Nahum 3

  3:1   5599 ω O 4172 πόλις city 129 αιμάτων of blood, 3650 όλη entirely 5571 ψευδής false, 93 αδικίας [2of iniquity 4134 πλήρης 1full], 3756 ου [2shall not 5584 ψηλαφηθήσεται 3be handled 2339 θήρα 1the game].   3:2   5456 φωνή The sound 3148 μαστίγων of whips, 2532 και and 5456 φωνή the sound 4578 σεισμού of quaking 5164 τροχών of wheels, 2532 και and 2462 ίππου [2horse 1377 διώκοντος 1the pursuing], 2532 και and 716 άρματος the chariot 311.1 αναβράσσοντος stirring up,   3:3   2460 ιππέως horseman 305 αναβαίνοντος ascending, 2532 και and 4744 στιλβούσης of the shining 4501 ρομφαίας broadsword, 2532 και and 1823 εξαστραπτόντων flashing 3696 όπλων shields; 2532 και and 4128 πλήθους the multitude 5134.1 τραυματιών of slain, 2532 και and 926 βαρείας of a heavy 4431 πτώσεως downfall; 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 4009 πέρας limit 3588 τοις to 1484-1473 έθνεσιν αυτής her nations, 2532 και and 770 ασθενήσουσιν they shall be weak 1722 εν in 3588 τοις   4983-1473 σώμασιν αυτών their bodies 575 από from 4128 πλήθους a multitude 4202 πορνείας of harlotry;   3:4   4204 πόρνη [2harlot 2570 καλή 1a good], 2532 και and 2020.2 επιχαρής gratifying, 2233 ηγουμένη taking the lead 5332.2 φαρμάκων in potions; 3588 η the one 4453 πωλούσα selling 1484 έθνη nations 1722 εν in 3588 τη   4202-1473 πορνεία αυτής her harlotry, 2532 και and 5443 φυλάς tribes 1722 εν with 3588 τοις   5332.2-1473 φαρμάκοις αυτής her potions.   3:5   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I am 1909 επί against 1473 σε you, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty. 2532 και And 601 αποκαλύψω I will uncover 3588 τα   3694-1473 οπίσω σου your behind 1909 επί in 3588 το   4383-1473 πρόσωπον σου your presence, 2532 και and 1166 δείξω I will show 1484 έθνεσι the nations 3588 την   152-1473 αισχύνην σου your shame, 2532 και and 932 βασιλείαις to kingdoms 3588 την   819-1473 ατιμίαν σου your dishonor.   3:6   2532 και And 1977 επιρρίψω I will cast 1909 επί upon 1473 σε you 946.1 βδελυγμόν an abomination 2596 κατά according to 3588 τας   167-1473 ακαθαρσίας σου your uncleannesses, 2532 και and 5087 θήσομαί I will make 1473 σε you 1519 εις for 3855.2 παράδειγμα an example.   3:7   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3956 πας all 3588 ο the ones 3708 ορών seeing 1473 σε you 2597 καταβήσεται shall go 575 από from 1473 σου you, 2532 και and 2046 ερεί shall say, 1166.1 δειλαία Wretched * Νινευϊ Nineveh, 5100 τις who 4727 στεναξεί shall moan 1473 αυτήν her? 4159 πόθεν From what place 2212 ζητήσω shall I seek 3874 παράκλησιν comfort 1473 αυτή to her?   3:8   718 αρμόσαι Tune 5523.1 χορδήν the string of the lyre! 2090 ετοιμάσαι Prepare 3310 μερίς a part * Αμμών for Amon, 3588 η the one 2730 κατοικούσα inhabiting 1722 εν in 4215 ποταμοίς rivers! 5204 ύδωρ Water 2945 κύκλω is round about 1473 αυτής her, 3739 ης whose 3588 η   746 άρχη rule 2281 θάλασσα is the sea, 2532 και and 5204 ύδωρ [2water 3588 τα   5038-1473 τείχη αυτής 1her walls].   3:9   * Αιθιοπία Ethiopia 2479-1473 ισχύς αυτής is her strength, 2532 και and * Άιγυπτος Egypt. 2532 και And 3756-2476 ουκ έστη there stood no 4009 πέρας limit 3588 της   5437-1473 φυγής σου of your flight into exile. * Φουδ Put 2532 και and * Λίβυες Libya 1096 εγένοντο became 998-1473 βοηθοί αυτής her helpers.   3:10   2532 και And 1473 αυτή she 1519 εις into 3350 μετοικεσίαν displacement 4198 πορεύσεται shall go 164 αιχμάλωτος captive; 2532 και and 3588 τα   3516-1473 νήπια αυτής her infants 1474 εδαφιούσιν they shall dash 1909 επ΄ upon 746 αρχάς corners 3956 πασών of all 3588 των   3598-1473 οδών αυτής her ways; 2532 και and 1909 επί over 3956 πάντα all 3588 τα   1741-1473 ένδοξα αυτής her honorable things 906 βαλούσι they shall cast 2819 κλήρους lots, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι   3175-1473 μεγιστάνες αυτής her great men 1210 δεθήσονται shall be tied 5498.1 χειροπέδαις with manacles.   