Habakkuk

HOT(i) 1 המשׂא אשׁר חזה חבקוק הנביא׃ 2 עד אנה יהוה שׁועתי ולא תשׁמע אזעק אליך חמס ולא תושׁיע׃ 3 למה תראני און ועמל תביט ושׁד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישׂא׃ 4 על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משׁפט כי רשׁע מכתיר את הצדיק על כן יצא משׁפט מעקל׃ 5 ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר׃ 6 כי הנני מקים את הכשׂדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשׁת משׁכנות לא׃ 7 אים ונורא הוא ממנו משׁפטו ושׂאתו יצא׃ 8 וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשׁו פרשׁיו ופרשׁיו מרחוק יבאו יעפו כנשׁר חשׁ לאכול׃ 9 כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שׁבי׃ 10 והוא במלכים יתקלס ורזנים משׂחק לו הוא לכל מבצר ישׂחק ויצבר עפר וילכדה׃ 11 אז חלף רוח ויעבר ואשׁם זו כחו לאלהו׃ 12 הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשׁי לא נמות יהוה למשׁפט שׂמתו וצור להוכיח יסדתו׃ 13 טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחרישׁ בבלע רשׁע צדיק ממנו׃ 14 ותעשׂה אדם כדגי הים כרמשׂ לא משׁל׃ 15 כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישׂמח ויגיל׃ 16 על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שׁמן חלקו ומאכלו בראה׃ 17 העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול׃