Isaiah 9

  9:1   3778 τούτο [2this 4412 πρώτον 3first 5036 ταχύ 4quickly 4095 πίε 1Drink]! 5036 ταχύ Quickly 4160 ποίει act! 5561 χώρα O place * Ζαβυλών of Zebulun, 3588 η the 1093 γη land * Νεφθαλείμ of Naphtali, 2532 και and 3588 οι the 3062 λοιποί rest 3588 την on the 3882 παραλίαν coast, 2532 και and 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan, * Γαλιλαία Galilee 3588 των of the 1484 εθνών nations!   9:2   3588 ο The 2992 λαός people 3588 ο   4198 πορευόμενος going 1722 εν in 4655 σκότει darkness 1492 είδε beheld 5457 φως [2light 3173 μέγα 1a great]! 3588 οι The ones 2730 κατοικούντες dwelling 1722 εν in 5561 χώρα a place 2532 και and 4639 σκιά shadow 2288 θανάτου of death, 5457 φως light 2989 λάμψει shall radiate 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you.   9:3   3588 το The 4183 πλείστον greatest part 3588 του of the 2992 λαού people 2609 κατήγαγες you led down 1722 εν in 2167 ευφροσύνη gladness, 2532 και and 2165 ευφρανθήσονται they shall be glad 1799 ενώπιόν before 1473 σου you 5613 ως as 3588 οι the ones 2165 ευφραινόμενοι being glad 1722 εν in 281.1 αμήτω a harvest, 2532 και and 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 3588 οι the ones 1244 διαιρούμενοι dividing 4661 σκύλα spoils.   9:4   1360 διότι Because 851 αφήρηται [5was removed 3588 ο 1the 2218 ζυγός 2yoke, 3588 ο the one 1909-1473 επ΄ αυτών 4upon them 2749 κείμενος 3being situated], 2532 και even 3588 η the 4464 ράβδος rod, 3588 η the one 1909 επί upon 3588 του   5137-1473 τραχήλου αυτών their neck; 3588-1063 την γαρ for the 4464 ράβδον rod 3588 των of the 523 απαιτούντων extractors 1286.1 διεσκέδασεν he effaced 5613 ως as 3588 τη in the 2250 ημέρα day 3588 τη   1909 επί against * Μαδιάμ Midian.   9:5   3754 ότι For 3956 πάσαν every 4749 στολήν apparel 1996 επισυνηγμένην [3assembled 1388 δόλω 4by treachery 2532 και 1and 2440 ιμάτιον 2garment], 3326 μετά [2with 2643 καταλλαγής 3reparation 661 αποτίσουσι 1they shall pay]; 2532 και and 2309 θελήσουσιν they shall want to 1487 ει even if 1096 εγένοντο it became 4446.1 πυρίκαυστοι scorched.   9:6   3754 ότι For 3813 παιδίον a child 1080 εγεννήθη was born 1473 ημίν to us; 5207 υιός a son 1325 εδόθη was given 1473 ημίν to us, 3739 ου of whom 3588 η the 746 αρχή sovereignty 1096 εγενήθη became 1909 επί upon 3588 του   5606-1473 ώμου αυτού his shoulder; 2532 και and 2564 καλείται [2is called 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού 1his name], 3173 μεγάλης [2of great 1012 βουλής 3counsel 32 άγγελος 1Messenger], 2298 θαυμαστός wonderful, 4825 σύμβουλος counselor, 2316 θεός [2God 2478 ισχυρός 1mighty], 1850.1 εξουσιαστής potentate, 758 άρχων ruler 1515 ειρήνης of peace, 3962 πατήρ father 3588 του of the 3195 μέλλοντος [2about to be 165 αιώνος 1eon]. 71-1063 άξω γαρ For I will bring 1515 ειρήνην peace 1909 επί upon 3588 τους the 758 άρχοντας rulers, 2532 και and 5198.1-1473 υγίειαν αυτού his health.   