1063 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

1,939 occurrences in 1,833 verses.

Genesis 2:5

  2:5   2532 και and 3956 παν every 5515 χλωρόν green 68 αγρού field 4253 προ before 3588 του   1096 γένεσθαι it existed 1909 επι upon 3588 της the 1093 γης earth, 2532 και and 3956 πάντα all 5528 χόρτον grass 68 αγρού of the field 4253 προ before 3588 του   393 ανατείλαι its rising, 3756 ου [4did not 1063 γαρ 1for 1026 έβρεξεν 5rain 2962 κύριος 2the lord 3588 ο   2316 θεός 3God] 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 444 άνθρωπος [3man 3756 ουκ 2no 1510.7.3 ην 1there was] 2038 εργάζεσθαι to work 1473 αυτήν it.

Genesis 3:5

  3:5   1492 ήδει [3knows 1063 γαρ 1For 3588 ο   2316 θεός 2God] 3754 ότι that 3739 η in which 302 αν ever 2250 ημέρα day 2068 φάγητε you should eat 575 απ΄ of 1473 αυτού it, 1272 διανοιχθήσονται [3will be opened wide 1473 υμών 1your 3588 οι   3788 οφθαλμοί 2eyes], 2532 και and 1510.8.5 έσεσθε you will be 5613 ως as 2316 θεοί gods, 1097 γινώσκοντες knowing 2570 καλόν good 2532 και and 4190 πονηρόν evil.

Genesis 4:25

  4:25   1097 έγνω [3knew 1161 δε 1And * Αδάμ 2Adam] * Εύαν Eve 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife. 2532 και And 4815 συλλαβούσα conceiving, 5088 έτεκεν she bore 5207 υιόν a son, 2532 και and 2028 επωνόμασε named 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name * Σηθ Seth, 3004 λέγουσα saying, 1817 εξανέστησε [3raised up 1063 γαρ 1For 1473 μοι 4to me 3588 ο   2316 θεός 2God 4690 σπέρμα 6seed 2087 έτερον 5another] 473 αντί instead of * Άβελ Abel, 3739 ον whom 615-* απέκτεινε Καϊν Cain killed.

Genesis 7:4

  7:4   2089-1063 έτι γαρ For yet 2250 ημερών [2days 2033 επτά 1seven] 1473 εγώ I 1863 επάγω will bring 5205 υετόν rain 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην earth 5062 τεσσαράκοντα forty 2250 ημέρας days 2532 και and 5062 τεσσαράκοντα forty 3571 νύκτας nights. 2532 και And 1813 εξαλείψω I will wipe away 3956 παν every 3588 το   389.1 ανάστημα height 3739 ο which 4160 εποίησα I made 575 από from 4383 προσώπου the face 3956 πάσης of all 3588 της the 1093 γης earth.

Genesis 9:5

  9:5   2532-1063 και γαρ For even 3588 το   5212 υμέτερον your 129 αίμα blood -- 3588 των of the blood 5590-1473 ψυχών υμών of your lives 1537 εκ at 5495 χειρός the hand 3956 πάντων of all 3588 των the 2342 θηρίων wild beasts 1567 εκζητήσω I shall require 1473 αυτό it, 2532 και and 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 444 ανθρώπου of a man's 80 αδελφού brother 1567 εκζητήσω I shall require 1473 αυτό it.

Genesis 14:12

  14:12   2983-1161 έλαβον δε And they took 2532 και also 3588 τον   * Λωτ Lot, 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του of the 80 αδελφού brother * Άβραμ of Abram, 2532 και and 3588 την   643.1-1473 αποσκευήν αυτού his belongings, 2532 και and 599.5 απώχοντο moved -- 1510.7.3-1063 ην γαρ for he was 2730 κατοικών dwelling 1722 εν in * Σοδόμοις Sodom.

