Ezekiel 39:1

  39:1   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4395 προφήτευσον prophesy 1909 επί against * Γωγ Gog, 2532 και and 2036 είπον say, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I am 1909 επί against 1473 σε you * Γωγ Gog 758 άρχοντα ruler * Ρως of Rosh, * Μοσόχ Meshech, 2532 και and * Θουβάλ Tubal!