Nahum 2:13

  2:13   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I am 1909 επί against 1473 σε you, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty, 2532 και and 1572 εκκαύσω I will burn away 1722 εν [3in 2586 καπνώ 4smoke 4128 πληθός 2multitude 1473 σου 1your], 2532 και and 3588 τους   3023-1473 λέοντάς σου your lions 2719 καταφάγεται I will devour 4501 ρομφαία by the broadsword, 2532 και and 1842 εξολοθρεύσω I will utterly destroy 1537 εκ [2from out of 3588 της 3the 1093 γης 4land 3588 την   2339-1473 θήραν σου 1your game], 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 191 ακουσθή should [2be heard of 2089 έτι 3yet 3588 τα   2041-1473 έργα σου 1your works].