Isaiah 10

  10:1   3759 ουαί Woe 3588 τοις to the ones 1125 γράφουσι writing 4189 πονηρίαν wickedness; 1125-1063 γράφοντες γαρ for the ones writing 4189 πονηρίαν [2wickedness 1125 γράφουσιν 1are writing];   10:2   1578 εκκλίνοντες turning aside 2920 κρίσιν equity 4434 πτωχών of the poor, 726 αρπάζοντες snatching away 2917 κρίμα a judgment 3993 πενήτων of the needy 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people, 5620 ώστε so that 1510.1-1473 είναι αυτοίς [2would be to them 5503 χήραν 1a widow] 1519 εις for 1282.2 διαρπαγήν ravaging, 2532 και and 3737 ορφανόν an orphan 1519 εις for 4307.2 προνομήν plunder.   10:3   2532 και And 5100 τι what 4160 ποιήσουσιν will they do 1722 εν in 3588 τη the 2250 ημέρα day 3588 της of the 1984 επισκοπής visitation? 3588-1063 η γαρ For the 2347 θλίψις affliction 1473 υμίν [2to you 4207 πόρρωθεν 3from a distance 2240 ήξει 1shall come], 2532 και and 4314 προς to 5100 τίνα whom 2703 καταφεύξεσθε shall you take refuge 3588 του   997 βοηθήναι for help? 2532 και And 4226 που where 2641 καταλείψετε will you leave 3588 την   1391-1473 δόξαν υμών your glory,   10:4   3588 του   3361 μη to not 1706 εμπεσείν fall 1519 εις into 520.1 απαγωγήν enslavement? 2532 και For 5270 υποκάτω [2underneath 337 ανηρημένων 3the ones being done away with 4098 πεσούνται 1they shall fall]. 2532 και And 1909 επί for 3956 πάσι all 3778 τούτοις these things 3756-654 ουκ απεστράφη [2shall not turn 3588 η   3709-1473 οργή αυτού 1his anger], 235 αλλ΄ but 2089 έτι still 3588 η   5495-1473 χειρ αυτού his hand 5308 υψηλή is high.   10:5   3759 ουαί Woe * Ασσυρίοις to the Assyrians, 3588 η the 4464 ράβδος rod 3588 του   2372-1473 θυμού μου of my rage, 2532 και and 3709 οργή anger 1510.2.3 εστιν is 1722 εν in 3588 ταις   5495-1473 χερσίν αυτών their hands.   10:6   3588 την   3709-1473 οργήν μου [2my anger 1519 εις 3against 1484 έθνος 5nation 459 άνομον 4a lawless 649 αποστελώ 1I will send], 2532 και and 3588 τω   1699 εμώ [2to my 2992 λαώ 3people 4929 συντάξω 1I will give orders] 4160 ποιήσαι to cause 4661 σκύλα spoils 2532 και and 4307.2 προνομήν plunder, 2532 και and 2662 καταπατείν to trample 3588 τας the 4172 πόλεις cities, 2532 και and 5087 θείναι to make 1473 αυτάς them 1519 εις into 2868 κονιορτόν dust.   10:7   1473-1161 αυτός δε But he 3756 ουχ did not 3779 ούτως [2thus 1760 ενεθυμήθη 1ponder], 2532 και and 3588 τη the 5590 ψυχή soul 3756 ουχ did not 3779 ούτω [2thus 3049 λελόγισται 1consider]; 235 αλλά but 525 απαλλάξει he shall dismiss 3588 ο   3563-1473 νους αυτού his mind 2532 και even 3588 του   1842 εξολοθρεύσαι to utterly destroy 1484 έθνη nations -- 3756 ουκ not 3641 ολίγα a few.   10:8   2532 και And 1437 εάν if 2036 είπωσιν they should say 1473 αυτώ to him, 1473 συ You 3441 μόνος alone 1510.2.2 ει are 758 άρχων ruler;   10:9   2532 και then 2046 ερεί he shall say, 3756 ουκ Did I not 2983 έλαβον take 3588 την the 5561 χώραν place 3588 την   1883 επάνω above * Βαβυλώνος Babylon 2532 και and * Χαλάνης Chalanes, 3739 ου where 3588 ο the 4444 πύργος tower 3618 ωκοδομήθη was built? 2532 και and 2983 έλαβον I took * Αραβίαν Arabia, 2532 και and * Δαμασκόν Damascus, 2532 και and * Σαμάρειαν Samaria?   