Jeremiah 46

  46:1   2532 και And 1096 εγένετο came to pass 4487 ρήμα the word 2962 κυρίου of the lord 4314 προς to * Ιερεμίαν Jeremiah 3588 τον the 4396 προφήτην prophet 1909 επί against 3956 πάντα all 1484 έθνη nations,   46:2   1519 εις against * Αιγύπτον Egypt, 1909 επί against 1411 δυνάμει the force * Φαραώ of Pharaoh * Νεχαώ Necho 935 βασιλέως king * Αιγύπτου of Egypt, 3739 ος who 1510.7.3 ην was 1909 επί at 3588 τω the 4215 ποταμώ river * Ευφράτη Euphrates 1722 εν in * Καρχάμης Carchemish, 3739 ον which 3960 επάταξε [4struck * Ναβουχοδονόσορ 1Nebuchadnezzar 935 βασιλεύς 2king * Βαβυλώνος 3of Babylon], 3739 ο which 1722 εν was in 3588 τω the 2094 έτει [2year 3588 τω   5067 τετάρτω 1fourth] 3588 του   * Ιωακείμ of Jehoiakim 5207 υιόυ son * Ιωσίου of Josiah 935 βασιλέως king * Ιούδα of Judah.   46:3   353 αναλάβετε Take up 3696 όπλα weapons 2532 και and 785 ασπίδας shields, 2532 και and 4317 προσαγάγετε lead forward 1519 εις to 4171 πόλεμον battle!   46:4   1977.2 επισάξατε Saddle 3588 τους the 2462 ίππους horses, 1910 επίβητε mount up 3588 οι the 2460 ιππείς horsemen, 2532 και and 2525 κατάστητε put 1722 εν on 3588 ταις   4030-1473 περικεφαλαίαις υμών your helmets! 4261 προβάλλετε Furbish 3588 τα the 1393.2 δόρατα spears, 2532 και and 1746 ενδύσασθε put on 3588 τους   2382-1473 θώρακας υμών your chest plates!   46:5   5100 τι Why is it 3754 ότι that 1473 αυτοί they 4422 πτοούνται are terrified 2532 και and 672 αποχωρούσιν retreat 1519 εις to 3588 το the 3694 οπίσω rear? 1360 διότι because 3588 οι   2478-1473 ισχυροί αυτών their strong ones 2875 κοπήσονται shall be beaten; 5437 φυγή [2a flight into exile 5343 έφυγον 1they fled], 2532 και and 3756 ουκ they shall not 390 ανέστρεψαν return 4023 περιεχόμενοι compassing 2943 κυκλόθεν round about, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   46:6   3361 μη Let not 5343 φευγέτω [3flee 3588 ο 1the 2893.1 κούφος 2nimble], 2532 και and 3361 μη let not 391.2 ανασωζέσθω [3be rescued 3588 ο 1the 2478 ισχυρός 2strong] 1909 επί by 1005 βορράν the north! 3588 τα The ones 3844 παρά by 3588 τον the 4215 ποταμόν river * Ευφράτην Euphrates 770 ησθένησαν are weakened 2532 και and 4098 πεπτώκασι have fallen.   46:7   5100 τι What is 3778 ούτος this 5613 ως [2as 4215 ποταμός 3a river 305 αναβήσεται 1that shall ascend], 2532 και even 5613 ως as 4215 ποταμοί rivers 2949.1 κυμαίνουσιν swell up 5204 ύδωρ by water?   46:8   5204 ύδατα The waters * Αιγύπτου of Egypt 5613 ως [2as 4215 ποταμός 3a river 305 αναβήσεται 1shall ascend]; 2532 και and 2036 είπεν he said, 305 αναβήσομαι I will ascend 2532 και and 2619 κατακαλύψω cover up 3588 την the 1093 γην earth; 2532 και and 622 απολώ I will destroy 4172 πόλιν the city 2532 και and 3588 τους the ones 2730 κατοικούντας dwelling 1722 εν in 1473 αυτή it.   46:9   1910 επίβητε Mount 1909 επί upon 3588 τους the 2462 ίππους horses 2532 και and 3903 παρασκευάσατε prepare 3588 τα the 716 άρματα chariots! 