Nahum 3:5

  3:5   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I am 1909 επί against 1473 σε you, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty. 2532 και And 601 αποκαλύψω I will uncover 3588 τα   3694-1473 οπίσω σου your behind 1909 επί in 3588 το   4383-1473 πρόσωπον σου your presence, 2532 και and 1166 δείξω I will show 1484 έθνεσι the nations 3588 την   152-1473 αισχύνην σου your shame, 2532 και and 932 βασιλείαις to kingdoms 3588 την   819-1473 ατιμίαν σου your dishonor.