10:10   3739 ον In which 5158 τρόπον manner 2983 έλαβον I took 3778 ταύτας these, 3956 πάσας [2all 3588 τας 3the 746 αρχάς 4sovereignties 2983 λήψομαι 1I shall take]. 3649 ολολύξατε Shriek, 3588 τα   1099.3 γλυπτά O carvings 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 1722 εν in * Σαμαρεία Samaria!   10:11   3739 ον [2in which 5158 τρόπον 3manner 1063 γαρ 1For] 4160 εποίησα I did * Σαμαρεία to Samaria, 2532 και and 3588 τοις   5499-1473 χειροποιήτοις αυτής its handmade things, 3779 ούτω so 4160 ποιήσω shall I do 2532 και also 3588 τη   * Ιερουσαλήμ to Jerusalem 2532 και and 3588 τοις to 1497-1473 ειδώλοις αυτής her idols.   10:12   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3752 όταν whenever 4931-2962 συντελέση κύριος the lord should complete 3956 πάντα all 4160 ποιών his doings 1722 εν on 3588 τω   3735 όρει mount * Σιών Zion 2532 και and * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 1863 επάξει he will strike 1909 επί against 3588 τον the 3563 νουν [2mind 3588 τον   3173 μεγαν 1great], 1909 επί against 3588 τον the 758 άρχοντα ruler 3588 των of the * Ασσυρίων Assyrians, 2532 και and 1909 επί against 3588 το the 5311 ύψος haughtiness 3588 της of the 1391 δόξης glory 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτού of his eyes.   10:13   2036-1063 είπε γαρ For he said, 1722 εν [2in 3588 τη   2479 ισχύϊ 3strength 4160 ποιήσω 1I will act]; 2532 και and 1722 εν in 3588 τη the 4678 σοφία wisdom 3588 της   4907 συνέσεως of understanding 851 αφελώ I will remove 3725 όρια boundaries 1484 εθνών of nations; 2532 και and 3588 την   2479-1473 ισχύν αυτών [2their strength 4307.1 προνομεύσω 1I will despoil];   10:14   2532 και and 4579 σείσω I will shake 4172 πόλεις the cities 2730 κατοικουμένας being inhabited; 2532 και and 3588 την [3the 3611 οικουμένην 5world 3650 όλην 4entire 2638 καταλήψομαι 1I will take 3588 τη   5495 χειρί 2by hand] 5613 ως as 3555 νοσσιάν a nest; 2532 και and 5613 ως [2as 2641 καταλελειμμένα 4being left behind 5609 ωά 3eggs 142 αρώ 1I will lift them away]; 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no one 3739 ος who 1309 διαφεύξεταί shall evade 1473 με me 2228 η or 471 αντείπη contradict 1473 μοι me, 2532 και even 455 ανοίγων opening 4750 στόμα a mouth 2532 και and 4764.6 στρουθίζων chirping.   10:15   3361 μη Shall 1392 δοξασθήσεται [2be glorified 513 αξίνη 1the axe] 427 άνευ without 3588 του the 2875 κόπτοντος one beating 1722 εν with 1473 αυτή it, no. 2228 η or 5312 υψωθήσεται shall [2be exalted 4252.2 πρίων 1the saw] 427 άνευ without 3588 του the 1670 έλκοντος one drawing with 1473 αυτόν it, no. 5615 ωσαύτως Likewise 1437 εάν shall 5100 τις any 142 άρη lift 4464 ράβδον a rod 2228 η or 3586 ξύλον wood 2532 και and 3756 ουχ it shall not 3779 ούτως be so, no.   10:16   235 αλλά But 649 αποστελεί [3sends 2962 κύριος 1the lord 4519 σαβαώθ 2of Hosts] 1519 εις for 3588 την   4674 σην your 5092 τιμήν honor -- 819 ατιμίαν dishonor; 2532 και and 1519 εις for 3588 την   4674 σην your 1391 δόξαν glory -- 4442 πυρ fire; 2545 καιόμενον by a burning 2545 καυθήσεται it shall be burnt.   