Isaiah 6:13

  6:13   2532 και But 2089 έτι still 1909 επ΄ upon 1473 αυτής it 1510.2.3 εστι is 3588 το the 1925.1 επιδέκατον tenth part, 2532 και and 3825 πάλιν again 1510.8.3 έσται it will be 1519 εις for 4307.2 προνομήν plunder. 5613 ως As 5059.2 τερέβινθος a terebinth tree, 2532 και and 5613 ως as 904.1 βάλανος an acorn 3752 όταν whenever 1601 εκπέση it should fall 1537 εκ from out of 3588 της   2336-1473 θήκης αυτής its casing -- 4690 σπέρμα [2seed 39 άγιον 1the holy] 3588 το   4739.4 στήλωμα αυτής is its pillar.