Habakkuk

  1:1   3588 το The 3024.1 λήμμα concern 3739 ο which 1492 είδεν [4saw * Αμβακούκ 1Habakkuk 3588 ο 2the 4396 προφήτης 3prophet].   1:2   2193-4214 έως πότε For how long, 2962 κύριε O lord, 2896 κεκράξομαι shall I cry out, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1522 εισακούσης should you listen? 994 βοήσομαι For how long shall I yell 4314 προς to 1473 σε you 91 αδικούμενος being wronged, 2532 και and 3756 ου you should not 4982 σώσης deliver?   1:3   2444 ινατί Why 1166 έδειξάς did you show 1473 μοι to me 4192 πόνους toils 2532 και and 2873 κόπους troubles, 1914 επιβλέπειν to look upon 5004 ταλαιπωρίαν misery 2532 και and 763 ασέβειαν impiety? 1828.2 εξεναντίας Right opposite 1473 μου me 1096 γέγονε takes place 2920 κρίσις judgment, 2532 και and 3588 ο the 2923 κριτής judge 2983 λαμβάνει takes away.   1:4   1223 διά On account of 3778 τούτο this 1286.1 διεσκέδασται [2is effaced 3551 νόμος 1the law], 2532 και and 3756 ου [2is not 1326.6 διεξάγεται 3administered 1519 εις 4unto 5056 τέλος 5the end 2917 κρίμα 1judgment], 3754 ότι for 765 ασεβής the impious 2616 καταδυναστεύει tyrannize over 3588 τον the 1342 δίκαιον just. 1752 ένεκεν Because of 3778 τούτου this 1831 εξελεύσεται [2shall go forth 3588 το   2917 κρίμα 1judgment] 1294 διεστραμμένον being perverted.   1:5   1492 ίδετε Behold, 3588 οι O 2707 καταφρονηταί despisers, 2532 και and 1914 επιβλέψατε look! 2532 και and 2296 θαυμάσατε wonder 2297 θαυμάσια wonders, 2532 και and 853 αφανίσθητε vanish! 1360 διότι For 2041 έργον [3a work 1473 εγώ 1I 2038 εργάζομαι 2work] 1722 εν in 3588 ταις   2250-1473 ημέραις υμών your days 3739 ο which 3766.2 ου μη in no way 4100 πιστεύσητε you shall believe 1437 εάν if 5100 τις any 1555 εκδιηγήται should tell of it in detail.   1:6   1360 διότι For 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1825 εξεγείρω awaken 3588 τους the * Χαλδαίους Chaldeans, 3588 το the 1484 έθνος [4nation 3588 το   4089 πικρόν 1bitter 2532 και 2and 3588 το   5031 ταχινόν 3quick]; 3588 το the one 4198 πορευόμενον going 1909 επί upon 3588 τα the 4114 πλάτη widths 3588 της of the 1093 γης earth, 3588 του   2624.1 κατακληρονομήσαι to inherit 4638 σκηνώματα tents 3756 ουκ not 1473 αυτού of his.   1:7   5398 φοβερός [2fearful 2532 και 3and 2016 επιφανής 4apparent 1510.2.3 εστιν 1He is]; 1537 εξ [3of 1473 αυτού 4himself 3588 το   2917-1473 κρίμα αυτού 1his judgment 1510.8.3 έσται 2will be], 2532 και and 3588 το   3024.1-1473 λήμμα αυτού his concern 1537 εξ of 1473 αυτού himself 1831 εξελεύσεται shall come forth.   1:8   2532 και And 1814 εξαλούνται [2shall leap 5228 υπέρ 3more than 3917 παρδάλεις 4leopards 3588 οι   2462-1473 ίπποι αυτού 1his horses], 2532 και and 3691 οξύτεροι are sharper 5228 υπέρ than 3588 τους the 3074 λύκους wolves 3588 της   * Αραβίας of Arabia. 2532 και And 1837.5 εξιππάσονται [2shall ride forth 3588 οι   2460-1473 ιππείς αυτού 1his horsemen], 2532 και and 3729 ορμήσουσι shall advance 3113 μακρόθεν far off; 2532 και and 4070.3 πετασθήσονται they shall spread out 5613 ως as 105 αετός an eagle 4289 πρόθυμος eager 1519 εις for something 3588 το   2068 φαγείν to eat.   1:9   4930 συντέλεια Consumption 1519 εις [2unto 765 ασεβείς 3the impious 2240 ήξει 1shall come] 436 ανθεστηκότας opposing 4383-1473 προσώποις αυτών their fronts 1828.2 εξεναντίας right opposite, 2532 και and 4863 συνάξει he shall gather 5613 ως [2as 285 άμμον 3the sand 161 αιχμαλωσίαν 1the captivity].   