Genesis 15:16

  15:16   5067-1161 τετάρτη δε And the fourth 1074 γενεά generation 654 αποστραφήσονται shall return 5602 ώδε here, 3768-1063 ούπω γαρ for not yet 378 αναπεπλήρωνται have [5been filled up 3588 αι 1the 266 αμαρτίαι 2sins 3588 των 3of the * Αμορραίων 4Amorites] 2193 έως unto 3588 του the 3568 νυν present.

Genesis 16:13

  16:13   2532 και And 2564 εκάλεσε she called 3686 όνομα the name 2962 κυρίου of the lord, 3588 του the one 2980 λαλούντος speaking 4314 προς to 1473 αυτήν her, 1473 συ You, 3588 ο the 2316 θεός God, 3588 ο the one 1896 επιδών looking upon 1473 με me; 3754 ότι for 2036 είπε she said, 2532-1063 και γαρ For even 1799.1 ενώπιον face to face 1492 είδον I beheld 3708 οφθέντα the one appearing 1473 μοι to me.

Genesis 18:15

  18:15   720 ηρνήσατο [3denied 1161 δε 1But * Σάρρα 2Sarah], 3004 λέγουσα saying, 3756 ουκ I did not 1070 εγέλασα laugh; 5399-1063 εφοβήθη γαρ for she feared. 2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτή to her, 3780 ουχι No, 235 αλλ΄ but 1070 εγέλασας you laughed!

Genesis 18:19

  18:19   1492-1063 ήδειν γαρ For I had known 3754 ότι that 4929 συντάξει he will order 3588 τοις   5207-1473 υιοίς αυτού his sons, 2532 και and 3588 τω   3624-1473 οίκω αυτού his house 3326 μετ΄ after 1473 αυτόν him; 2532 και and 5442 φυλάξουσι they will guard 3588 τας the 3598 οδούς ways 2962 κυρίου of the lord, 3588 του   4160 ποιείν to do 1343 δικαιοσύνην righteousness 2532 και and 2920 κρίσιν judgment; 3704 όπως that 302 αν   1863-2962 επαγάγη κύριος the lord may bring 1909 επί upon * Αβραάμ Abraham 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 2980 ελάλησε he said 4314 προς to 1473 αυτόν him.

Genesis 19:22

  19:22   4692 σπεύσον You hasten 3767 ουν then 3588 του   4982 σωθήναι to escape 1563 εκεί there, 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 1410 δυνήσομαι 2I will] be able 3588 του   4160 ποιήσαι to do 4229 πράγμα the thing 2193 έως until 3588 του   2064-1473 ελθείν σε you go 1563 εκεί there! 1223 διά On account 3778 τούτο of this 2564 εκάλεσε he called 3588 το the 3686 όνομα name 3588 της   4172-1565 πόλεως εκείνης of that city, * Συγώρ Zoar.

Genesis 19:30

  19:30   1831 εξήλθε [3came forth 1161 δε 1And * Λωτ 2Lot] 1537 εκ from out of * Σηγώρ Zoar, 2532 και and 2521 εκάθητο settled 1722 εν in 3588 τω the 3735 όρει mountain, 2532 και and 3588 αι the 1417 δύο two 2364 θυγατέρες daughters 1473 αυτού of his 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him; 5399-1063 εφοβήθη γαρ for he feared 2730 κατοικήσαι dwelling 1722 εν in * Σηγώρ Zoar. 2532 και And 2730 κατώκησεν he dwelt 1722 εν in 3588 τω the 4693 σπηλαίω cave, 1473 αυτός he 2532 και and 3588 αι the 1417 δύο two 2364 θυγατέρες daughters 1473 αυτού of his 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.