1831 εξέλθετε Let come forth 3588 οι the 3163.2 μαχηταί warriors * Αιθυιόπων of Ethiopia, 2532 και and * Λιβύες Libyans 2528 καθωπλισμένοι armed 3696 όπλοις with shields! 2532 και And *-305 Λυδοί ανάβητε ascend, O Lydians, 1780.2 εντείνατε stretch tight 5115 τόξον the bow!   46:10   2532 και And 3588 η   2250-1565 ημέρα εκείνη that day will be 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 2316 θεώ God 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces 2250 ημέρα a day 1557 εκδικήσεως of vengeance, 3588 του   1556 εκδικήσαι to take vengeance 3588 τους   2190-1473 εχθρούς αυτού on his enemies. 2532 και And 2719 καταφάγεται [3shall devour 3588 η 1the 3162 μάχαιρα 2sword], 2532 και and 1705 εμπλησθήσεται be filled, 2532 και and 3184 μεθυσθήσεται be intoxicated 575 από from 3588 του   129-1473 αίματος αυτών their blood. 3754 ότι For 2378 θυσία there is a sacrifice 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 4519 σαβαώθ of Hosts 1909 επί upon 1093 γην a land 1005 βορρά of the north 1909 επί at 4215 ποταμώ the river * Ευφράτη Euphrates.   46:11   305 ανάβηθι Ascend * Γαλαάδ to Gilead, 2532 και and 2983 λάβε take 4488.2 ρητίνην balm 3588 τη to the 3933 παρθένω virgin 2364 θυγατρί daughter * Αιγύπτου of Egypt! 1519 εις In 2756 κενόν vain 4129 επλήθυνας you multiplied 2386-1473 ιάματά σου your cures; 5622 ωφέλεια [2benefit 3756-1510.2.3 ουκ έστιν 1there is no] 1473 σοι to you.   46:12   191 ήκουσαν [2heard 1484 έθνη 1The nations] 5456-1473 φωνήν σου your voice, 2532 και and 3588 της   2906-1473 κραυγής σου [4with your cry 4130 επλήσθη 3was filled 3588 η 1the 1093 γη 2earth]. 3754 ότι For 3163.2 μαχητής warrior 4314 προς against 3163.2 μαχητήν warrior 770 ησθένησεν is weakened 2009.1 επιτοαυτό together, 4098 έπεσον [2fell 297 αμφότεροι 1both].   46:13   3739 α What 2980-2962 ελάλησε κύριος the lord spoke 1722 εν by 5495 χειρί the hand * Ιερεμίου of Jeremiah 3588 του the 4396 προφήτου prophet 3588 του concerning the 2064 ελθείν coming * Ναβουχοδονόσορ of Nebuchadnezzar 935 βασιλέα king * Βαβυλώνος of Babylon 3588 του   2875 κόψαι to smite 3588 την the 1093 γην land * Αιγύπτου of Egypt.   46:14   312 αναγγείλατε Announce 1519 εις in * Αίγυπτον Egypt, 2532 και and 190.8 ακουστόν [2audible 4160 ποιήσατε 1make] 1519 εις in * Μαγδωλόν Migdol, 2532 και and 3853 παραγγείλατε exhort 1519 εις in * Μεμφίν Memphis! 2532 και And 1722 εν in * Τάφναις Tahpanhes 2036 είπατε say! 2186 επίστηθι Attend to 2532 και and 2090 ετοίμασον prepare! 3754 ότι for 2719 κατέφαγε [2devoured 3162 μάχαιρα 1the sword] 3588 την   4665.3-1473 σμίλακά σου your yew tree.   46:15   1302 διατί Why did 5343 έφυγεν he flee 3694 οπίσω after 3588 ο   3448 μόσχος [2calf 3588 ο   1588-1473 εκλεκτός σου 1your chosen]? 