3:11   2532 και And 1473 συ you 3184 μεθυσθήση shall be intoxicated. 2532 και And 1510.8.2 έση you shall be 3948.1 παρεωραμένη for overlooking, 2532 και and 1473 συ you 2212 ζητήσεις shall seek 4572 σεαυτή for yourself 4714 στάσιν a position 1537 εξ from 2190-1473 εχθρών enemies.   3:12   3956 πάντα All 3588 τα   3794-1473 οχυρώματά σου your fortresses 5613 ως are as 1473 σου you, 2590 καρπούς [2fruits 2192 έχουσα 1having], 1437 εάν and if 4531 σαλευθώσι they should be shaken, 4098 πεσούνται they shall fall 1519 εις into 4750 στόμα the mouth 2068 έσθοντος of ones eating.   3:13   2400 ιδού Behold, 3588 ο   2992-1473 λαός σου your people 5613 ως are as 1135 γυναίκες women 1722 εν among 1473 σοι you 3588 τοις to the ones 2190-1473 εχθροίς σου your enemies. 455 ανοιγόμεναι By opening 455 ανοιχθήσονται [3shall be open 4439 πύλαι 1the gates 3588 της   1093-1473 γης σου 2of your land]. 2719 καταφάγεται [2shall devour 4442 πυρ 1Fire] 3588 τους the 3449.2 μοχλούς bars 1473 σου of your gates.   3:14   5204 ύδωρ [2water 4042 περιοχής 4for being encompassed about 1986 επίσπασαι 1Draw 4572 σεαυτή 3to yourself]! 2629.2 κατακράτησον Secure 3588 των   3794-1473 οχυρωμάτων σου your fortresses! 1684 έμβηθι Step 1519 εις into 4081 πηλόν the mortar, 2532 και and 4841.1 συμπατήθητι trample it together 1722 εν with 892 αχύροις straw! 2629.2 κατακράτησον Secure it 5228 υπέρ more than 4141.4 πλίνθον with a brick!   3:15   1563 εκεί There 2719 καταφάγεταί [2shall devour 1473 σε 3you 4442 πυρ 1the fire]; 1842 εξολοθρεύσει [2shall utterly destroy 1473 σε 3you 4501 ρομφαία 1the broadsword]; 2719 καταφάγεταί it shall devour 1473 σε you 5613 ως as 200 ακρίς a locust, 2532 και and 925 βαρυνθήση you shall be oppressed 5613 ως as 1027.2 βρούχος a grasshopper.   3:16   4129 επλήθυνας You multiplied 3588 τας   1711-1473 εμπορίας σου your trade 5228 υπέρ above 3588 τα the 798 άστρα stars 3588 του of the 3772 ουρανού heaven. 1027.2 βρούχος The grasshopper 3729 ώρμησε advanced 2532 και and 1600 εξεπετάσθη spread forth.   3:17   1814 εξήλατο [2leaped out 5613 ως 3as 825.1 αττέλεβος 4the small locust 3588 ο   4830.4-1473 συμμικτός σου 1Your consolidation], 5613 ως as 200 ακρίς the locust 1910 επιβεβηκυία mounted 1909 επί upon 5418 φραγμόν a fence 1722 εν on 2250 ημέρα [2day 3803.1 πάγους 1an icy]; 3588 ο the 2246 ήλιος sun 393 ανέτειλε rises, 2532 και and 851.1 αφ΄ήλατο it hops, 2532 και and 3756-1097 ουκ έγνω knows not 3588 τον   5117-1473 τόπον αυτής its place -- 3759 ουαί woe 1473 αυτοίς to them.   3:18   3573 ενύσταξαν [2slumbered 3588 οι   4166-1473 ποιμένες σου 1Your shepherds], 935 βασιλεύς O king * Ασσύριος of Assyria, 2838.1 εκοίμισε [2rested 3588 τους   1413-1473 δυνάστας σου 1your mighty ones]. 522 απήρεν [2departed 3588 ο   2992-1473 λαός σου 1Your people] 1909 επί unto 3588 τα the 3735 όρη mountains, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was none 3588 ο   1551 εκδεχόμενος looking out for them.   3:19   3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is no 2392 ίασις healing 3588 τη to 4936.1-1473 συντριβή σου your destruction; 5392.1 εφλέγμανεν [2is inflamed 3588 η   4127-1473 πληγή σου 1your wound]. 3956 πάντες All 3588 οι the ones 191 ακούοντες hearing 3588 την the 31 αγγελίαν message 1473 σου of you 2924.8 κροτήσουσι clap 5495 χείρας hands 1909 επί over 1473 σε you. 1360 διότι For 1909 επί upon 5100 τίνα whom 3756 ουκ [2not 1904 επήλθεν 3come upon 3588 η   2549-1473 κακία σου 1did your evil] 1275 διαπαντός continually?