Isaiah 7

  7:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις days * Άχαζ of Ahaz 5207 υιού son of * Ιωαθάμ Jotham, 3588 του the 5207 υιόυ son * Οζίου of Uzziah 935 βασιλέως king * Ιούδα of Judah, 305 ανέβη ascended * Ρασίν Rezin 935 βασιλεύς king * Αράμ of Aram, 2532 και and * Φακεέ Pekah 5207 υιός son * Ρομελίου of Remaliah, 935 βασιλεύς king * Ισραήλ of Israel, 1909 επί against * Ιερουσαλήμ Jerusalem 4170 πολεμήσαι to wage war 1473 αυτήν with it, 2532 και and 3756 ουκ they were not 1410 ηδυνήθησαν able 4171.2 πολιορκήσαι to assault 1473 αυτήν it.   7:2   2532 και And 312 ανηγγέλη it was announced 1519 εις in 3588 τον the 3624 οίκον house * Δαυίδ of David, 3004 λέγων saying, 4856 συνεφώνησεν [2joined in harmony * Αράμ 1Aram] 4314 προς to 3588 τον   * Εφραϊμ Ephraim. 2532 και And 1839 εξέστη it startled 3588 η   5590-1473 ψυχή αυτού his soul, 2532 και and 3588 η the 5590 ψυχή soul 3588 του   2992-1473 λαού αυτού of his people, 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1722 εν [2in 1409.1 δρυμώ 3a grove 3586 ξύλον 1a tree 5259 υπό 5by 4151 πνεύματος 6a wind 4531 σαλευθή 4is shaken].   7:3   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to * Ησαϊαν Isaiah, 1831 έξελθε Go forth 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet with * Άχαζ Ahaz, 1473 συ you 2532 και and 3588 ο the 2641 καταλειφθείς one being left behind, * Ιασούβ Jasub 3588 ο   5207-1473 υιός σου your son, 4314 προς to 3588 την the 2861 κολυμβήθραν [2pool 3588 της   507 άνω 1upper] 3598 οδού by way 68 αγρού of the field 3588 του of the 1102 κναφέως fuller.   7:4   2532 και And 2046 ερείς you shall say 1473 αυτώ to him, 5442 φύλαξαι Guard 3588 του   2270 ησυχάσαι to be still, 2532 και and 3361 μη do not 5399 φόβου fear! 3366 μηδέ nor 3588 η   5590-1473 ψυχή σου your soul 770 ασθενείτω be weak 575 από from 3588 των the 1417 δύο two 3586 ξύλων trees 3588 των   1149.1 δαλών [2firebrands, 3588 των   2585.2-3778 καπνιζομένων τούτων 1of these smoking]; 3752-1063 όταν γαρ for whenever 3709 οργή the anger 3588 του   2372-1473 θυμού μου of my rage 1096 γένηται takes place, 3825 πάλιν again 2390 ιάσομαι I will heal.   7:5   2532 και And as far as 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   * Αράμ of Aram, 2532 και and 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   * Ρομελίου of Remaliah, 3754 ότι that 1011 εβουλεύσαντο they consulted 1012 βουλήν [2counsel 4190 πονηράν 1wicked], saying,   7:6   305 αναβησόμεθα We shall ascend 1519 εις unto 3588 την   * Ιουδαίαν Judea, 2532 και and 4814 συλλαλήσαντες conversing together 1473 αυτοίς with them, 654 αποστρέψομεν we shall turn 1473 αυτούς them 4314 προς to 1473 ημάς us, 2532 και and 936 βασιλεύσομεν we will give to reign over 1473 αυτοίς them 3588 τον the 5207 υιόν son * Ταβέλ of Tabeal.   7:7   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 3766.2 ου μη In no way 3306 μείνη should [2abide 3588 η   1012-3778 βουλή αύτη 1this counsel], 3761 ουδέ nor 1510.8.3 έσται will it be so.   7:8   235 αλλά But 3588 η the 2776 κεφαλή head * Αράμ of Aram * Δαμασκός is Damascus, 2532 και and 3588 η the 2776 κεφαλή head * Δαμασκού of Damascus * Ρασίν is Rezin; 235 αλλ΄ but 2089 έτι yet 1835 εξήκοντα sixty 2532 και and 4002 πέντε five 2094 ετών years 1587 εκλείψει [4will fail 3588 η 1the 932 βασιλεία 2kingdom * Εφραϊμ 3of Ephraim] 575 από from 2992 λαού the people.   