3756-3306 ουκ έμεινεν He remained not, 3754 ότι for 2962 κύριος the lord 3886 παρέλυσεν disabled 1473 αυτόν him.   46:16   2532 και And 3588 το   4128-1473 πλήθός σου your multitude 770 ησθένησε weakened 2532 και and 4098 έπεσε fell; 2532 και and 1538 έκαστος each 4314 προς [2to 3588 τον   4139-1473 πλησίον αυτού 3his neighbor 2980 ελάλει 1said], 450 αναστώμεν We should rise up 2532 και and 390 αναστρέψωμεν return 4314 προς to 3588 τον   2992-1473 λαόν ημών our people 2532 και and 1519 εις unto 3588 την   3968-1473 πατρίδα ημών our fatherland, 575 από from 4383 προσώπου the face 3162 μαχαίρας [2sword * Ελληνικής 1of the Grecian].   46:17   2564 καλέσατε Call 3588 το the 3686 όνομα name * Φαραώ Pharaoh * Νεχαώ Necho 935 βασιλέως king * Αιγύπτου of Egypt, * σαών Saon * εσβειέ Esbeie * μωήδ Moed.   46:18   2198-1473 ζω εγώ As I live, 3004 λέγει says 3588 ο the 935 βασιλεύς king, 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 3754 ότι for 5613 ως as 3588 το   * Θαβώρ Tabor 1722 εν is in 3588 τοις the 3735 όρεσι mountains, 2532 και and 5613 ως as 3588 ο   * Κάρμηλος Carmel 3588 ο   1722 εν is by 3588 τη the 2281 θαλάσση sea, 2240 ήξει he shall come.   46:19   4632 σκεύη [3items 599.4 αποικισμού 4for settlement 4160 ποίησον 1Make 4572 σεαυτή 2for yourself], 2730 κατοικούσα O one dwelling, 2364 θυγάτηρ O daughter * Αιγύπτου of Egypt. 3754 ότι For * Μεμφίς Memphis 1519 εις [2for 854 αφανισμόν 3extinction 1510.8.3 έσται 1will be], 2532 και and 2564 κληθήσεται shall be called, 3759 ουαί Woe, 3844 παρά by 3588 το there 3361 μη not 5224 υπάρχειν existing 2730 κατοικούντας ones dwelling 1722 εν in 1473 αυτή her.   46:20   1151 δάμαλις [2is a heifer 2566.5 κεκαλλωπισμένη 3being bedecked * Αίγυπτος 1Egypt], 644.6 απόσπασμα a broken branch 575 από from 1005 βορρά the north 2064 ήλθεν came 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν her.   46:21   2532 και And 3588 οι   3411-1473 μισθωτοί αυτής her hirelings 1722 εν in 1473 αυτή her 5618 ώσπερ are as 3448 μόσχοι calves 4618 σιτευτοί well fed, 5142 τρεφόμενοι being maintained 1722 εν in 1473 αυτή her; 1360 διότι for 2532 και also 1473 αυτοί they 654 απεστράφησαν turned 2532 και and 5343 έφυγον fled 3661 ομοθυμαδόν with one accord. 3756 ουκ They did not 2476 έστησαν stand, 3754 ότι for 2250 ημέρα the day 684 απωλείας of destruction 2064 ήλθεν came 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them, 2532 και and 2540 καιρός the time 1557-1473 εκδικήσεως αυτών of their punishment.   46:22   5456-1473 φωνή αυτής Her voice 5613 ως is as 3789 όφεως a serpent 4947.3 συρίζοντος hissing, 3754 ότι for 1722 εν [2in 285 άμμω 3sand 4198 πορεύσονται 1they shall go]. 1722 εν With 513 αξίναις axes 2240 ήξουσιν they shall come 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν her 5613 ως as 2875 κόπτοντες ones felling 3586 ξύλα wood.   46:23   1581 εκκόψατε You cut down 3588 τον   1409.1-1473 δρυμόν αυτής her forest! 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord. 3754 ότι For 3766.2 ου μη in no way 1497.1 εικασθή should their number be imagined; 3754 ότι for 4129 πληθυνεί it is multiplied 5228 υπέρ above 200 ακρίδα the locust, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 1473-706 αυτοίς αριθμός number to them.   46:24   2617 κατησχύνθη [4shall be disgraced 3588 η 1The 2364 θυγάτηρ 2daughter * Αιγύπτου 3of Egypt]. 