Exodus 15

  15:1   5119 τότε Then 103 ήσαν they sang, * Μωυσής Moses 2532 και and 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ισραήλ of Israel, 3588 την   5603-3778 ωδήν ταύτην this ode 3588 τω to the 2962 κυρίω lord. 2532 και And 2036 είπαν they said, 103 άσωμεν We should sing 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 1741.1-1063 ενδόξως γαρ for gloriously 1392 δεδόξασται he is glorified; 2462 ίππον horse 2532 και and 306.3 αναβάτην rider 4495 έρριψεν he tossed 1519 εις into 2281 θάλασσαν the sea.   15:2   998 βοηθός Helper 2532 και and 4629.1 σκεπαστής shelterer 1096 εγένετό he became 1473 μοι to me 1519 εις for 4991 σωτηρίαν deliverance; 3778 ούτός this 1473 μου is my 2316 θεός God, 2532 και and 1392 δοξάσω I will glorify 1473 αυτόν him; 2316 θεός the God 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father, 2532 και and 5312 υψώσω I will exalt 1473 αυτόν him.   15:3   2962 κύριος The lord 4937 συντρίβων breaking 4171 πολέμους by wars; 2962 κύριος the lord 3686-1473 όνομα αυτώ is his name.   15:4   716 άρματα The chariots * Φαραώ of Pharaoh, 2532 και and 3588 την   1411-1473 δύναμιν αυτού his force 4495 έρριψεν he tossed 1519 εις into 2281 θάλασσαν the sea; 1952.1 επιλέκτους chosen 306.3 αναβάτας riders -- 5151.7 τριστάτας tribunes 2670 κατεπόντισεν he sank 1722 εν in 2063 ερυθρά the red 2281 θαλάσση sea.   15:5   4195 πόντω A high sea 2572 εκάλυψεν covered 1473 αυτούς them; 2616.2 κατέδυσαν they descended 1519 εις unto 1037 βυθόν the bottom of the sea 5616 ωσεί as 3037 λίθος stone.   15:6   3588 η   1188-1473 δεξιά σου Your right hand, 2962 κύριε O lord, 1392 δεδόξασται has been glorified 1722 εν in 2479 ισχύϊ strength; 3588 η   1188-1473 δεξιά σου your right 5495 χειρ hand, 2962 κύριε O lord, 2352 έθραυσεν devastated 2190 εχθρούς the enemies.   15:7   2532 και And 3588 τω in the 4128 πλήθει magnitude 3588 της   1391-1473 δόξης σου of your glory 4937 συνέτριψας you broke 3588 τους the 5227 υπεναντίους opponents. 649 απέστειλας You sent 3588 την   3709-1473 οργήν σου your anger, 2532 και and 2719 κατέφαγεν it devoured 1473 αυτούς them 5616 ωσεί as 2562 καλάμην stubble.   15:8   2532 και And 1223 διά by 4151 πνεύματος the breath 3588 του   2372-1473 θυμόυ σου of your rage 1339 διέστη [3was parted 3588 το 1the 5204 ύδωρ 2water]; 4078 επάγη [2a banked up 5616 ωσεί 1as] 5038 τείχος wall 3588 τα were the 5204 ύδατα waters; 4078 επάγη [4were banked up 2532 και 1and 3588 τα 2the 2949 κύματα 3waves] 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea.   15:9   2036 είπεν [3said 3588 ο 1The 2190 εχθρός 2enemy], 1377 διώξας In pursuing 2638 καταλήψομαι I shall overtake; 3307 μεριώ I shall portion 4661 σκύλα the spoils; 1705 εμπλήσω I shall fill up 5590-1473 ψυχήν μου my soul; 337 ανελώ I will take up 3588 τη   3162-1473 μαχαίρα μου my sword; 2961 κυριεύσει [2will dominate 3588 η   5495-1473 χειρ μου 1my hand].   15:10   649 απέστειλας You sent 3588 το   4151-1473 πνεύμα σου your breath, 2572 εκάλυψεν [2covered 1473 αυτούς 3them 2281 θάλασσα 1the sea]; 1416 έδυσαν they went down 5616 ωσεί as 3432.1 μόλιβδος lead 1722 εν in 5204 ύδατι [2water 4970.1 σφοδρώ 1vehement].   15:11   5100 τις Who 3664 όμοιός is likened 1473 σοι to you 1722 εν among 2316 θεοίς gods, 2962 κύριε O lord? 5100 τις Who 3664 όμοιός is likened 1473 σοι to you, 1392 δεδοξασμένος being glorified 1722 εν among 39 αγίοις holy ones, 2298 θαυμαστός wonderful 1722 εν in 1391 δόξαις glories, 4160 ποιών doing 5059 τέρατα miracles?   