7:9   2532 και And 3588 η the 2776 κεφαλή head * Εφραϊμ of Ephraim, * Σομόρων is Samaria, 2532 και and 3588 η the 2776 κεφαλή head * Σομόρων of Samaria 5207 υιός is the son 3588 του   * Ρομελίου of Remaliah. 2532 και And 1437 εάν if 3361 μη you should not 4100 πιστεύσητε trust, 3762.1 ουδε μη neither 4920 συνήτε should you perceive.   7:10   2532 και And 4369-2962 προσέθετο κύριος the lord proceeded 2980 λαλήσαι to speak 3588 τω   * Άχαζ to Ahaz, 3004 λέγων saying,   7:11   154 αίτησαι Ask 4572 σεαυτώ for yourself 4592 σημείον a sign 3844 παρά by 2962 κυρίου the lord 2316-1473 θεού σου your God, 1519 εις in 899 βάθος the depth, 2228 η or 1519 εις in 5311 ύψος the height.   7:12   2532 και And 2036-* είπεν Άχαζ Ahaz said, 3766.2 ου μη In no way 154 αιτήσω shall I ask, 3762.1 ουδέ μη nor 3985 πειράσω shall I test 2962 κύριον the lord.   7:13   2532 και And 2036 είπεν he said, 191 ακούσατε Hear 1211 δη indeed, 3624 οίκος O house * Δαυίδ of David! 3361 μη Is it 3397 μικρόν a small thing 1473 υμίν to you 73 αγώνα [2a struggle 3930 παρέχειν 1to furnish] 444 ανθρώποις to men, 2532 και then 4459 πως how 2962 κυρίω [3to the lord 3930 παρέχετε 1do you furnish 73 αγώνα 2a struggle]?   7:14   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 1325 δώσει [3will give 2962 κύριος 1the lord 1473 αυτός 2himself] 1473 υμίν to you 4592 σημείον a sign; 2400 ιδού behold, 3588 η the 3933 παρθένος virgin 1722 εν [2in 1064 γαστρί 3the womb 2983 λήψεται 1will conceive], 2532 και and 5088 τέξεται shall bear 5207 υιόν a son, 2532 και and 2564 καλέσεις you shall call 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name * Εμμανουήλ Immanuel.   7:15   1016.2 βούτυρον Butter 2532 και and 3192 μέλι honey 2068 φάγεται he shall eat, 4250 πριν before 3588 η   1097-1473 γνώναι αυτόν he knows 4255 προελέσθαι to prefer 4190 πονηρά wicked 2228 η or 1586 εκλέξασθαι to choose 3588 το the 18 αγαθόν good.   7:16   1360 διότι For 4250 πριν before 3588 η   1097 γνώναι [3knows 3588 το 1the 3813 παιδίον 2male child] 18 αγαθόν good 2228 η or 2556 κακόν evil, 545 απειθεί in resisting persuasion 4189 πονηρία of wickedness 1586 εκλέξασθαι he chooses 3588 το the 18 αγαθόν good. 2532 και And 2641 καταλειφθήσεται [3shall be abandoned 3588 η 1the 1093 γη 2land] 3739 ην which 1473 συ you 5399 φοβή fear 575 από of 4383 προσώπου in front 3588 των of the 1417 δύο two 935 βασιλέων kings.   7:17   235 αλλά But 1863 επάξει [2shall bring 1909 επί 3upon 1473 σε 4you 3588 ο   2316 θεός 1God], 2532 και and 1909 επί upon 3588 τον   2992-1473 λαόν σου your people, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   3962-1473 πατρός σου of your father, 2250 ημέρας days 3739 αι which 3768 ούπω [2not yet 2240 ήκασιν 1have 3come] 575 αφ΄ from 3739 ης which 2250 ημέρας day 851-* αφείλεν Εφραϊμ Ephraim removed 575 από from * Ιούδα Judah 3588 τον the 935 βασιλέα king 3588 των of the * Ασσυρίων Assyrians.   