3860 παρεδόθη She is delivered 1519 εις into 5495 χείρας the hands 2992 λαού of the people 575 από from 1005 βορρά the north.   46:25   3004 λέγει Says 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 3588 ο the 2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1556 εκδικώ punish 3588 τον   * Αμμών Amon 5207-1473 υιόν αυτής her son 1909 επί by * Αίγυπτον Egypt, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τους   2316-1473 θεού αυτής her gods, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τους   935-1473 βασιλείς αυτής her kings, 2532 και and 1909 επί upon * Φαραώ Pharaoh, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τους the ones 3982 πεποιθότας relying 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him.   46:26   2532 και And 1325 δώσω I will give 1473 αυτούς them 1519 εις into 5495 χείρα the hand 3588 των of the ones 2212 ζητούντων seeking 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτών their life, 2532 και and 1519 εις into 5495 χείρα the hand * Ναβουχοδονόσορ of Nebuchadnezzar 935 βασιλέως king * Βαβυλώνος of Babylon, 2532 και and 1519 εις into 5495 χείρα the hand 3588 των   1401-1473 δούλων αυτού of his servants. 2532 και And 3326 μετά after 3778 ταύτα these things 2730 κατοικηθήσεται it shall be 5618 ώσπερ as 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις [2days 3588 ταις   744 αρχαίαις 1old], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   46:27   1473-1161 συ δε But you 3361 μη should not 5399 φοβηθής be fearful, 1401-1473 δούλός μου my servant * Ιακώβ Jacob, 3366 μηδέ nor 4422 πτοηθής should you be terrified * Ισραήλ Israel. 3754 ότι For 2400 ιδού behold, 4982 σώζω I deliver 1473 σε you 3113 μακρόθεν from far off, 2532 και and 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου your seed 1537 εκ from 3588 της   161-1473 αιχμαλωσίας αυτών their captivity. 2532 και And 390-* αναστρέψει Ιακώβ Jacob shall return, 2532 και and 2270 ησυχάσει shall be tranquil, 2532 και and 5258.1 υπνώσει shall sleep, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there will not be 3588 ο one 3926 παρενοχλών troubling 1473 αυτόν him.   46:28   3361-5399 μη φοβού You should not fear, 3816-1473 παις μου my child, * Ιακώβ Jacob, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3754 ότι For 3326 μετά [3with 1473 σου 4you 1510.2.1 ειμί 2am 1473 εγώ 1I]. 3754 ότι For 4160 ποιήσω I will appoint 4930 συντέλειαν consummation 1722 εν among 3956 παντί every 1484 έθνει nation 1519 εις in 3739 ους which 1856-1473 έξωσά σε I led you out of 1563 εκεί there. 1473-1161 σε δε But you 3766.2 ου μη in no way 4160 ποιήσω will I appoint 1587 εκλείπειν to cease, 2532 και and 3811 παιδεύσω I will correct 1473 σε you 1519 εις in 2917 κρίμα judgment; 2532 και but 121 αθώον [4as innocent 3756 ουκ 1I will not 121.1 αθωώσω 2acquit 1473 σε 3you].