Genesis 32

  32:1   2532 και And * Ιακώβ Jacob 565 απήλθεν went forth 1519 εις into 3588 την   1438 εαυτού his own 3598 οδόν way. 2532 και And 308 αναβλέψας having looked up, 1492 είδε he saw 3925 παρεμβολήν the camp 2316 θεού of God 3924.2 παρεμβεβληκύιαν encamped. 2532 και And 4876 συνήντησαν [4met with 1473 αυτώ 5him 3588 οι 1the 32 άγγελοι 2angels 3588 του   2316 θεού 3of God].   32:2   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob], 2259 ηνίκα when 1492 είδεν he saw 1473 αυτούς them, 3925 παρεμβολή [2the camp 2316 θεού 3of God 3778 αυτή 1This is]. 2532 και And 2564 εκάλεσε he called 3588 το the 3686 όνομα name 3588 του   5117-1565 τόπου εκείνου of that place, 3925 παρεμβολαί Camps.   32:3   649 απέστειλε [3sent 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob] 32 αγγέλους messengers 1715 έμπροσθεν in front of 1473 αυτού him 4314 προς to * Ησαύ Esau 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού his brother, 1519 εις into 1093 γην the land * Σηείρ of Seir 1519 εις into 5561 χώραν the region * Εδώμ of Edom.   32:4   2532 και And 1781 ενετείλατο he gave charge 1473 αυτοίς to them, 3004 λέγων saying, 3779 ούτως Thus 2046 ερείτε you shall say 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my master * Ησαύ Esau; 3779 ούτως Thus 3004 λέγει says 3588 ο   3816-1473 παις σου your servant * Ιακώβ Jacob, 3326 μετά [2with * Λάβαν 3Laban 3939 παρώκησα 1I sojourned], 2532 και and 5549 εχρόνισα passed time 2193 έως until 3588 του the 3568 νυν present.   32:5   2532 και And 1096 εγένοντό came 1473 μοι to me 1016 βόες oxen, 2532 και and 3688 όνοι donkeys, 2532 και and 4263 πρόβατα sheep, 2532 και and 3816 παίδες manservants, 2532 και and 3814 παιδίσκαι maidservants. 2532 και And 649 απέστειλα I sent 312 αναγγείλαι to announce 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my master * Ησαύ Esau, 2443 ίνα that 2147 εύρη [2might find 3588 ο   3816-1473 παις σου 1your servant] 5484 χάριν favor 1726 εναντίον before 1473 σου you.   32:6   2532 και And 390 ανέστρεψαν [3returned 3588 οι 1the 32 άγγελοι 2messengers] 4314 προς to * Ιακώβ Jacob, 3004 λέγοντες saying, 2064 ήλθομεν We came 4314 προς to 3588 τον   80-1473 αδελφόν σου your brother * Ησαύ Esau. 2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 αυτός he 2064 έρχεται is coming 1519 εις to 4877 συνάντησίν meet 1473 σου you, 2532 και and 5071 τετρακόσιοι four hundred 435 άνδρες men 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   32:7   5399 εφοβήθη [3feared 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob] 4970 σφόδρα exceedingly, 2532 και and 639 ηπορείτο he was perplexed. 2532 και And 1244 διείλε he divided 3588 τον the 2992 λαόν people, 3588 τον the one 3326 μεθ΄ with 1438 εαυτού himself, 2532 και and 3588 τους the 1016 βόας oxen, 2532 και and 3588 τα the 4263 πρόβατα sheep 1519 εις into 1417 δύο two 3925 παρεμβολάς camps.   32:8   2532 και And 2036-* είπεν Ιακώβ Jacob said, 1437 εάν If 2064-* έλθη Ησαύ Esau should come 1519 εις into 3925 παρεμβολήν [2camp 1520 μίαν 1one] 2532 και and 2875 κόψη should smite 1473 αυτήν it, 1510.8.3 έσται [4will be 3588 η 1the 3925 παρεμβολή 3camp 3588 η   1208 δευτέρα 2second] 1519 εις for 3588 το   4982 σώζεσθαι delivering.   