15:12   1614 εξέτεινας You stretched out 3588 την   1188-1473 δεξιάν σου your right hand, 2666 κατέπιεν [2swallowed 1473 αυτού 3them 1093 γη 1the earth].   15:13   3594 ωδήγησας You guided 3588 τη by 1343-1473 δικαιοσύνη σου your righteousness -- 3588 τον   2992-1473 λαόν σου [2your people 3778 τούτον 1this] 3739 ον whom 3084 ελυτρώσω you ransomed. 3870 παρεκάλεσας You aided 3588 τη in 2479-1473 ισχύϊ σου your strength 1519 εις in 2646 κατάλυμα [2lodging 39-1473 άγιόν σου 1your holy].   15:14   191 ήκουσαν [2heard 1484 έθνη 1Nations], 2532 και and 3710 ωργίσθησαν were provoked to anger; 5604 ωδίνες pangs 2983 έλαβον took hold 2730 κατοικούντας of the ones dwelling * Φυλιστιείμ among the Philistines.   15:15   5119 τότε Then 4692 έσπευσαν hastened 2232 ηγεμόνες the princes * Εδώμ of Edom, 2532 και and 758 άρχοντες the rulers * Μωαβιτών of the Moabites; 2983 έλαβεν [2took hold 1473 αυτούς 3of them 5156 τρόμος 1trembling]; 5080 ετάκησαν they melted away -- 3956 πάντες all 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling * Χαναάν in Canaan.   15:16   1968 επιπέσοι May there fall 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 5401 φόβος fear 2532 και and 5156 τρόμος trembling; 3174 μεγέθει by the greatness 1023-1473 βραχίονός σου of your arm 621.1 απολιθωθήτωσαν they are petrified, 2193 έως until 302 αν whenever 3928 παρέλθη [2may go by 3588 ο   2992-1473 λαός σου 1your people], 2962 κύριε O lord, 2193 έως until 302 αν whenever 3928 παρέλθη [3may go by 3588 ο   2992-1473 λαός σου 2your people 3778 ούτος 1this], 3739 ον whom 2932 εκτήσω you acquired.   15:17   1521 εισαγαγών Bringing them in -- 2707.3 καταφύτευσον plant 1473 αυτούς them 1519 εις in 3735 όρος [2mountain 2817 κληρονομίας 3of inheritance 1473 σου 1your]; 1519 εις into 2092 έτοιμον [2prepared 2732 κατοικητήριόν 3home 1473 σου 1your] 3739 ο which 2716 κατειργάσω you manufactured, 2962 κύριε O lord; 37.1 αγίασμα the sanctuary, 2962 κύριε O lord, 3739 ο which 2090 ητοίμασαν you prepared 3588 αι by 5495-1473 χείρές σου your hands.   15:18   2962 κύριος The lord 936 βασιλεύων reigning 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon, 2532 και and 1909 επ΄ unto 165 αιώνα eon, 2532 και and 2089 έτι still!   15:19   3754 ότι For 1525 εισήλθεν [3entered 2462 ίππος 1the horse * Φαραώ 2of Pharaoh] 4862 συν with 716 άρμασι chariots 2532 και and 306.3 αναβάταις riders 1519 εις into 2281 θάλασσαν the sea; 2532 και and 1863 επήγαγεν [2brought 1909 επ΄ 3upon 1473 αυτούς 4them 2962 κύριος 1the lord] 3588 το the 5204 ύδωρ water 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea. 3588-1161 οι δε But the 5207 υιοί sons * Ισραήλ of Israel 4198 επορεύθησαν went 1223 διά through 3584 ξηράς dry land 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea.   15:20   2983 έλαβε [8took 1161 δε 1And * Μαριάμ 2Miriam 3588 η 3the 4398 προφήτις 4prophetess 3588 η 5the 79 αδελφή 6sister * Ααρών 7of Aaron] 3588 το the 5178.2 τύμπανον tambourine 1722 εν in 3588 τη   5495-1473 χειρί αυτής her hand. 2532 και And 1831 εξήλθοσαν came forth 3956 πάσαι all 3588 αι the 1135 γυναίκες women 3694 οπίσω after 1473 αυτής her 3326 μετά with 5178.2 τυμπάνων tambourines 2532 και and 5525 χορών dancers.   