Genesis 20:2

  20:2   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Αβραάμ 2Abraham] 4012 περί concerning * Σάρρας Sarah 3588 της   1135-1473 γυναικός αυτού his wife, 3754 ότι that, 79-1473 αδελφή μου [2my sister 1510.2.3 εστίν 1She is]. 5399-1063 εφοβήθη γαρ For he feared 2036 ειπείν to say 3754 ότι that, 1135-1473 γυνή μου [2my wife 1510.2.3 εστί 1She is], 3379 μήποτε lest at any time 615 αποκτείνωσιν [5should kill 1473 αυτόν 6him 3588 οι 1the 435 άνδρες 2men 3588 της 3of the 4172 πόλεως 4city] 1223 δι΄ on account of 1473 αυτήν her. 649 απέστειλε [5sent 1161 δε 1So * Αβιμέλεχ 2Abimelech 935 βασιλεύς 3king * Γεραρων 4of Gerar], 2532 και and 2983 έλαβε he took 3588 την   * Σάρραν Sarah.

Genesis 20:11

  20:11   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Αβραάμ 2Abraham], 2036-1063 είπα γαρ For I said, 686 άρα Surely 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is not 2317 θεοσέβεια godliness 1722 εν in 3588 τω   5117-3778 τόπω τούτω this place, 1473 εμέ [3me 5037 τε 1and 615 αποκτενούσιν 2they will kill] 1752 ένεκεν because 3588 της   1135-1473 γυναικός μου of my wife.   20:12   2532-1063 και γαρ For also 230 αληθώς truly 79 αδελφή [2sister 1473-1510.2.3 μου εστίν 1she is my] 1537 εκ from 3962 πατρός my father, 235 αλλ΄ but 3756 ουκ not 1537 εκ from 3384 μητρός my mother; 1096-1161 εγενήθη δε and she became 1473 μοι to me 1519 εις for 1135 γυναίκα wife.

Genesis 21:6

  21:6   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Σάρρα 2Sarah], 1071 γέλωτά [3laughter 1473 μοι 4to me 4160 εποίησε 2caused 2962 κύριος 1The lord], 3739-1063-302 ος γαρ αν for whoever 191 ακούση may hear 4796 συγχαρείταί will rejoice along with 1473 μοι me.

Genesis 21:10

  21:10   2532 και that 2036 είπε she said 3588 τω   * Αβραάμ to Abraham, 1544 έκβαλε You cast out 3588 την   3814-3778 παιδίσκην ταύτην this maidservant 2532 και and 3588 τον   5207-1473 υιόν αυτής her son, 3756 ου   1063 γαρ for 3361 μη [5shall not 2816 κληρονομήσει 6be heir 3588 ο 1the 5207 υιός 2son 3588 της 3of the 3814 παιδίσκης 4maidservant] 3326 μετά with 3588 του   5207-1473 υιού μου my son * Ισαάκ Isaac.

Genesis 21:16

  21:16   565-1161 απελθούσα δε And going forth 2521 εκάθητο she sat down 561 απέναντι before 1473 αυτού him, 3113 μακρόθεν far off 5616 ωσεί as 5115 τόξου a bow 1000 βολήν shot. 2036-1063 είπε γαρ For she said, 3766.2 ου μη no way 1492 ίδω shall I see 3588 τον the 2288 θάνατον death 3588 του   3813-1473 παιδίου μου of my child. 2532 και And 2523 εκάθισεν she sat 561 απέναντι before 1473 αυτού him. 310-1161 αναβοήσαν δε And yelling out 3588 το the 3813 παιδίον child 2799 έκλαυσεν wept.   21:17   1522 εισήκουσε [3listened to 1161 δε 1But 3588 ο   2316 θεός 2God] 3588 της the 5456 φωνής voice 3588 του of the 3813 παιδίου child 1537 εκ from 3588 του the 5117 τόπου place 3739 ου where 1510.7.3 ην he was. 2532 και And 2564 εκάλεσεν [3called 32 άγγελος 1an angel 2316 θεού 2of God] 3588 την   * Άγαρ Hagar 1537 εκ from out of 3588 του the 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτή to her, 5100 τι What 1510.2.3 εστιν is it, * Άγαρ Hagar? 3361-5399 μη φοβού Fear not! 1873 επακήκοε [3has heeded 1063 γαρ 1for 3588 ο   2316 θεός 2God] 3588 της the 5456 φωνής voice 3588 του   3813-1473 παιδίου σου of your child 1537 εκ from out of 3588 του the 5117 τόπου place 3739 ου where 1510.2.3 εστιν he is.   21:18   450 ανάστηθι Rise up 2532 και and 2983 λάβε take 3588 το the 3813 παιδίον child, 2532 και and 2902 κράτησον hold 3588 τη   5495-1473 χειρί σου [2in your hand 1473 αυτό 1it]! 1519 εις [4into 1063 γαρ 1For 1484 έθνος 6nation 3173 μέγα 5a great 4160 ποιήσω 2I will make 1473 αυτό 3it].