32:9   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob], 3588 ο The 2316 θεός God 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father * Αβραάμ Abraham, 2532 και and 3588 ο the 2316 θεός God 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father * Ισαάκ Isaac, 2962 κύριε O lord, 3588 ο the one 2036 ειπών saying 1473 μοι to me, 665.1 απότρεχε Run 1519 εις to 3588 την the 1093 γην land 3588 της   1078-1473 γενέσεώς σου of your birth! 2532 και and 2095 ευ [2good 1473 σε 3to you 4160 ποιήσω 1I will do].   32:10   2427 ικανούσθω It is fit 1473 μοι to me 575 από for 3956 πάσης all 1343 δικαιοσύνης righteousness, 2532 και and 575 από of 3956 πάσης all 225 αληθείας truth, 3739 ης of which 4160 εποίησας you did 3588 τω to 3816-1473 παιδί σου your servant; 1722-1063 εν γαρ for with 3588 τη   4464-1473 ράβδω μου [2my rod 3778 ταύτη 1this] 1224 διέβην I passed over 3588 τον   *-3778 Ιορδάνην τούτον this Jordan, 3568-1161 νυνί δε and now 1096 γέγονα I exist 1519 εις in 1417 δύο two 3925 παρεμβολάς camps.   32:11   1807 εξελού Rescue 1473 με me 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 3588 του   80-1473 αδελφού μου of my brother, 1537 εκ from 5495 χειρός the hand * Ησαύ of Esau! 3754 ότι For 5399-1473 φοβούμαι εγώ I fear 1473 αυτόν him, 3379 μή ποτε lest 2064 ελθών coming 3960 πατάξη he should strike 1473 με me, 2532 και and 3384 μητέρα the mother 1909 επί with 5043 τέκνοις children.   32:12   1473-1161 συ δε But you, 2036 είπας you said, 2095 ευ [3good 1473 σε 2you 4160 ποιήσω 1I will do], 2532 και and 5087 θήσω I will establish 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου your seed 5613 ως as 3588 την the 285 άμμον sand 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 3739 η which 3756-705 ουκ αριθμηθήσεται shall not be counted 5259 υπό by 3588 του the 4128 πλήθους multitude.   32:13   2532 και And 2837 εκοιμήθη he went to sleep 1563 εκεί there 3588 την   3571-1565 νύκτα εκείνην that night. 2532 και And 2983 έλαβεν he took 3739 ων [2of which 5342 έφερε 3he brought 1435 δώρα 1gifts], 2532 και and 1821 εξαπέστειλεν he sent * Ησαύ to Esau 3588 τω   80-1473 αδελφώ αυτού his brother;   32:14   137.1 αίγας goats -- 1250 διακοσίας two hundred; 5131 τράγους he-goats -- 1501 είκοσι twenty; 4263 πρόβατα sheep -- 1250 διακόσια two hundred; 2919.1 κριούς rams -- 1501 είκοσι twenty;   32:15   2574 καμήλους camels 2337 θηλαζούσας nursing 2532 και and 3588 τα   3813-1473 παιδία αυτών their offspring -- 5144 τριάκοντα thirty; 1016 βόας oxen -- 5062 τεσσαράκοντα forty; 5022 ταύρους bulls -- 1176 δέκα ten; 3688 όνους donkeys -- 1501 είκοσι twenty; 2532 και and 4454 πώλους foals -- 1176 δέκα ten.   32:16   2532 και And 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτά them 1223 διά by 5495 χειρός hand 3588 τοις to 3816-1473 παισίν αυτού his servants 4168 ποίμνιον a flock 2596-3441 κατα μόνας alone. 2036-1161 είπε δε And he said 3588 τοις to 3816-1473 παισίν αυτού his servants, 4313 προπορεύεσθε You go forth 1715 έμπροσθέν in front of 1473 μου me, 2532 και and 1292 διάστημα [2a space 4160 ποιείτε 1make] 303.1 αναμέσον between 4167 ποίμνης flock 2532 και and 4167 ποίμνης flock.   