Isaiah 14

  14:1   5036 ταχύ Quickly 2064 έρχεται it comes, 2532 και and 3756 ου shall not 5549 χρονιεί pass time, 2532 και and 2250-1473 ημέραι αυτών their days 3766.2 ου μη in no way 2178.2 εφελκυσθώσι shall drag. 2532 και And 1653-2962 ελεήσει κύριος the lord shall show mercy on 3588 τον   * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 1586 εκλέξεται will choose 2089 έτι yet 3588 τον   * Ισραήλ Israel, 2532 και and 373 αναπαύσονται they shall rest 1909 επί upon 3588 της   1093-1473 γης αυτών their land; 2532 και and 3588 ο the 1069.1 γειώρας foreigner 4369 προστεθήσεται shall be added 4314 προς to 1473 αυτούς them, 2532 και and 4369 προστεθήσεται they shall be added 4314 προς to 3588 τον the 3624 οίκον house * Ιακώβ of Jacob.   14:2   2532 και And 2983 λήψονται [2shall take 1473 αυτούς 3them 1484 έθνη 1nations], 2532 και and 1521 εισάξουσιν bring them 1519 εις into 3588 τον   5117-1473 τόπον αυτών their place; 2532 και and 2624.1 κατακληρονομήσουσι they shall inherit them, 2532 και and 4129 πληθυνθήσονται they shall be multiplied 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land 3588 του   2316 θεού of God 1519 εις for 1401 δούλους manservants 2532 και and 1399 δούλας maidservants; 2532 και and 1510.8.6 έσονται [4shall be 164 αιχμάλωτοι 5captives 3588 οι 1the 162 αιχμαλωτεύσαντες 2ones capturing 1473 αυτούς 3them]; 2532 και and 2961 κυριευθήσονται they shall dominate 3588 οι the 2961-1473 κυριεύσαντες αυτούς ones dominating them.   14:3   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 373 αναπαύσει [2will rest 1473 σε 3you 2962 κύριος 1the lord] 575 από from 3588 της the 3601 οδύνης grief, 2532 και and 3588 του   2372-1473 θυμού σου your rage, 2532 και and 3588 της   1397 δουλείας [3slavery 1473 σου 1your 3588 της   4642 σκληράς 2hard] 3739 ης of which 1398 εδούλευσας you slaved 1473 αυτοίς for them.   14:4   2532 και And 2983 λήψη you shall take up 3588 τον   2355-3778 θρήνον τούτον this wailing 1909 επί against 3588 τον the 935 βασιλέα king * Βαβυλώνος of Babylon, 2532 και and 2046 ερείς you shall say 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 4459 πως O how 373 αναπέπαυται [3has been rested 3588 ο 1the 523 απαιτών 2one exacting], 2532 και and 373 αναπέπαυται [3has been rested 3588 ο 1the 1986.4 επισπουδαστής 2taskmaster]!   14:5   4937-2962 συνέτριψε κύριος The lord broke 3588 τον the 2218 ζυγόν yoke 3588 των of the 268 αμαρτωλών sinners, 3588 τον the 2218 ζυγόν yoke 3588 των of the 758 αρχόντων rulers.   14:6   3960 πατάξας Having struck 1484 έθνος a nation 2372 θυμώ in rage 4127 πληγή [2calamity 446.3 ανιάτω 1with an incurable]; 3817 παίων hitting 1484 έθνος a nation 4127 πληγή with a calamity 2372 θυμόυ of rage, 3739 η which 3756-5339 ουκ εφείσατο he spared not, 373 ανεπαύσατο he rested 3982 πεποιθώς persuading.   14:7   3956 πάσα All 3588 η the 1093 γη earth 994 βοά yells 3326 μετ΄ with 2167 ευφροσύνης gladness.   