 1689 εμβλέψονται 1they shall look], 2532 και and 2400 ιδού behold, 4655 σκότος darkness, 2347 θλίψις affliction 2532 και and 4730 στενοχωρία straits, 2532 και and 4655 σκότος darkness 5620 ώστε so as to 3361 μη not 991 βλέπειν see 2193 έως unto 2540 καιρου a time.