32:17   2532 και And 1781 ενετείλατο he gave charge 3588 τω to the 4413 πρώτω first, 3004 λέγων saying, 1437 εάν If 1473-4876 σοι συναντήση [3should meet you * Ησαύ 1Esau 3588 ο   80-1473 αδελφός μου 2my brother], 2532 και and 2065 ερωτά he should ask 1473 σε you, 3004 λέγων saying, 5100 τίνος Who 1510.2.2 ει are you? 2532 και and 4226 που where 4198 πορεύη might you go? 2532 και and 5100 τίνος who are 3778 ταύτα these 3588 τα   4313 προπορευόμενά going before 1473 σου you?   32:18   2046 ερείς You shall say, 3588 του   3816-1473 παιδός σου Your servant * Ιακώβ Jacob 1435 δώρα [2gifts 649 απέσταλκε 1has sent] 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my master * Ησαύ Esau. 2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 αυτός he 3694 οπίσω is behind 1473 ημών us.   32:19   2532 και And 1781 ενετείλατο he gave charge 3588 τω to the 4413 πρώτω first, 2532 και and 3588 τω to the 1208 δευτέρω second, 2532 και and 3588 τω to the 5154 τρίτω third, 2532 και and 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 4313 προπορευομένοις going before 3694 οπίσω behind 3588 των   4168-3778 ποιμνίων τούτων these flocks, 3004 λέγων saying, 2596 κατά According to 3588 το   4487-3778 ρήμα τούτο this saying 2980 λαλήσατε you speak * Ησαύ to Esau 1722 εν when 3588 τω   2147-1473 ευρείν υμάς you find 1473 αυτόν him!   32:20   2532 και And 2046 ερείτε you shall say, 2400 ιδού Behold, 3588 ο   3816-1473 παις σου your servant * Ιακώβ Jacob 3854 παραγίνεται comes 3694 οπίσω after 1473 ημών us. 2036-1063 είπε γαρ For he said, 1837.2 εξιλάσομαι I will appease 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 1722 εν by 3588 τοις the 1435 δώροις gifts 3588 τοις   4313 προπορευομένοις going before 1473 αυτού him; 2532 και and 3326 μετά after 3778 τούτο this 3708 όψομαι I will see 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his countenance, 2481-1063 ίσως γαρ for perhaps 4327 προσδέξεται he will favorably receive 3588 το   4383-1473 πρόσωπον μου my person.   32:21   2532 και And 4313 προεπορεύετο [3went before 3588 τα 1the 1435 δώρα 2gifts] 2596 κατά   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face. 1473-1161 αυτός δε And he 2837 εκοιμήθη went to sleep 3588 την   3571-1565 νύκτα εκείνην that night 1722 εν in 3588 τη the 3925 παρεμβολή camp.   32:22   450-1161 αναστάς δε And rising 3588 την   3571-1565 νύκτα εκείνην that night, 2983 έλαβε he took 3588 τας the 1417 δύο two 1135 γυναίκας wives, 2532 και and 3588 τας the 1417 δύο two 3814 παιδίσκας maidservants, 2532 και and 3588 τα the 1733 ένδεκα eleven 3813 παιδία children 1473 αυτού of his, 2532 και and 1224 διέβη he passed over 3588 την the 1225.1 διάβασιν ford 3588 του of the * Ιαβώχ Jabbok.   32:23   2532 και And 2983 έλαβεν he took 1473 αυτούς them, 2532 και and 1224 διέβη passed over 3588 τον the 5493 χειμάρρουν rushing stream, 2532 και and 1226.3 διεβίβασε he caused to pass over 3956 πάντα all 3588 τα the ones 1473 αυτού of his.   32:24   5275 υπελείφθη [3was left behind 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob] 3441 μόνος alone, 2532 και and 3822.2 επάλαιεν [2wrestled 444 άνθρωπος 1a man] 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him 2193 έως until 4404 πρωϊ morning.   