Nahum

DSV_Strongs(i)
  1 H4853 De last H5210 van Nineve H5612 . Het boek H2377 des gezichts H5151 van Nahum H512 , den Elkosiet.
  2 H7072 Een ijverig H410 God H5358 [H8802] en een wreker H3068 is de HEERE H5358 [H8802] , een wreker H3068 is de HEERE H1167 H2534 , en zeer grimmig H5358 [H8802] ; een wreker H3068 is de HEERE H6862 aan Zijn wederpartijders H1931 , en Hij H5201 [H8802] behoudt H341 [H8802] [den] [toorn] Zijn vijanden.
  3 H3068 De HEERE H750 H639 is lankmoedig H1419 , doch van grote H3581 kracht H5352 H0 , en Hij houdt H3808 H5352 [H8763] [den] [schuldige] geenszins H5352 [H8762] onschuldig H3068 . Des HEEREN H1870 weg H5492 is in wervelwind H8183 , en in storm H6051 , en de wolken H80 zijn het stof H7272 Zijner voeten.
  4 H1605 [H8802] Hij scheldt H3220 de zee H2717 [H8689] , en maakt ze droog H3001 [H8762] , en Hij verdroogt H3605 alle H5104 rivieren H1316 ; Basan H3760 en Karmel H535 [H8797] kwelen H535 [H8797] , ook kweelt H6525 de bloem H3844 van Libanon.
  5 H2022 De bergen H7493 [H8804] beven H4480 voor H1389 Hem, en de heuvelen H4127 [H8712] versmelten H776 ; en de aarde H5375 [H8799] licht zich op H4480 voor H6440 Zijn aangezicht H8398 , en de wereld H3605 , en allen H3427 [H8802] , die daarin wonen.
  6 H4310 Wie H6440 zal voor H2195 Zijn gramschap H5975 [H8799] staan H4310 , en wie H2740 zal voor de hittigheid H639 Zijns toorns H6965 [H8799] bestaan H2534 ? Zijn grimmigheid H5413 [H8738] is uitgestort H784 als vuur H6697 , en de rotsstenen H4480 worden van H5422 [H8738] Hem vermorzeld.
  7 H3068 De HEERE H2896 is goed H4581 , Hij is ter sterkte H3117 in den dag H6869 der benauwdheid H3045 [H8802] , en Hij kent H2620 [H8802] hen, die op Hem betrouwen.
  8 H5674 [H8802] En met een doorgaanden H7858 vloed H4725 zal Hij haar plaats H3617 te niet H6213 [H8799] maken H2822 ; en duisternis H341 [H8802] zal Zijn vijanden H7291 [H8762] vervolgen.
  9 H4100 Wat H2803 [H8762] denkt gijlieden H413 tegen H3068 den HEERE H1931 ? Hij zal zelf H3617 een voleinding H6213 [H8802] maken H6869 ; de benauwdheid H3808 zal niet H6471 tweemaal H6965 [H8799] op rijzen.
  10 H3588 Dewijl H5440 [H8803] zij in elkander gevlochten zijn H5704 als H5518 doornen H5433 [H8803] , en dronken zijn H5435 , gelijk zij plegen dronken te zijn H4392 , zo worden zij volkomen H398 [H8795] verteerd H3002 , als een dorre H7179 stoppel.
  11 H4480 Van H3318 [H8804] u is een uitgegaan H7451 , die kwaad H2803 [H8802] denkt H5921 tegen H3068 den HEERE H1100 H3289 [H8802] , een Belialsraadsman.
  12 H3541 Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H518 : H8003 Zijn zij voorspoedig H3651 , en alzo H7227 velen H3651 , alzo H1494 [H8738] zullen zij ook geschoren worden H5674 [H8804] , en hij zal doorgaan H6031 [H8765] ; Ik heb u wel gedrukt H3808 , [maar] Ik zal u niet H5750 meer H6031 [H8762] drukken.
  13 H6258 Maar nu H4132 zal Ik zijn juk H4480 H5921 van H7665 [H8799] u breken H4147 , en zal uw banden H5423 [H8762] verscheuren.
  14 H5921 Doch tegen H3068 u heeft de HEERE H6680 [H8765] bevolen H4480 , dat er van H8034 uw naam H3808 niemand H5750 meer H2232 [H8735] gezaaid zal worden H4480 ; uit H1004 het huis H430 uws gods H3772 [H8686] zal Ik uitroeien H6459 de gesneden H4541 en gegoten beelden H6913 ; Ik zal u [daar] een graf H7760 [H8799] maken H3588 , als H7043 [H8804] gij zult veracht zijn geworden.
  15 H2009 Ziet H5921 op H2022 de bergen H7272 de voeten H1319 [H8764] desgenen, die het goede boodschapt H7965 , die vrede H8085 [H8688] doet horen H2287 [H8798] ; vier H2282 uw vierdagen H3063 , o Juda H7999 [H8761] ! betaal H5088 uw geloften H3588 ; want H1100 de Belials -[man H3254 [H8686] ] zal voortaan H3808 niet H5750 meer H5674 [H8800] door u doorgaan H3772 [H8738] , hij is gans uitgeroeid.