Ezekiel 39

  39:1   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4395 προφήτευσον prophesy 1909 επί against * Γωγ Gog, 2532 και and 2036 είπον say, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I am 1909 επί against 1473 σε you * Γωγ Gog 758 άρχοντα ruler * Ρως of Rosh, * Μοσόχ Meshech, 2532 και and * Θουβάλ Tubal!   39:2   2532 και And 4863 συνάξω I will gather 1473 σε you, 2532 και and 2609-1473 κατάξω σε I will lead you down, 2532 και and 307 αναβιβάσω I will haul 1473 σε you 1909 επ΄ from 2078 εσχάτου the extreme 1005 βορρά north, 2532 και and 321 ανάξω I will lead 1473 σε you 1909 επί upon 3588 τα the 3735 όρη mountains * Ισραήλ of Israel.   39:3   2532 και And 622 απολώ I will destroy 3588 το   5115-1473 τόξον σου your bow 575 από from 3588 της   5495 χειρός [3hand 1473 σου 1your 3588 της   710 αριστεράς 2left], 2532 και and 3588 τα   5114.1-1473 τοξεύματά σου your arrows 575 από from 3588 της   5495 χειρός [3hand 1473 σου 1your 3588 της   1188 δεξιάς 2right].   39:4   2532 και And 2598-1473 καταβαλώ σε I will throw you down 1909 επί upon 3588 τα the 3735 όρη mountains * Ισραήλ of Israel; 2532 και and 4098 πέση you shall fall, 1473 συ you 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the ones 4012 περί around 1473 σε you. 2532 και And 3588 τα the 1484 έθνη nations, 3588 τα the ones 3326 μετά with 1473 σου you 1325 δοθήσονται shall be given 1519 εις to 4128 πλήθος a multitude 3732 ορνέων of birds, 3956 παντί to every 4071 πετεινώ winged creature; 2532 και and 3956 πάσι [3to all 3588 τοις 4the 2342 θηρίοις 5wild beasts 3588 του 6of the 3977.1 πεδίου 7plain 1325 δέδωκά 1I have given 1473 σε 2you] 2603.3 καταβρωθήναι to be devoured.   39:5   1909 επί Upon 4383 προσώπου the face 3588 του of the 3977.1 πεδίου plain 4098 πέση you shall fall, 3754 ότι for 1473 εγώ I 2980 ελάλησα spoke, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord.   39:6   2532 και And 649 αποστελώ I will send 4442 πυρ fire 1909 επί upon * Μαγώγ Magog, 2532 και and 2730 κατοικηθήσονται [3shall be inhabited 3588 αι 1the 3520 νήσοι 2islands] 1909 επ΄ in 1515 ειρήνης peace. 2532 και And 1097 γνώσονται they shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord.   39:7   2532 και And 3588 το   3686 όνομά [3name 1473 μου 1my 3588 το   39 άγιον 2holy] 1097 γνωσθήσεται will be known 1722 εν in 3319 μέσω the midst 2992-1473 λαού μου of my people * Ισραήλ Israel; 2532 και and 3756 ου [4shall not 953 βεβηλωθήσεται 5be profaned 3588 το   3686 όνομά 3name 1473 μου 1my 3588 το   39 άγιον 2holy] 3765 ουκέτι any longer. 2532 και And 1097 γνώσονται [3shall know 3588 τα 1the 1484 έθνη 2nations] 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord, 39 άγιος the holy one 1722 εν in * Ισραήλ Israel.   39:8   2400 ιδού Behold, 2240 ήκει it is come, 2532 και and 1097 γνώση you shall know 3754 ότι that 1510.8.3 έσται it will be, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 3778 αύτη this 1510.2.3 εστίν is 3588 η the 2250 ημέρα day 1722 εν in 3739 η which 2980 ελάλησα I spoke.   