Isaiah 9:13

  9:13   2532 και And 3588 ο the 2992 λαός people 3756 ουκ did not 654 απεστράφη turn 2193 έως until 4141 επλήγη they were struck, 2532 και and 3588 τον the 2962 κύριον lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces 3756-2212 ουκ εζήτησαν they did not seek.