14:8   2532 και And 3588 τα the 3586 ξύλα trees 3588 του   * Λιβάνου of Lebanon 2165 ευφράνθησαν shall be gladdened 1909 επί against 1473 σοι you, 2532 και and 3588 η the 2748 κέδρος cedar 3588 του   * Λιβάνου of Lebanon, saying, 575 αφ΄ From 3739 ου of which time 1473 συ you 2837 κεκοίμησαι were laid low, 3756-305 ουκ ανέβη there ascended not 3588 ο   2875 κόπτων one felling 1473 ημάς us.   14:9   3588 ο   86 άδης Hades 2736.3 κάτωθεν from below 4087 επικράνθη was embittered 4876 συναντήσας meeting with 1473 σοι you; 4891 συνηγέρθησάν [7were risen up together 1473 σοι 8against you 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the 1095.2 γίγαντες 3giants 3588 οι   756 άρξαντες 4ruling 3588 της 5the 1093 γης 6earth], 3588 οι the ones 1453 εγείραντες rising 1537 εκ from 3588 των   2362-1473 θρόνων αυτών their thrones, 3956 πάντας all 935 βασιλείς the kings 1484 εθνών of the nations.   14:10   3956 πάντες All 611 αποκριθήσονται shall answer 2532 και and 2046 ερούσί shall say 1473 σοι to you, 2532-1473 και συ You also 234.1 εάλως captured 5618 ώσπερ as 2532 και even 1473 ημείς we; 1722 εν [3among 1473 ημίν 4us 1161 δε 1and 2644.1 κατελογίσθης 2are you reckoned]?   14:11   2597 κατέβη [2went down 1519 εις 3into 86 άδου 4Hades 3588 η   1391-1473 δόξα σου 1Your glory], 3588 η   4183 πολλή [2great 2167 ευφροσύνη 3gladness 1473 σου 1your]; 5270 υποκάτω underneath 1473 σου you 4766 στρώσουσι they shall make a bed 4598.1 σήψιν of putrefaction, 2532 και and 3588 το   2618.1-1473 κατακάλυμμά σου [2shall be your covering 4663 σκώληξ 1the worm].   14:12   4459 πως O how 1601 εξέπεσεν [3fell 1537 εκ 4from out of 3588 του 5the 3772 ουρανού 6heaven 3588 ο 1the 2193.1 εωσφόρος 2morning star] -- 3588 ο the one 4404 πρωϊ [2by morning 393 ανατέλλων 1rising]; 4937 συνετρίβης [7was broken 1519 εις 8unto 3588 την 9the 1093 γην 10earth 3588 ο 1the one 649 αποστέλλων 2sending 4314 προς 3to 3956 πάντα 4all 3588 τα 5the 1484 έθνη 6nations].   14:13   1473-1161 συ δε But 2036 είπας you said 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία σου your heart, 1519 εις Unto 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven 305 αναβήσομαι I shall ascend; 1883 επάνω [3upon 3588 των 4the 792 αστέρων 5stars 3588 του 6of the 3772 ουρανού 7heaven 5087 θήσω 1I will put 3588 τον   2362-1473 θρόνον μου 2my throne]; 2523 καθιώ I shall sit 1722 εν on 3735 όρει [2mountain 5308 υψηλώ 1a high], 1909 επί upon 3588 τα the 3735 όρη [2mountains 3588 τα   5308 υψηλά 1high] 3588 τα   4314 προς towards 1005 βορράν the north;   14:14   305 αναβήσομαι I will ascend 1883 επάνω upon 3588 των the 3507 νεφελών clouds; 1510.8.1 έσομαι I will be 3664 όμοιος likened 3588 τω to the 5310 υψίστω highest.   14:15   3568-1161 νυν δε But now 1519 εις [2into 86 άδην 3Hades 2597 καταβήση 1you shall go down], 2532 και and 1519 εις into 3588 τα the 2310 θεμέλια foundations 3588 της of the 1093 γης earth.   