39:9   2532 και And 1831 εξελεύσονται [6shall come forth 3588 οι 1the ones 2730 κατοικούντες 2dwelling 3588 τας 3the 4172 πόλεις 4cities * Ισραήλ 5of Israel], 2532 και and 2545 καύσουσιν they shall kindle a fire 1722 εν with 3588 τοις the 3696 όπλοις weapons -- 3990.5 πέλταις small shields, 2532 και and 2868.1 κόντοις shafts, 2532 και and 5115 τόξοις bows, 2532 και and 5114.1 τοξεύμασι arrows, 2532 και and 4464 ράβδοις rods 5495 χειρών of the hands, 2532 και and 3057 λόγχαις lances; 2532 και and 2545 καύσουσιν they shall kindle 1722 εν with 1473 αυτοίς them 4442 πυρ a fire 2033 επτά for seven 2094 έτη years.   39:10   2532 και And 3766.2 ου μη no way 2983 λάβωσι shall they take 3586 ξύλα trees 1537 εκ from out of 3588 του the 3977.1 πεδίου plain, 3762.1 ουδέ μη nor 2875 κόψωσιν shall they fell trees 1537 εκ from out of 3588 των the 1409.1 δρυμών groves; 237.1 αλλ΄ η but only 3588 τα the 3696 όπλα weapons 2618 κατακαύσουσι shall they incinerate 4442 πυρί with fire. 2532 και And 4307.1 προνομεύσουσι they shall plunder 3588 τους the ones 4307.1 προνομεύσαντας plundering 1473 αυτούς them, 2532 και and 4659.1 σκυλεύσουσι shall despoil 3588 τους the ones 4659.1 σκυλεύσαντας despoiling 1473 αυτούς them, 3004 λέγει says 2962 κυριός the lord.   39:11   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 1325 δώσω I will appoint 3588 τω   * Γωγ Gog 5117 τόπον a place 3687.1 ονομαστόν of renown -- 3419 μνημείον a memorial 1722 εν in * Ισραήλ Israel, 4179.3 πολυάνδριον a cemetery 3588 των of the ones 1904 επελθόντων coming 4314 προς by 3588 τη the 2281 θαλάσση sea. 2532 και And 4039.1 περιοικοδομήσουσι they shall enclose 3588 το the 4058.3 περιστόμιον cleft 3588 της of the 5327 φάραγγος ravine, 2532 και and 2735.2 κατορύξουσιν they shall bury 1563-3588-* εκεί τον Γωγ Gog there, 2532 και and 3956 παν all 3588 το   4128-1473 πλήθος αυτού his multitude. 2532 και And 2564 κληθήσεται it shall be called 5119 τότε then, 3588 το The 4179.3 πολυάνδριον Cemetery 3588 του   * Γωγ of Gog.   39:12   2532 και And 2735.2 κατορύξουσιν [3shall bury 1473 αυτούς 4them 3624 οίκος 1the house * Ισραήλ 2of Israel], 2443 ίνα that 2511 καθαρισθή [3should be cleansed 3588 η 1the 1093 γη 2land] 1722 εν in 2035.2 επταμνήω seven months.   39:13   2532 και And 2735.2 κατορύξουσιν [6shall bury 1473 αυτούς 7them 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people 3588 της 4of the 1093 γης 5land]; 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 3687.1 ονομαστόν a famous place 3739 η in which 2250 ημέρα day 1392 εδοξάσθην I was glorified, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord.   39:14   2532 και And 435 άνδρας [2for men 1275 διαπαντός 3continually 1291 διαστελούσιν 1they shall give orders] 1975 επιπορευομένους for coming over 3588 την the 1093 γην land 2290 θάψαι to bury 3588 τους the ones 2641 καταλελειμμένους being left 1909 επί upon 4383 προσώπου the face 3588 της of the 1093 γης earth, 2511 καθαρίσαι to cleanse 1473 αυτήν it. 3326 μετά After 3588 την the 2035.2 επτάμηνον seven months, 2532 και and 1567 εκζητήσουσι they shall seek.   39:15   2532 και And 3956 πας every one 3588 ο   1279 διαπορευόμενος traveling over 3588 την the 1093 γην land, 2532 και and 1492 ιδών seeing 3747 οστούν the bone 444 ανθρώπου of a man, 3618 οικοδομήσει shall build 3844 παρ΄ [2by 1473 αυτό 3it 4592 σημείον 1a sign], 2193 έως until 3748 ότου whenever 2290 θάψουσιν [3shall bury 1473 αυτό 4it 3588 οι 1the ones 2290 θάπτοντες 2burying] 1519 εις in 3588 το the 4179.3 πολυάνδριον cemetery 3588 του   * Γωγ of Gog.   39:16   2532-1063 και γαρ For even 3588 το the 3686 όνομα name 3588 της of the 4172 πόλεως city 4179.3 Πολυάνδριον is Cemetery; 2532 και and 2511 καθαρισθήσεται [3shall be cleansed 3588 η 1the 1093 γη 2land].   