Isaiah 14:17

  14:17   3588 ο the one 5087 θείς making 3588 την the 3611 οικουμένην inhabitable world 2048 έρημον desolate, 2532 και and 3588 τας   4172-1473 πόλεις αυτού [2its cities 2507 καθείλε 1demolished]; 3588 τους the ones 1722 εν in 520.1 απαγωγή enslavement 3756-3089 ουκ έλυσε he did not loose.