14:16   3588 οι The ones 1492 ιδόντες beholding 1473 σε you 2296 θαυμάσουσιν shall wonder 1909 επί over 1473 σοι you, 2532 και and 2046 ερούσιν shall say, 3778 ούτος Is this 3588 ο the 444 άνθρωπος man 3588 ο   3947 παροξύνων provoking 3588 την the 1093 γην earth, 3588 ο the one 4579 σείων shaking 935 βασιλείς kings;   14:17   3588 ο the one 5087 θείς making 3588 την the 3611 οικουμένην inhabitable world 2048 έρημον desolate, 2532 και and 3588 τας   4172-1473 πόλεις αυτού [2its cities 2507 καθείλε 1demolished]; 3588 τους the ones 1722 εν in 520.1 απαγωγή enslavement 3756-3089 ουκ έλυσε he did not loose.   14:18   3956 πάντες All 3588 οι the 935 βασιλείς kings 3588 των of the 1484 εθνών nations 2837 εκοιμήθησαν sleep 1722 εν in 5092 τιμή honor, 444 άνθρωπος every man 1722 εν in 3588 τω   3624-1473 οίκω αυτού his house.   14:19   1473-1161 συ δε But you 4495 ριφήση shall be tossed 1722 εν in 3588 τοις the 3735 όρεσιν mountains 5613 ως as 3498 νεκρός dead, 948 εβδελυγμένος being abhorred 3326 μετά with 4183 πολλών many 2348 τεθνηκότων having died 1574 εκκεκεντημένων being stabbed 3162 μαχαίρα by a sword, 2597 καταβαινόντων going down 1519 εις into 86 άδου Hades.   14:20   3739 ον In which 5158 τρόπον manner 2440 ιμάτιον a garment 1722 εν [2by 129 αίματι 3blood 5445.4 πεφυρμένον 1being befouled] 3756-1510.8.3 ουκ έσται shall not be 2513 καθαρόν clean, 3779 ούτως so 3761 ουδέ not even 1473-1510.8.2 συ έση shall you be 2513 καθαρός clean; 1360 διότι because 3588 την   1093-1473 γην μου [2my land 622 απώλεσας 1you destroyed], 2532 και and 3588 τον   2992-1473 λαόν μου [2my people 615 απέκτεινας 1killed]; 3766.2 ου μη in no way 3306 μείνης should you abide 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 5550 χρόνον of time -- 4690 σπέρμα [2seed 4190 πονηρόν 1O evil].   14:21   2090 ετοίμασον Prepare 3588 τα   5043-1473 τέκνα σου your children 4969 σφαγήναι to be slain 3588 ταις for the 266 αμαρτίαις sins 3588 του   3962-1473 πατρός αυτών of their father! 2443 ίνα that 3361 μη they should not 450 αναστώσι rise up 2532 και and 2816 κληρονομήσωσι inherit 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 1705 εμπλήσωσι should fill up 3588 την the 1093 γην earth 4171 πολέμων with wars.   14:22   2532 και And 1881 επαναστήσομαι I will rise up against 1473 αυτοίς them, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 2532 και and 622 απολέσω I will destroy 1473 αυτών their 3686 όνομα name, 2532 και and 2640 κατάλειμμα vestige, 2532 και and 4690 σπέρμα seed -- 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   14:23   2532 και And 5087 θήσω I will make 3588 την the * Βαβυλώνιαν Babylonian region 2048 έρημον desolate 5620 ώστε so as for 2730 κατοικείν [2to dwell 2191.1 εχίνους 1hedgehogs]. 2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1519 εις for 3762 ουδέν nothing, 2532 και and 5087 θήσω I will make 1473 αυτήν it 4081 πηλού a clay 912.1 βάραθρον pit 1519 εις for 684 απώλειαν destruction.   14:24   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 3739 ον In which 5158 τρόπον manner 2046 είρηκα I have said, 3779 ούτως so 1510.8.3 έσται it will be; 2532 και and 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1011 βεβούλευμαι I have deliberated, 3779 ούτως so 3306 μένει it shall remain;   14:25   3588 του   622 απολέσαι even to destroy 3588 τους the * Ασσυρίους Assyrians 1909 επί upon 3588 της   1093 γης [2land 3588 της   1699 εμής 1my], 2532 και and 1909 επί upon 3588 των   3735-1473 ορέων μου my mountains; 2532 και and 1510.8.6 έσονται they will be 1519 εις for 2662.1 καταπάτημα trampling. 