1:10   2532 και And 1473 αυτός he 1722 εν [2among 935 βασιλεύσιν 3kings 1792 εντρυφήσει 1shall revel], 2532 και and 5181 τύραννοι sovereigns 3806.2-1473 παίγνια αυτού are his playthings. 2532 και And 1473 αυτός he 1519 εις [2at 3956 παν 3every 3794 οχύρωμα 4fortress 1702 εμπαίξεται 1shall mock], 2532 και and 906 βαλεί shall throw up 5560.1 χώμα an embankment, 2532 και and 2902 κρατήσει shall prevail over 1473 αυτού it.   1:11   5119 τότε Then 3328 μεταβαλεί he shall turn 3588 το the 4151 πνεύμα spirit, 2532 και and 1330 διελεύσεται shall go through, 2532 και and 1837.2 εξιλάσεται shall make atonement, saying, 1473 άυτη This 3588 η   2479 ισχύς strength 3588 τω is to 2316-1473 θεώ μου my god.   1:12   3756-1473 ουχί συ Are you not 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God, 3588 ο   39-1473 αγιός μου my holy one? 3766.2 ου μη In no way 599 αποθάνωμεν should we die. 2962 κύριε O lord, 1519 εις for 2917 κρίμα judgment -- 5021 τέταχας you have ordered 1473 αυτόν it. 2532 και And 4111 έπλασέ he shaped 1473 με me 3588 του   1651 ελέγχειν to reprove 3809-1473 παιδείαν αυτού for his discipline.   1:13   2513 καθαρός Pure 3588 ο is the 3788 οφθαλμός eye 3588 του   3361 μη to not 3708 οράν see 4190 πονηρά evil things, 2532 και and 1914 επιβλέπειν [2to look 1909 επί 3upon 4190 πονηρούς 4evils 3756-1410 ου δυνήση 1you are not able]. 2444 ινατί Why 1914 επιβλέπεις should you look 1909 επί upon 2706 καταφρονούντας ones disdaining? 3902.1 παρασιωπήση Shall you remain silent 1722 εν in 3588 τω the 2666 καταπίνειν [2swallowing down 765 ασεβή 1impious] 3588 τον the 1342 δίκαιον just?   1:14   2532 και And 4160 ποιήσεις will you make 3588 τους the 444 ανθρώπους men 5613 ως as 3588 τους the 2486 ιχθύας fishes 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 2532 και and 5613 ως as 3588 τα the 2062 ερπετά reptiles 3756 ουκ not 2192 έχοντα having 2233 ηγούμενον one taking the lead?   1:15   4930 συντέλειαν [2consumption 1722 εν 3with 44 αγκίστρω 4a hook 385 ανέσπασε 1He pulled up], 2532 και and 1670 είλκυσεν drew 1473 αυτόν it 1722 εν with 293-1473 αμφιβλήστρω αυτού his casting-net, 2532 και and 4863 συνήγαγεν gathered 1473 αυτόν it 1722 εν in 3588 ταις   4522-1473 σαγήναις αυτού his dragnets. 1752 ένεκεν Because of 3778 τούτου this 2165 ευφρανθήσεται he shall be glad 2532 και and 5463 χαρήσεται shall rejoice.   1:16   1752 ένεκεν Because of 3778 τούτου this 2380 θύσει he will sacrifice 3588 τη to 4522-1473 σαγήνη αυτού his dragnet, 2532 και and 2370 θυμιάσει burn incense 3588 τω to 293-1473 αμφιβλήστρω αυτού his casting-net; 3754 ότι for 1722 εν by 1473 αυτοίς them 3044.1 ελίπανε he fattened 3310-1473 μερίδα αυτού his portion, 2532 και even 3588 τα   1033 βρώματα [3foods 1473 αυτού 1his 1588 εκλεκτά 2choice].   1:17   1223 διά On account of 3778 τούτο this 292.2 αμφιβαλεί he will cast 293 αμφίβληστρον αυτού his casting-net, 2532 και and 1275 διαπαντός always 615 αποκτείνειν to kill 1484 έθνη nations -- 3756-5339 ου φείσεται not sparing?