32:25   1492-1161 είδε δε And he saw 3754 ότι that 3756-1410 ου δύναται he was not able 4314 προς to prevail against 1473 αυτόν him; 2532 και and 680 ήψατο he touched 3588 του the 4114 πλάτους wide part 3588 του   3382-1473 μηρού αυτού of his thigh, 2532 και and 3487.1 ενάρκησε he paralyzed 3588 το the 4114 πλάτος wide part 3588 του of the 3382 μηρού thigh * Ιακώβ of Jacob 1722 εν in 3588 τω   3822.2-1473 παλαίειν αυτόν his wrestling 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   32:26   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 649 απόστειλόν You send 1473 με me away! 305 ανέβη [4ascended 1063 γαρ 1for 3588 ο 2the 3722 όρθρος 3dawn]. 3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said, 3766.2 ου μη No way 1473-649 σε αποστείλω will I send you away 1437 εάν if 3361 μη [2not 1473 με 4me 2127 ευλογήσης 1you should 3bless].   32:27   2036-1161 είπε δε And he said 1473 αυτώ to him, 5100 τι What 3588 το   3686 όνομά [3name 1473 σου 2your 1510.2.3 εστίν 1is]? 3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said, * Ιακώβ Jacob.   32:28   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 3756 ου [3not 2564 κληθήσεται 2shall 5be called 2089 έτι 4any longer 3588 το   3686-1473 όνομά σου 1your name] * Ιακώβ Jacob, 235 αλλ΄ but * Ισραήλ Israel 1510.8.3 έσται will be 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name; 2089 ότι for 1765 ενίσχυσας you grew in strength 3326 μετά against 2316 θεού God, 2532 και and 3326 μετ΄ against 444 ανθρώπων [2men 1415 δυνατός 1mighty].   32:29   2065 ηρώτησε [3asked 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob] 2532 και and 2036 είπεν said, 312 ανάγγειλόν Announce 1473 μοι to me 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name! 2532 και And 2036 είπεν he said, 2444 ινατί Why 3778 τούτο is this 2065-1473 ερωτάς συ you ask 3588 το   3686-1473 όνομά μου my name, 3739 ο which 1510.2.3 εστι is 2298 θαυμαστόν wonderful? 2532 και And 2127 ευλόγησεν he blessed 1473 αυτόν him 1563 εκεί there.   32:30   2532 και And 2564-* εκάλεσεν Ιακωβ Jacob called 3588 το the 3686 όνομα name 3588 του   5117-1565 τόπου εκείνου of that place, 1491 είδος Sight 2316 θεού of God. 1492-1063 είδον γαρ For I saw 3588 τον   2316 θεόν God 4383 πρόσωπον face 4314 προς to 4383 πρόσωπον face, 2532 και and 4982 εσώθη [3was delivered 1473 μου 1my 3588 η   5590 ψυχή 2life].   32:31   393 ανέτειλε [4arose 1161 δε 1And 1473 αυτώ 5to him 3588 ο 2the 2246 ήλιος 3sun] 2259 ηνίκα when 3928 παρήλθε he went by 3588 το the 1491 είδος form 3588 του   2316 θεού of God, 1473-1161 αυτός δε but he 1979.1 επέσκαζε was limping 3588 τω in 3382-1473 μηρώ αυτού his thigh.   32:32   1752 ένεκεν Because of 3778 τούτου this, 3766.2 ου μη no way 2068 φάγωσιν [4eat 3588 οι 1do the 5207 υιοί 2sons * Ισραήλ 3of Israel] 3588 το the 3505.5 νεύρον nerve 3739 ο by which 3487.1 ενάρκησεν he was paralyzed, 3739 ο which 1510.2.3 εστιν is 1909 επί upon 3588 του the 4114 πλάτους wide part 3588 του of the 3382 μηρού thigh, 2193 έως until 3588 της   2250-3778 ημέρας ταύτης this day. 3754 ότι For 680 ήψατο he touched 3588 του the 4114 πλάτους wide part 3588 του of the 3382 μηρού thigh * Ιακώβ of Jacob, 3588 του of the 3505.5 νεύρου nerve, 3739 ω in which 3487.1 ενάρκησεν he was paralyzed.