2532 και And 851 αφαιρεθήσεται [2shall be removed 575 απ΄ 3from 1473 αυτών 4them 3588 ο   2218-1473 ζυγός αυτών 1their yoke], 2532 και and 3588 το   2942.3-1473 κύδος αυτών their dignity 575 από [2from 3588 των   5606-1473 ώμων αυτων 3their shoulders 851 αφαιρεθήσεται 1shall be removed].   14:26   3778 αύτη This 3588 η   1012 βουλή is the plan 3739 ην which 1011-2962 βεβούλευται κύριος the lord planned 1909 επί for 3650 όλην all 3588 την the 3611 οικουμένην inhabitable world. 2532 και And 3778 αύτη this 3588 η is the 5495 χειρ [2hand 3588 η   5308 υψηλή 1high] 1909 επί upon 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations.   14:27   3739-1063 α γαρ For what 3588 ο the 2316 θεός [2God 3588 ο   39 άγιος 1holy] 1011 βεβούλευται planned, 5100 τις who 1286.1 διασκεδάσει shall efface? 2532 και And 3588 την   5495 χείρα [5hand 1473 αυτού 3his 3588 την   5308 υψηλήν 4high 5100 τις 1who 654 αποστρέψει 2shall turn]?   14:28   3588 του The 2094 έτους year 3739 ου in which 599 απέθανεν [3died * Άχαζ 2Ahaz 3588 ο   935 βασιλεύς 1king], 1096 εγενήθη came 3588 το   4487-3778 ρήμα τούτο this saying.   14:29   3361-2165 μη ευφρανθείητε Be not glad 3588 οι   246-3956 αλλόφυλοι παντες all Philistines, 4937-1063 συνετρίβη γαρ for he broke 3588 ο the 2218 ζυγός yoke 3588 του of the 3817 παίοντος one hitting 1473 υμάς you. 1537-1063 εκ γαρ For from out of 4690 σπέρματος the seed 3789 όφεως of the serpent 1831 εξελεύσεται shall come forth 1549 έκγονα a progeny 785 ασπίδων of asps, 2532 και and 3588 τα   1549-1473 έκγονα αυτών their progeny 1831 εξελεύσονται shall come forth as 3789 όφεις [2serpents 4072 πετώμενοι 1flying].   14:30   2532 και And 1006 βοσκηθήσονται [2shall be grazed 4434 πτωχοί 1the poor] 1223 δι΄ by 1473 αυτού him; 4434-1161 πτωχοί δε and poor 444 άνθρωποι men 1909 επί with 1515 ειρήνης peace 373 αναπαύσονται shall rest; 337-1161 ανελεί δε and he shall do away 1722 εν [2with 3042 λιμώ 3hunger 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου 1your seed]; 2532 και and 3588 το   2640-1473 καταλειμμά σου your vestige 337 ανελεί he will do away with.   14:31   3649 ολολύξατε Shriek, 4439 πύλαι O gates 4172 πόλεων of the cities! 2896 κεκραγέτωσαν Cry out, 4172 πόλεις O cities! 5015 τετραγμέναι [4are being disturbed 3588 οι 2the 246 αλλόφυλοι 3Philistines 3956 πάντες 1All]. 3754 ότι For 575 από from 1005 βορρά the north 2586 καπνός smoke 2064 έρχεται comes, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 3588 του   1510.1 είναι being.   14:32   2532 και And 5100 τι what 611 αποκριθήσονται shall [3answer 935 βασιλείς 1the kings 1484 εθνών 2of the nations]? 3754 ότι For 2962 κύριος the lord 2311 εθεμελίωσε laid a foundation * Σιών in Zion, 2532 και and 1223 δι΄ through 1473 αυτού him 4982 σωθήσονται [3shall be delivered 2992 λαοί 2peoples 4183 πολλοί 1many].