Micah

HOT(i) 1 דבר יהוה אשׁר היה אל מיכה המרשׁתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשׁר חזה על שׁמרון וירושׁלם׃ 2 שׁמעו עמים כלם הקשׁיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשׁו׃ 3 כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ׃ 4 ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האשׁ כמים מגרים במורד׃ 5 בפשׁע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישׂראל מי פשׁע יעקב הלוא שׁמרון ומי במות יהודה הלוא ירושׁלם׃ 6 ושׂמתי שׁמרון לעי השׂדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה׃ 7 וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישׂרפו באשׁ וכל עצביה אשׂים שׁממה כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישׁובו׃ 8 על זאת אספדה ואילילה אילכה שׁילל וערום אעשׂה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃ 9 כי אנושׁה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שׁער עמי עד ירושׁלם׃ 10 בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשׁתי׃ 11 עברי לכם יושׁבת שׁפיר עריה בשׁת לא יצאה יושׁבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו׃ 12 כי חלה לטוב יושׁבת מרות כי ירד רע מאת יהוה לשׁער ירושׁלם׃ 13 רתם המרכבה לרכשׁ יושׁבת לכישׁ ראשׁית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשׁעי ישׂראל׃ 14 לכן תתני שׁלוחים על מורשׁת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישׂראל׃ 15 עד הירשׁ אבי לך יושׁבת מרשׁה עד עדלם יבוא כבוד ישׂראל׃ 16 קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשׁר כי גלו ממך׃