7:18   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 4947.3-2962 συριεί κύριος the lord will whistle for 3454.1 μυίαις the flies 3739 αι which 2961 κυριεύσουσι shall dominate 3313 μέρος part 4215 ποταμού of the river * Αιγύπτου of Egypt, 2532 και and 3588 τη for the 3192.2 μελίσση bee 3739 η which 1510.2.3 εστιν is 1722 εν in 5561 χώρα the place * Ασσυρίων of the Assyrians.   7:19   2532 και And 2064 ελεύσονται they shall come, 2532 και and 373-3956 αναπαύσονται πάντες they shall all rest 1722 εν in 3588 ταις the 5327 φάραγξι ravines 3588 της of the 5561 χώρας place, 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις the 5174.1 τρώγλαις burrows 3588 των of the 4073 πετρών rocks, 2532 και and 1519 εις into 3588 τα the 4693 σπήλαια caves, 2532 και and 1519 εις into 3956 πάσαν every 4465.1 ραγάδα breach, 2532 και and 1722 εν in 3956 παντί every 3586 ξύλω tree.   7:20   1722 εν In 3588 τη   2250 ημέρα εκείνη that day 3587-2962 ξυρήσει κύριος the lord shall shave 1722 εν with 3588 τω the 3587.2 ξυρώ razor 3588 τω   3184 μεμεθυσμένω [5having been intoxicated 4008 πέραν 6from the other side 3588 του 7of the 4215 ποταμού 8river 935 βασιλέως 3of the king * Ασσυρίων 4of the Assyrians 3588 την 1the 2776 κεφαλήν 2head], 2532 και even 3588 τας the 2359 τρίχας hairs 3588 των of the 4228 ποδών feet, 2532 και and 3588 τον [2the 4452.1 πώγωνα 3beard 851 αφελεί 1he will remove].   7:21   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 5142 θρέψει [2shall maintain 444 άνθρωπος 1a man] 1151 δάμαλιν a heifer 1016 βοών of the oxen, 2532 και and 1417 δύο two 4263 πρόβατα sheep.   7:22   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 575 από from 3588 του the 4183 πλείστον much 4095 πιείν drinking 1051 γάλα of milk 1016.2 βούτυρον [7butter 2532 και 8and 3192 μέλι 9honey 2068 φάγεται 6shall eat 3956 πας 1every one 3588 ο   2641 καταλειφθεις 2being left behind 1909 επί 3upon 3588 της 4the 1093 γης 5land].   7:23   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 3956 πας that every 5117 τόπος place 3739 ου where 1437 εάν ever 1510.3 ώσι might be 5507 χίλιαι a thousand 288 άμπελοι grapevines 5507 χιλίων worth a thousand 4608.2 σικλών shekels, 1519 εις   5502.2-1510.8.6 χέρσον έσονται they shall be uncultivated 2532 και and 1519 εις for 173 άκανθαν the thorn-bush.   7:24   3326 μετά With 956 βέλους arrow 2532 και and 5114.1 τοξεύματος bow 1525 εισελεύσονται they shall enter 1563 εκεί there; 3754 ότι for 5502.2 χέρσος it is an uncultivated land, 2532 και and 173 άκανθα the thorn-bush 1510.8.3 έσται will be 3956 πάσα in all 3588 η the 1093 γη land.   7:25   2532 και And 3956 παν every 3735 όρος mountain 722 αροτριώμενον being plowed 722 αροτριωθήσεται shall be plowed; 3766.2 ου μη in no way 1904 επέλθη shall [2come upon 1563 εκεί 3there 5401 φόβος 1fear]; 1510.8.3-1063 έσται γαρ for it will be 575 από from 3588 της the 5502.2 χέρσου uncultivated land 2532 και and 173 ακάνθης thorn-bush 1519 εις a land for 1005.1 βόσκημα pastured 4263 προβάτου sheep 2532 και and 2662.1 καταπάτημα for trampling 1016 βοός of the ox.