15:21   1822.1 εξήρχε [3led 1161 δε 1And 1473 αυτών 4them * Μαριάμ 2Miriam], 3004 λέγουσα saying, 103 άσωμεν We should sing 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 1741.1-1063 ενδόξως γαρ for gloriously 1392 δεδόξασται he glorified himself -- 2462 ίππον horse 2532 και and 306.3 αναβάτην rider 4495 έρριψεν he tossed 1519 εις into 2281 θάλασσαν the sea.   15:22   1808 εξήρε [3lifted up 1161 δε 1And * Μωυσής 2Moses] 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ισραήλ of Israel 575 από from 2281 θαλάσσης [2sea 2063 ερυθράς 1the red], 2532 και and 71 ήγαγεν he led 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 την the 2048 έρημον wilderness * Σούρ of Shur. 2532 και And 4198 επορεύοντο they went 5140 τρεις three 2250 ημέρας days 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2532 και and 3756 ουχ they did not 2147 ηύρισκον find 5204 ύδωρ water 5620 ώστε so as 4095 πιείν to drink.   15:23   2064-1161 ήλθον δε And they came 1519 εις unto * Μερράν Marah. 2532 και And 3756 ουκ they were not 1410 ηδύναντο able 4095 πιείν to drink 5204 ύδωρ water 1537 εκ at * Μερράς Marah, 4089 πικρόν [3bitter 1063 γαρ 1for 1510.7.3 ην 2it was]. 1223 διά On account of 3778 τούτο this 2028 επωνομάσθη [4was named 3588 το 1the 3686 όνομα 2name 3588 του   5117-1565 τόπου εκείνου 3of that place], 4088 πικρία Bitter.   15:24   2532 και And 1234 διεγόγγυζεν [3complained 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 1909 επί unto * Μωυσή Moses, 3004 λέγοντες saying, 5100 τι What 4095 πιόμεθα shall we drink?   15:25   994 εβόησε [3yelled 1161 δε 1And * Μωυσής 2Moses] 4314 προς to 2962 κύριον the lord. 2532 και And 1166 έδειξεν [3showed 1473 αυτώ 4to him 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord] 3586 ξύλον a tree. 2532 και And 1685 ενέβαλεν he put 1473 αυτό it 1519 εις into 3588 το the 5204 ύδωρ water, 2532 και and 1098.2 εγλυκάνθη [3was sweetened 3588 το 1the 5204 ύδωρ 2water]. 1563 εκεί There 5087 έθετο he established 1473 αυτώ with him 1345 δικαιώματα ordinances 2532 και and 2920 κρίσεις judgments, 2532 και and 1563 εκεί there 1473-3985 αυτον επείρασε he tested him.   15:26   2532 και And 2036 είπεν he said, 1437 εάν If 191 ακούσης you should hear 3588 της the 5456 φωνής voice 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού σου your God, 2532 και and 3588 τα [2the things 701 αρεστά 3pleasing 1726 εναντίον 4before 1473 αυτού 5him 4160 ποιήσης 1you should do], 2532 και and 1801 ενωτίση you should give ear to 3588 τας   1785-1473 εντολάς αυτού his commandments, 2532 και and 5442 φυλάξης you should guard 3956 πάντα all 3588 τα   1345-1473 δικαιώματα αυτού his ordinances, 3956 πάσαν then every 3554 νόσον disease 3739 ην which 1863 επήγαγον was brought upon 3588 τοις the * Αιγυπτίοις Egyptians, 3756 ουκ I will not 1863 επάξω bring 1909 επί upon 1473 σε you. 1473-1063 εγώ γαρ For I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2390 ιώμενός healing 1473 σε you.   15:27   2532 και And 2064 ήλθοσαν they came 1519 εις into * Ελείμ Elim. 2532 και And 1510.7.6 ήσαν there were 1563 εκεί there 1427 δώδεκα twelve 4077 πηγαί springs 5204 υδάτων of waters, 2532 και and 1440 εβδομήκοντα seventy 4723.1 στελέχη trunks 5404 φοινίκων of palm trees; 3924.2-1161 παρενέβαλον δε and they camped 1563 εκεί there 3844 παρά by 3588 τα the 5204 ύδατα waters.