10:17   2532 και And 1510.8.3 έσται [4shall be 3588 το 1the 5457 φως 2light 3588 του   * Ισραήλ 3of Israel] 1519 εις for 4442 πυρ a fire; 2532 και and 37 αγιάσει he shall sanctify 1473 αυτήν her 1722 εν in 4442 πυρί fire 2545 καιομένω being burned; 2532 και and 2068 φάγεται it shall devour 5616 ωσεί [3as 5528 χόρτον 4grass 3588 την 1the 5208 ύλην 2woods] 3588 τη in 2250-1565 ημέρα εκείνη that day.   10:18   642.2 αποσβεσθήσεται [3shall be consumed 3588 τα 1the 3735 όρη 2mountains], 2532 και and 3588 οι the 1015 βουνοί hills, 2532 και and 3588 οι the 1409.1 δρυμοί forests; 2532 και and 2719 καταφάγεται it shall devour 575 από from 5590 ψυχής soul 2193 έως unto 4561 σαρκών flesh. 2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3588 ο the 5343 φεύγων one fleeing 5613 ως will be as 3588 ο the 5343 φεύγων one fleeing 575 από from 5395 φλογός [2flame 2545 καιομένης 1a burning].   10:19   2532 και And 3588 οι the ones 2641 καταλειφθέντες being left behind 1473 αυτών of them 706-1510.8.6 αριθμός έσονται will be a small number, 2532 και and 3813 παιδίον [2child 3397 μικρόν 1a small] 1125 γράψει shall be able to write 1473 αυτούς them.   10:20   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 3765 ουκέτι no longer 4369 προστεθήσεται [4proceed 3588 το 1will the 2641 καταλειφθέν 2one being left behind * Ισραήλ 3of Israel], 2532 και and 3588 οι the ones 4982 σωθέντες being preserved 3588 του   * Ιακώβ of Jacob 3765 ουκέτι no longer 3361 μη should 3982-1510.3 πεποιθότες ώσιν be yielding 1909 επί upon 3588 τους the ones 91 αδικήσαντας wronging 1473 αυτούς them. 235 αλλ΄ But 1510.8.6 έσονται they will be 3982 πεποιθότες yielding 1909 επί upon 3588 τον   2316 θεόν God, 3588 τον the 39 άγιον holy one 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 3588 τη in the 225 αληθέια truth.   10:21   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 3588 το 1the one 2641 καταλειφθέν 2being left behind 3588 του   * Ιακώβ 3of Jacob] 1909 επί relying upon 2316 θεόν the God 2480 ισχύοντα having strength.   10:22   2532 και And 1437 εάν if 1096 γένηται [4should become 3588 ο 1the 2992 λαός 2people * Ισραήλ 3of Israel] 5613 ως as 3588 η the 285 άμμος sand 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 3588 το the 2640 κατάλειμμα vestige 1473 αυτών of them 4982 σωθήσεται shall be preserved.   10:23   3056-1063 λόγον γαρ For the matter 4931 συντελών is being completed 2532 και and 4932 συντέμνων being rendered concise 1722 εν in 1343 δικαιοσύνη righteousness, 3754 ότι for 3056 λόγον [3the matter 4932 συντετμημένον 2is the one rendering 4concise 2962 κύριος 1the lord]. 2962 κύριος The lord 1411 δυνάμεων of forces 4160 ποιήσει shall act 1722 εν in 3588 τη the 3611 οικουμένη [2world 3650 όλη 1entire].   10:24   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 3361 μη Do not 5399 φοβού fear, 2992-1473 λαός μου my people, 3588 οι O ones 2730 κατοικούντες dwelling 1722 εν in * Σιών Zion 575 από from * Ασσυρίων the Assyrians! 3754 ότι For 1722 εν with 4464 ράβδω a rod 3960 πατάξει he shall strike 1473 σε you, 4127-1063 πληγήν [3a calamity 1063 γαρ 1For 1863 επάγει 2he brings] 1909 επί upon 1473 σε you 3588 του   1492 ιδείν beholding 3598 οδόν the way * Αιγύπτου of Egypt.   