39:17   2532 και And 1473 συ you 5207 υιέ son 444 ανθρώπου of man, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 2036 είπον Speak 3956 παντί to every 3732 ορνέω [2bird 4071 πετεινώ 1winged], 2532 και and 4314 προς to 3956 πάντα all 3588 τα the 2342 θηρία wild beasts 3588 του of the 3977.1 πεδίου plain! saying, 4863 συνάχθητε Gather together 2532 και and 2064 έρχεσθε come! 4863 συνάχθητε Be gathered together 575 από from 3956 πάντων all 3588 των the 4033.1 περικύκλω surrounding places 1909 επί unto 3588 την   2378-1473 θυσίαν μου my sacrifice! 3739 ην which 2380 τέθυκα I sacrificed 1473 υμίν to you, 2378 θυσίαν [2sacrifice 3173 μεγάλην 1a great] 1909 επί upon 3588 τα the 3735 όρη mountains * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 2068 φάγεσθε you shall eat 2907 κρέα meats, 2532 και and 4095 πίεσθε drink 129 αίμα blood.   39:18   2907 κρέα [2meats 1095.2 γιγάντων 3of giants 2068 φάγεσθε 1You shall eat], 2532 και and 129 αίμα [2blood 758 αρχόντων 3of rulers 3588 της 4of the 1093 γης 5earth 4095 πίεσθε 1you shall drink], 2919.1 κριούς rams, 2532 και and 3448 μόσχους calves, 2532 και and 5131 τράγους he-goats, 2532 και and 3588 οι the 3448 μόσχοι calves 4720.2-3956 εστεατωμένοι πάντες all growing fat.   39:19   2532 και And 2068 φάγεσθε you shall eat 4720.1 στέαρ fat 1519 εις unto 4140 πλησμονήν fullness, 2532 και and 4095 πίεσθε you shall drink 129 αίμα blood 1519 εις unto 3178 μέθην intoxication 575 από from 3588 της   2378-1473 θυσίας μου my sacrifice 3739 η in which 2380 έθυσα I sacrificed 1473 υμίν to you.   39:20   2532 και And 1705 εμπλησθήσεσθε you shall be filled 575 από from 3588 της   5132-1473 τραπέζης μου my table -- 2462 ίππον horse, 2532 και and 306.3 αναβάτην rider, 2532 και and 1095.2 γίγαντα giant, 2532 και and 3956 πάντα every 435 άνδρα male 4170.3 πολεμιστήν warrior, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord.   39:21   2532 και And 1325 δώσω I will put 3588 την   1391-1473 δόξαν μου my glory 1722 εν among 1473 υμίν you, 2532 και and 3708 όψονται [4shall see 3956 πάντα 1all 3588 τα 2the 1484 έθνη 3nations] 3588 την   2920-1473 κρίσιν μου my judgment 3739 ην which 4160 εποίησα I did, 2532 και and 3588 την   5495-1473 χείρά μου my hand 3739 ην which 1863 επήγαγον I brought 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them.   39:22   2532 και And 1097 γνώσονται [3shall know 3624 οίκος 1the house * Ισραήλ 2of Israel] 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός αυτών their God, 575 από from 3588 της   2250-3778 ημέρας ταύτης this day 2532 και and 1900 επέκεινα beyond.   