Genesis 22:12

  22:12   2532 και And 2036 είπε he said, 3361 μη You should not 1911 επιβάλης put 3588 την   5495-1473 χείρά σου your hand 1909 επί upon 3588 το the 3808 παιδάριον lad, 3366 μηδέ nor 4160 ποιήσης should you do 1473 αυτώ anything to him 3367 μηδέν by any means. 3568-1063 νυν γαρ For now 1097 έγνων I know 3754 ότι that 5399-1473 φοβή συ you fear 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 3756-5339 ουκ εφείσω spared not 3588 του   5207 υιόυ [3son 1473 σου 1your 3588 του   27 αγαπητού 2beloved] 1223 δι΄ on account of 1473 εμέ me.

Genesis 23:6

  23:6   191-1161 άκουσον δε But hear 1473 ημών us; 935 βασιλεύς [5as a king 3844 παρά 6by 2316 θεού 7God 1473 συ 1you 1510.2.2 ει 2are 1722 εν 3with 1473 ημίν 4us]. 1722 εν [3in 3588 τοις   1588 εκλεκτοίς 5choice 3419 μνημείοις 6sepulchres 1473 ημών 4our 2290 θάψον 1You entomb 3588 τον   3498-1473 νεκρόν σου 2your dead]! 3762-1063 ουδείς γαρ for not one 1473 ημών of us 3766.2 ου μη in any way 2967 κωλύσει will withhold 3588 το   3419-1473 μνημείον αυτού his sepulchre 575 από from 1473 σου you 3588 του   2290 θάψαι to entomb 3588 τον   3498-1473 νεκρόν σου your dead 1563 εκεί there.

Genesis 23:15

  23:15   3780 ουχί Not so 2962 κύριε O lord, 191-1063 ακήκοα γαρ for I heard 5071 τετρακοσίων four hundred 1323 διδράχμων double-drachmas 694 αργυρίου of silver; 235 αλλά but 5100 τι what 302 αν ever 1510.4-3778 είη τουτο may this be 303.1 αναμέσον between 1473 εμού me 2532 και and 1473 σου you? 1473-1161 συ δε But you 3588 τον   3498-1473 νεκρόν σου [2your dead 2290 θάψον 1entomb]!

Genesis 24:41

  24:41   5119 τότε Then 121 αθώος [2innocent 1510.8.2 έση 1you will be] 575 από concerning 3588 της   685-1473 αράς μου my oath. 2259-1063 ηνίκα γαρ For when 1437 εάν ever 2064 έλθης you should have come 1519 εις to 3588 την   5443-1473 φυλήν μου my tribe, 2532 και and 3361 μη [2not 1473 σοι 4to you 1325 δώσι 1they should 3give her], 2532 και then 1510.8.2 έση you will be 121 αθώος innocent 575 από concerning 3588 του   3726.1-1473 ορκισμού μου my oath.

Genesis 26:3

  26:3   2532 και And 3939 παροίκει sojourn 1722 εν in 3588 τη   1093-3778 γη ταύτη this land! 2532 και And 1510.8.1 έσομαι I will be 3326 μετά with 1473 σου you, 2532 και and 2127 ευλογήσω I will bless 1473 σε you. 1473-1063 σοι γαρ For to you 2532 και and 3588 τω   4690-1473 σπέρματί σου your seed 1325 δώσω I will give 3956 πάσαν all 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land. 2532 και And 2476 στήσω I will establish 3588 τον   3727-1473 όρκον μου my oath, 3739 ον which 3660 ώμοσα I swore 3588 τω   * Αβραάμ to Abraham 3588 τω   3962-1473 πατρί σου your father.