9:7   2532 και And 3173 μεγάλη great 3588 η is 746-1473 αρχή αυτού his sovereignty, 2532 και and 3588 της   1515-1473 ειρήνης αυτού of his peace 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 5056 τέλος end 1909 επί upon 3588 τον the 2362 θρόνον throne * Δαυίδ of David, 2532 και and 3588 την   932-1473 βασιλείαν αυτού his kingdom 2734.2-1473 κατορθώσαι αυτήν to set it up 2532 και and 482 αντιλαβέσθαι to take hold 1722 εν in 2917 κρίματι judgment; 2532 και even 1722 εν with 1343 δικαιοσύνη righteousness 575 από from 3588 του the 3568 νυν present 2532 και and 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon. 3588 ο The 2205 ζήλος zeal 2962 κυρίου of the lord 4519 σαβαώθ of Hosts 4160 ποιήσει shall do 3778 ταύτα these things.   9:8   2288 θάνατον [3death 649 απέστειλε 2sent 2962 κύριος 1The lord] 1909 επί upon * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 2064 ήλθεν it came 1909 επί upon * Ισραήλ Israel.   9:9   2532 και And 1097 γνώσονται [5shall know 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people 3588 του   * Εφραϊμ 4of Ephraim], 2532 και and 3588 οι the ones 2521 καθήμενοι settling 1722 εν in * Σαμαρεία Samaria, 1909 εφ΄ with 5196 ύβρει insolence 2532 και and 5308 υψηλή a haughty 2588 καρδία heart, 3004 λέγοντες saying,   9:10   4141.4 πλίνθοι The bricks 4098 πεπτώκασιν are fallen, 235 αλλά but 1205 δεύτε come, 2991.1 λαξεύσωμεν we should dress 3037 λίθους stones. 2532 και And 2875 κόψωμεν we should fell 4807 συκαμίνους sycamine trees 2532 και and 2748 κέδρους cedars, 2532 και and 3618 οικοδομήσωμεν we should build 1438 εαυτοίς for ourselves 4444 πύργον a tower.   9:11   2532 και And 4475.4 ράξει [2shall dash down 3588 ο   2316 θεός 1God] 3588 τους the ones 1881 επανισταμένους rising 1909 επί against 3735 όρος mount * Σιών Zion, 1909 επί against 1473 αυτόν him; 2532 και and 3588 τους   2190-1473 εχθρούς αυτού [2his enemies 1286.1 διασκεδάσει 1he shall efface] --   9:12   * Συρίαν Syria 575 αφ΄ from 2246 ηλίου [2of the sun 395 ανατολών 1the dawn], 2532 και and 3588 τους the * Έλληνας Greeks 575 αφ΄ from 2246 ηλίου [2of the sun 1424 δυσμών 1the descent], 3588 τους the ones 2719 κατεσθίοντας devouring 3588 τον   * Ισραήλ Israel 3650 όλω with their whole 3588 τω   4750 στόματι mouth. 1909 επί In 3956 πάσι all 3778 τούτοις these things 3756 ουκ [3is not 654 απεστράφη 4turned 3588 ο 1the 2372 θυμός 2rage], 235 αλλ΄ but 2089 έτι still 3588 η there is the 5495 χειρ [2hand 5308 υψηλή 1high].   9:13   2532 και And 3588 ο the 2992 λαός people 3756 ουκ did not 654 απεστράφη turn 2193 έως until 4141 επλήγη they were struck, 2532 και and 3588 τον the 2962 κύριον lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces 3756-2212 ουκ εζήτησαν they did not seek.   9:14   2532 και And 851-2962 αφείλε κύριος the lord removed 575 από from * Ισραήλ Israel 2776 κεφαλήν the head 2532 και and 3769 ουράν tail, 3173 μέγαν the great 2532 και and 3397 μικρόν small, 1722 εν in 1520 μία one 2250 ημέρα day;   9:15   4246 πρεσβύτην the old man, 2532 και and 3588 τους the ones 3588 τα   4383 πρόσωπα [2persons 2296 θαυμάζοντας 1admiring] -- 3778 αύτη this 3588 η is 746 αρχή the head; 2532 και and 4396 προφήτην the prophet 1321 διδάσκοντα teaching 459 άνομα lawless things -- 3778 ούτος this 3588 η is 3769 ουρά the tail.   9:16   2532 και And 1510.8.6 έσονται [6shall be 3588 οι 1the ones 3106 μακαρίζοντες 2declaring 5blessed 3588 τον   2992 λαόν 4people 3778 τούτον 3this] 4105 πλανώντες misleading. 