10:25   2089-1063 έτι γαρ For yet 3397 μικρόν a little time 2532 και and 3973 παύσεται I will cease 3588 η the 3709 οργή anger, 3588 ο   1161 δε but 2372-1473 θυμός μου my rage 1909 επί is against 3588 την   1012-1473 βουλήν αυτών their plan.   10:26   2532 και And 1453 εγερεί [5shall arise 575 απ΄ 6against 1473 αυτούς 7them 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316 θεός 2God 3588 των 3of the 1411 δυνάμεων 4forces] 2596 κατά according to 3588 την the 4127 πληγήν calamity * Μαδιάμ of Midian 1722 εν in 5117 τόπω Place 2347 θλίψεως of Affliction. 2532 και And 3588 ο   2372-1473 θυμός αυτού his rage 3588 τη is the 3598 οδώ way 3588 τη   2596 κατά by 2281 θάλασσαν the sea 1519 εις into 3588 την the 3598 οδόν way 3588 την   2596 κατ΄ according to * Αίγυπτον Egypt.   10:27   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 851 αφαιρεθήσεται I shall remove 3588 ο   2218-1473 ζυγός αυτού his yoke 575 από from 3588 του   5606-1473 ώμου σου your shoulder, 2532 και and 3588 ο the 5401 φόβος fear 1473 αυτού of him 575 από from 1473 σου you; 2532 και and 2704 καταφθαρήσεται [3shall be ruined 3588 ο 1the 2218 ζυγός 2yoke] 575 από from 3588 των   5606-1473 ώμων υμών your shoulders.   10:28   2240-1063 ήξει γαρ For he shall come 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city * Αγγαϊ of Angai, 2532 και and 3928 παρελεύσεται shall go by 1519 εις to * Μαγγεδώ Maggedo, 2532 και and 1722 εν in * Μαχμάς Michmash 5087 θήσει he shall place 3588 τα   4632-1473 σκεύη αυτού his weapons.   10:29   2532 και And 3928 παρελεύσεται he shall go by 5327 φάραγγα the ravine, 2532 και and 2240 ήξει shall come 1519 εις into * Αγγαϊ Angai; 5401 φόβος fear 2983 λήψεται shall take hold * Ραμά of Ramah; 4172 πόλιν the city * Σαούλ of Saul 5343 φεύξεται shall flee.   10:30   5532.1 χρεμέτισον A snorting 5456 φωνήν sound 1473 σου of your voice 2364 θυγάτηρ O daughter * Γαλλίμ of Gallim; 1873 επάκουσεται [2shall take heed * Λαϊσα 1Laish]; 1873 επακούσεται they shall take heed 1722 εν in * Αναθώθ Anathoth;   10:31   2532 και and 1839-* εξέστη Μαδεβηνά Madmenah is startled, 2532 και and 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling * Γεβίμ in Gebim.   10:32   3870 παρακαλείτε Enjoin them 4594 σήμερον today 1722 εν [2in 3598 οδώ 3the way 3588 του   3306 μείναι 1to abide]! 3870 παρακαλείτε Enjoin 1722 εν   3588 τω the 3735 όρει mountain 3588 την   2364 θυγατέρα daughter * Σιών of Zion, 2532 και and 3588 οι the 1015 βουνοί hills 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem!   10:33   2400 ιδού Behold, 3588 ο the 1203 δεσπότης master, 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts 4928.4 συνταράσσει puts in disorder 3588 τους the 1741 ενδόξους honorable ones 3326 μετά with 2479 ισχύος strength. 2532 και And 3588 οι the 5308 υψηλοί haughty ones 3588 τη with 5196 ύβρει insolence 4937 συντριβήσονται shall be broken, 2532 και and 3588 οι the 5308 υψηλοί haughty ones 5013 ταπεινωθήσονται shall be humbled.   10:34   2532 και And 4098 πεσούνται [2shall fall 5308 υψηλοί 1the haughty ones] 3162 μαχαίρα by the sword; 3588 ο   1161 δε and * Λίβανος Lebanon 4862 συν [2with 3588 τοις 3the 5308 υψηλοίς 4haughty ones 4098 πεσείται 1will fall].