Genesis 26:7

  26:7   1905 επηρώτησαν [6asked 1161 δε 1And 3588 οι 2the 435 άνδρες 3men 3588 του 4of the 5117 τόπου 5place] 4012 περί concerning * Ρεβέκκας Rebekah 3588 της   1135-1473 γυναικός αυτού his wife. 2532 και And 2036 είπεν he said, 79 αδελφή [2sister 1473-1510.2.3 μου εστίν 1She is my], 5399-1063 εφοβήθη γαρ for he feared 2036 ειπείν to say 3754 ότι that, 1135 γυνή [2wife 1473-1510.2.3 μου εστί 1She is my], 3379 μη ποτε lest at any time 615 αποκτείνωσιν [5should kill 1473 αυτόν 6him 3588 οι 1the 435 άνδρες 2men 3588 του 3of the 5117 τόπου 4place] 4012 περί on account of * Ρεβέκκας Rebekah; 3754 ότι for 5611 ωραία [4beautiful 3588 τη 1her 3799 όψει 2appearance 1510.7.3 ην 3was].

Genesis 26:9

  26:9   2564 εκάλεσε [3called 1161 δε 1And * Αβιμέλεχ 2Abimelech] 3588 τον   * Ισαάκ Isaac, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 686 άρα So 1065 γε indeed 1135-1473 γυνή σου [2your wife 1510.2.3 εστί 1is she]? 5100 τι Why is it 3754 ότι that 2036 είπας you said, 79 αδελφή [2sister 1473-1510.2.3 μου εστίν 1She is my]? 2036 είπε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him * Ισαάκ 2Isaac], 2036 είπα I said it 1063 γαρ for 3379 μη ποτε lest at any time 599 αποθάνω I might die 1223 δι΄ on account of 1473 αυτήν her.

Genesis 26:20

  26:20   2532 και And 3164 εμαχέσαντο [4did combat 3588 οι 1the 4166 ποιμένες 2shepherds * Γεράρων 3of Gerar] 3326 μετά with 3588 των the 4166 ποιμένων shepherds * Ισαάκ of Isaac, 5335 φάσκοντες maintaining 1473 αυτών [4theirs 1510.1 είναι 3to be 3588 το 1the 5204 ύδωρ 2water]. 2532 και And 2564 εκάλεσαν they called 3588 το the 3686 όνομα name 3588 του of the 5421 φρέατος well, 93-* αδικία Injustice, 91-1063 ηδίκησαν γαρ for they wronged 1473 αυτόν him.

Genesis 26:24

  26:24   2532 και And 3708 ώφθη [2appeared 1473 αυτώ 3to him 2962 κύριος 1the lord] 1722 εν in 3588 τη   3571-1565 νυκτί εκείνη that night, 2532 και and 2036 είπεν said, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3588 ο the 2316 θεός God * Αβραάμ of Abraham 3588 του   3962-1473 πατρός σου your father. 3361 μη Do not 5399 φοβού fear! 3326 μετά [3with 1473 σου 4you 1063 γαρ 1for 1510.2.1 ειμι 2I am]. 2532 και And 2127 ευλογήσω I will bless 1473 σε you, 2532 και and 4129 πληθυνώ I will multiply 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου your seed 1223 δι΄ because of * Αβραάμ Abraham 3588 τον   3962-1473 πατέρα σου your father.

Genesis 27:23

  27:23   2532 και And 3756 ουκ he did not 1921 επέγνω recognized 1473 αυτόν him, 1510.7.6 ήσαν [3were 1063 γαρ 1for 3588 αι   5495-1473 χείρες αυτού 2his hands] 5613 ως as 3588 αι the 5495 χείρες hands * Ησαύ of Esau 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού his brother -- 1160.3 δασείαι hairy; 2532 και and 2127 ευλόγησεν he blessed 1473 αυτόν him.