39:23   2532 και And 1097 γνώσονται [4shall know 3956 πάντα 1all 3588 τα 2the 1484 έθνη 3nations] 3754 ότι that 1223 διά [4on account of 3588 τας   266-1473 αμαρτίας αυτών 5their sin 162 ηχμαλωτεύθησαν 3was captured 3624 οίκος 1the house * Ισραήλ 2of Israel], 446.2 ανθ΄ ων because 114 ηθέτησαν they annulled covenant 1519 εις against 1473 εμέ me, 2532 και and 654 απέστρεψα I turned 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν μου my face 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 2532 και and 3860 παρέδωκα delivered 1473 αυτούς them 1519 εις into 5495 χείρας the hands 3588 των   2190-1473 εχθρών αυτών of their enemies, 2532 και and 4098-3956 έπεσαν πάντες they all fell 3162 μαχαίρα by the sword.   39:24   2596 κατά Because of 3588 τας   167-1473 ακαθαρσίας αυτών their uncleannesses, 2532 και and 2596 κατά because of 3588 τα   457.2-1473 ανομήματα αυτών their violations of the law 4160 εποίησα I did it 1473 αυτοίς to them, 2532 και and 654 απέστρεψα I turned 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν μου my face 575 απ΄ from 1473 αυτών them.   39:25   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 3568 νυν Now 390 αναστρέψω I will return 161 αιχμαλωσίαν the captivity 1722 εν in * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 1653 ελεήσω I will show mercy on 3588 τον the 3624 οίκον house * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 2206 ζηλώσω I will be jealous 1223 διά on account of 3588 το   3686 όνομα [2name 3588 το   39-1473 άγιόν μου 1my holy].   39:26   2532 και And 2983 λήψονται they shall take 3588 την   819-1438 ατιμίαν εαυτών their own dishonor, 2532 και and 3588 την the 93 αδικίαν iniquity 3739 ην which 91 ηδίκησαν they transgressed 1722 εν in 3588 τω   2733.1-1473 κατοικισθήναι αυτούς their settling 1909 επί upon 3588 την   1093-1473 γην αυτών their land 1909 επ΄ in 1515 ειρήνης peace, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there will not be 3588 ο one 1629 εκφοβών frightening,   39:27   1722 εν in 3588 τω   654-1473 αποστρέψαι με my returning 1473 αυτούς them 1537 εκ from out of 3588 των the 1484 εθνών nations, 2532 και and 4863-1473 συναγαγείν με my gathering 1473 αυτούς them 1537 εκ from out of 3588 των the 5561 χωρών places 3588 των of the 1484 εθνών nations; 2532 και and 37 αγιασθήσομαι I shall be sanctified 1722 εν among 1473 αυτοίς them 1799 ενώπιον before 3588 των the 1484 εθνών nations.   39:28   2532 και And 1097 γνώσονται they shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός αυτών their God 1722 εν in 3588 τω   2014-1473 επιφανήναί με my appearing 1473 αυτοίς to them 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations, 2532 και   1722 εν in 3588 τω   4863-1473 συνάξαι με my gathering 1473 αυτούς them 1909 επί upon 3588 την   1093-1473 γην αυτών their land. 2532 και And 3756-1459 ουκ εγκαταλείψω I shall not abandon 2089-1473 έτι αυτών them any more -- 3762 ουδένα not one 1563 εκεί there.   39:29   2532 και And 3756-654 ουκ αποστρέψω I shall not turn 3765 ουκέτι [2any longer 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν μου 1my face] 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 438.1 ανθ΄ ου because 1632 εξέχεα I poured out 3588 τον   2372-1473 θυμόν μου my rage 1909 επί upon 3588 τον the 3624 οίκον house * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord.