Job 34

  34:1   5274-1161 υπολαβών δε And undertaking, * Ελιού Elihu 3004 λέγει says,   34:2   191 ακούσατέ Hear 1473 μου me! 4680 σοφοί O wise men. 1987 επιστάμενοι O ones having knowledge, 1801 ενωτίζεσθε give ear to 3588 το the 2570 καλόν good!   34:3   3754 ότι For 3775 ους the ear 3056 λόγους [2words 1381 δοκιμάζει 1tries], 2532 και and 2995 λάρυγξ the throat 1089 γεύεται tastes 1035 βρώσιν food.   34:4   2920 κρίσιν Judgment 138 ελώμεθα we should take up 1438 εαυτοίς for ourselves; 1097 γνώμεν we should know 303.1 αναμέσον between 1438 εαυτών ourselves 3739-5100 ο τι what 2570 καλόν is good.   34:5   3754 ότι For 2046 είρηκεν Ιωβ Job has said, 1342-1510.2.1 δίκαιός ειμι I am righteous; 3588 ο the 2962 κύριος lord 525 απήλλαξέ has dismissed 1473 μου my 3588 το   2917 κρίμα judgment.   34:6   5574-1161 εψεύσατο δε And he lied 3588-2917 τω κρίματί μου in my judgment; 972 βίαιον [2is violent 3588 το   956-1473 βέλος μου 1my spear] 427 άνευ without 93 αδικίας injustice.   34:7   5100 τις What 435 ανήρ man 5618 ώσπερ is as * Ιωβ Job, 4095 πίνων drinking 3456.1 μυκτηρισμόν sneering 5618 ώσπερ as if 5204 ύδωρ water?   34:8   3756 ουκ Not 264 αμαρτών sinning, 3761 ουδέ nor 764 ασεβήσας being impious, 3761 ουδ΄ nor 3654 όλως wholly 2841 κοινωνήσαι participating 3326 μετά with 4160 ποιούντων ones committing 3588 τα   459 άνομα lawless deeds, 3588 του   4198 πορευθήναι to go 3326 μετά with 765 ασεβών the impious.   34:9   3361 μη [3not 1063 γαρ 1For 2036 είπης 2you should] say 3754 ότι that 3756-1510.8.3 ουκ έσται there will not be 1984 επισκοπή an overseeing 435 ανδρός of a man -- 2532 και and 1984 επισκοπή there is an overseeing 1473 αυτώ of him 3844 παρά by 2962 κυρίου the lord.   34:10   1352 διό Therefore, 4908 συνετοί O discerning 2588 καρδίας of heart, 191 ακούσατέ hear 1473 μου me! 3361 μη [2not 1473 μοι 4to me 1510.4 είη 1May it 3be] 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord 764 ασεβήσαι to be impious, 2532 και and 1725 έναντι before 3841 παντοκράτορος the almighty 5015 ταράξαι to disturb 3588 το   1342 δίκαιον justice.   34:11   235 αλλά But 591 αποδιδοί he gives back 444 ανθρώπω to man 2505 καθά as 4160 ποιεί [3does 1538 έκαστος 1each 1473 αυτών 2of them], 2532 και and 1722 εν by 5147 τρίβω a path 435 ανδρός man 2147 ευρήσει will find 1473 αυτόν him.   34:12   3633-1161 οίει δε And do you imagine 3588 τον the 2962 κύριον lord 824 άτοπα [2something out of place 4160 ποιήσειν 1doing], 2228 η or that 3588 ο the 3841 παντοκράτωρ almighty 5015 ταράξει will disturb 2920 κρίσιν a judgment -- 3739 ος the one who 4160 εποίησε made 3588 την the 1093 γην earth?   34:13   5100-1161 τις δε And who 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the one 4160 ποιών acting 3588 την   5259 υπ΄ under 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 3588 τα [2the things 1751 ενόντα 3being in it 3956 πάντα 1all]?   34:14   1487-1063 ει γαρ For if 1014 βούλοιτο he might want 4912 συσχείν to constrain, 2532 και and 3588 το [2the 4151 πνεύμα 3spirit 3844 παρ΄ 4by 1473 αυτώ 5himself 2722 κατασχείν 1to hold down],   34:15   5053 τελευτήσει [3would come to an end 3956 πάσα 1all 4561 σαρξ 2flesh] 3661 ομοθυμαδόν with one accord. 3956 πας Every 1027.1 βροτός mortal 1519 εις [2into 1093 γην 3the earth 565 απελεύσεται 1shall go forth] 3606 όθεν from where 2532 και even 4111 επλάσθη he was shaped.   34:16   1487-1161 ει δε But if 3361-3560 μη νουθετή he should not admonish, 191 άκουε then hear 3778 ταύτα these things! 1801 ενωτίζου Give ear 5456 φωνήν to the sound 4487 ρημάτων of words!   34:17   1492-1473 ίδε συ Behold then 3588 τον the 3404 μισούντα one detesting 459 άνομα lawless deeds, 2532 και and 3588 τον the one 3643.4 ολλύντα destroying 3588 τους the 4190 πονηρούς wicked, 1510.6 όντα being 166 αιώνιον eternally 1342 δίκαιον righteous.   34:18   765 ασεβής Impious is 3588 ο the one 3004 λέγων saying 935 βασιλεί to a king, 3891 παρανομείς You act unlawfully, and saying, 765 ασεβέστατος O impious one, 3588 τοις to the 758 άρχουσιν rulers,   34:19   3739 ος who 3756 ουκ was not 1870 επαισχύνθη feeling of respect for 4383 πρόσωπον the person 1784 εντίμου of honor, 3761 ουδέ nor 1492 οίδε knows 5092 τιμήν [2honor 5087 θέσθαι 1to appoint] 99.1 αδροίς to the stout men, 2296 θαυμασθήναι to admire 4383-1473 πρόσωπα αυτών their persons.   34:20   2756 κενά [3in vanity 1161 δε 1But 1473 αυτοίς 4to them 576 αποβήσεται 2it shall result], 3588 το   2896 κεκραγέναι to cry out 2532 και and 1189 δείσθαι to beseech 435 ανδρός a man; 5530-1063 εχρήσαντο γαρ for they dealt 3892.2 παρανόμως unlawfully, 1578 εκκλεινομένων turning aside 102 αδυνάτων the disabled.   34:21   1473-1063 αυτός γαρ For he 3706.1-1510.2.3 ορατής εστιν is an observer 2041 έργων of the works 444 ανθρώπων of men, 2990 λέληθε [5has escaped 1161 δε 1and 1473 αυτόν 6him 3762 ουδέν 2nothing 3739 ων 3of how 4238 πράσσουσιν 4they act];   34:22   3761 ουδέ nor 1510.2.3 εστι is there 5117 τόπος a place 3588 του   2928 κρυβήναι to hide 3588 τους for the ones 4160 ποιούντας doing 3588 τα   459 άνομα lawless deeds.   34:23   3754 ότι For 3756 ουκ [2not 1909 επ΄ 4upon 435 άνδρα 5a man 5087 θήσει 1he will 3put] 2089 έτι any longer.   34:24   3588 ο γαρ For 2962 κύριος the lord 3956-2186.4 πάντας εφορά inspects all; 3588 ο He is the one 2638 καταλαμβάνων perceiving 421 ανεξιχνίαστα untraceable things, 1741 ένδοξά honorable things 5037 τε also, 2532 και and 1808.1 εξαίσια extraordinary things 3739 ων which 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 706 αριθμός number;   34:25   3588 ο the one 1107 γνωρίζων knowing 1473 αυτών their 3588 τα   2041 έργα works, 2532 και and 4762 στρέψει he shall turn 3571 νύκτα night upon them, 2532 και and 5013 ταπεινωθήσονται they shall be humbled.   