Nahum

HOT(i) 1 משׂא נינוה ספר חזון נחום האלקשׁי׃ 2 אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃ 3 יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשׂערה דרכו וענן אבק רגליו׃ 4 גוער בים ויבשׁהו וכל הנהרות החריב אמלל בשׁן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃ 5 הרים רעשׁו ממנו והגבעות התמגגו ותשׂא הארץ מפניו ותבל וכל ישׁבי׃ 6 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאשׁ והצרים נתצו ממנו׃ 7 טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי׃ 8 ובשׁטף עבר כלה יעשׂה מקומה ואיביו ירדף חשׁך׃ 9 מה תחשׁבון אל יהוה כלה הוא עשׂה לא תקום פעמים צרה׃ 10 כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקשׁ יבשׁ מלא׃ 11 ממך יצא חשׁב על יהוה רעה יעץ בליעל׃ 12 כה אמר יהוה אם שׁלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד׃ 13 ועתה אשׁבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק׃ 14 וצוה עליך יהוה לא יזרע משׁמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשׂים קברך כי קלות׃ 15 (2:1) הנה על ההרים רגלי מבשׂר משׁמיע שׁלום חגי יהודה חגיך שׁלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת׃