2532 και And 4105 πλανώσιν they misled 3704 όπως so that 2666-1473 καταπίωσιν αυτούς they should swallow them down.   9:17   1223 διά On account of 3778 τούτο this 1909 επί [5over 3588 τους   3495-1473 νεανίσκους αυτών 6their young men 3756 ουκ 3shall not 2165 ευφρανθήσεται 4be gladdened 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord]; 2532 και and upon 3588 τους   3737-1473 ορφανούς αυτών their orphans 2532 και and 3588 τας   5503-1473 χήρας αυτών their widows 3756 ουκ he shall not 1653 ελεήσει show mercy. 3754 ότι For 3956 πάντες all 459 άνομοι are lawless ones 2532 και and 4190 πονηροί wicked ones, 2532 και and 3956 παν every 4750 στόμα mouth 2980 λαλεί speaks 94 άδικα unjustly. 1909 επί For 3956 πάσι all 3778 τούτοις these things 3756 ουκ [2shall not 654 απεστράφη 3turn away 3588 ο   2372-1473 θυμός αυτού 1his rage], 235 αλλ΄ but 2089 έτι still 3588 η   5495-1473 χειρ αυτού his hand 5308 υψηλή is high.   9:18   2532 και And 2545 καυθήσεται [2shall burn 5613 ως 3as 4442 πυρ 4fire 3588 η   458 ανομία 1lawlessness]. 2532 και And 5613 ως as 70.1 άγρωστις [2wild grass 3584 ξηρά 1dry] 977 βρωθήσεται it shall be devoured 5259 υπό by 4442 πυρός fire, 2532 και and 2545 καυθήσεται shall be burnt 1722 εν in 3588 τοις the 1160.1 δάσεσι thickets 3588 του of the 1409.1 δρυμού grove, 2532 και and 4784.1 συγκαταφάγεται shall devour together 3588 τα [2the things 2945 κύκλω 3round about 3588 των 4the 1015 βουνών 5hills 3956 πάντα 1all].   9:19   1223 διά On account of 2372 θυμόν the rage 3709 οργής of the anger 2962 κυρίου of the lord 4776.2 συγκέκαυται [3burns 3588 η   1093 γη 2land 3650 όλη 1the entire], 2532 και and 1510.8.3 έσται [3will be 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 5613 ως as 2618 κατακεκαυμένος ones incinerated 5259 υπό by 4442 πυρός fire. 444 άνθρωπος A man 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού [3his brother 3756 ουκ 1shall not 1653 ελεήσει 2show mercy on].   9:20   235 αλλ΄ But 1578 εκκλινεί one shall turn aside 1519 εις to 3588 τα the 1188 δεξιά right hand, 3754 ότι for 3983 πεινάσει he shall hunger; 2532 και and 2068 φάγεται he shall eat 1537 εκ of 3588 των the 710 αριστερών left, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1705 εμπλησθήσεται shall [2be filled up 444 άνθρωπος 1a man] 2068 εσθίων eating 3588 τας the 4561 σάρκας flesh 3588 του   1023-1473 βραχίονος αυτού of his arm.   9:21   2068 φάγεται [3shall eat 1063 γαρ 1For * Μανασσής 2Manasseh] 3588 του   * Εφραϊμ Ephraim, 2532 και and * Εφραϊμ Ephraim 3588 του   * Μανασσή Manasseh; 3754 ότι for 260 άμα together 4171.2 πολιορκήσουσι they shall assault 3588 τον   * Ιούδαν Judah. 1909 επί For 3778-3956 τούτοις πάσιν all these things 3756 ουκ [3shall not 654 απεστράφη 4turn 3588 ο 1the 2372 θυμός 2rage], 235 αλλ΄ but 2089 έτι still 3588 η   5495-1473 χειρ αυτού his hand 5308 υψηλή is high.