34:26   4570-1161 έσβεσε δε And he extinguishes 765 ασεβείς the impious, 3707-1161 ορατοί δε for they are visible 1726 εναντίον before 1473 αυτού him.   34:27   3754 ότι For 1578 εξέκλιναν they turned aside 1537 εκ from 3551 νόμου the law 2316 θεού of God; 1345 δικαιώματα [4ordinances 1473 αυτού 3his 3756 ουκ 1they did not 1921 επέγνωσαν 2recognize],   34:28   3588 του so as 1863 επαγαγείν to bring 1909 επ΄ unto 1473 αυτόν him 2906 κραυγήν the cry 3993 πενήτων of the needy; 2532 και for 2906 κραυγήν [2the cry 4434 πτωχών 3of the poor 1522 εισακούσεται 1he will listen to];   34:29   2532 και and 1473 αυτός he 2271 ησυχίαν [2rest 3930 παρέξεται 1will furnish], 2532 και and 5100 τις who 2613 καταδικάσεται will condemn? 2532 και and 2928 κρύψει he will hide 4383 πρόσωπον his face, 2532 και and 5100 τις who 3708 όψεται shall see 1473 αυτόν him? 2532 και even 2596 κατά against 1484 έθνους a nation 2532 και and 2596 κατά against 444 ανθρώπου a man 3674 ομού together;   34:30   936 βασιλεύων giving reign to 444 άνθρωπον a man 5273 υποκριτήν who is a hypocrite, 575 από because of 1421.2 δυσκολίας the discontent 2992 λαού of people,   34:31   3754 ότι that 4314 προς to 3588 τον the 2478 ισχυρόν mighty one 3588 ο   3004 λέγων saying, 2983 είληφα I have received blessings; 3756 ουκ I will not 1757.2 ενεχυράσω take anything for security.   34:32   427 άνευ [2apart from 1683 εμαυτού 3myself 3708 όψομαι 1I will see]; 1473 συ you 1166 δείξόν show 1473 μοι to me, 1487 ει if 93 αδικίαν [2iniquity 2038 ειργασάμην 1I practiced]! 3766.2 ου μη then in no way 4369 προσθήσω shall I proceed.   34:33   3361 μη Will 3844 παρά [3on 1473 σου 4you 661 αποτίσει 1he pay 1473 αυτήν 2it], 3754 ότι in that 1473 συ you 683 απώση should have thrust it away; 3754 ότι for 1473 συ you 1586 εκλέξη shall choose, 2532 και and 3756 ουκ not 1473 εγώ I, 2532 και and 5100 τι what 1097 έγνως you know -- 2980 λάλησον speak!   34:34   1352 διό Therefore 4908 συνετοί the discerning 2588 καρδίας in heart 2046 ερούσι shall say 3778 ταύτα these things, 435 ανήρ [3man 1161 δε 1and 4680 σοφός 2a wise] 191 ακήκοέ hears 1473 μου my 3588 το   4487 ρήμα word.   34:35   *-1161 Ιωβ δε But Job 3756 ουκ [2not 1722 εν 3with 4907 συνέσει 4understanding 2980 ελάλησε 1spoke]; 3588 τα   1161 δε and 4487-1473 ρήματα αυτού his words 3756 ουκ are not 1722 εν with 1989.1 επιστήμη higher knowledge.   34:36   3756-3375-1161-235 ου μην δε αλλά But in fact, 3129 μάθε learn * Ιωβ Job! 3361 μη No 1325 δως [2give 2089 έτι 1longer] 470.1 ανταπόκρισιν an answer 5618 ώσπερ as 3588 οι the 878 άφρονες fools,   34:37   2443 ίνα that 3361 μη we should not 4369 προσθώμεν add 1909 εφ΄ upon 266-1473 αμαρτίαις ημών our sins; 458-1161 ανομία δε for lawlessness 1909 εφ΄ [2against 1473 ημίν 3us 3049 λογισθείη 1may be imputed 4183 πολλά 5many 2980 λαλούντων 4in speaking] 4487 ρήματα words 1726 εναντίον before 3588 του the 2962 κυρίου lord.