1 Samuel 10

  10:1   2532 και And 2983-* έλαβε Σαμουήλ Samuel took 3588 τον the 5316.2 φακόν flask, 3588 του   1637 ελαίου of oil 2532 και and 2708 κατέχεεν poured down 1909 επί upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν αυτού his head, 2532 και and 5368 εφίλησεν kissed 1473 αυτόν him. 2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 3780 ουχί Is it not 3754 ότι that 5548 κέχρικέ [2anointed 1473 σε 3you 2962 κύριος 1the lord] 1519 εις as 758 άρχοντα ruler 1909 επί over 3588 την   2817-1473 κληρονομίαν αυτού his inheritance?   10:2   5613 ως As soon 302 αν as 565 απέλθης you should go forth 4594 σήμερον today 575 απ΄ from 1473 εμού me, 2532 και that 2147 ευρήσεις you shall find 1417 δύο two 435 άνδρας men 4314 προς near 3588 τοις the 5028 τάφοις burying-places * Ραχήλ of Rachel, 1722 εν on 3588 τοις the 3725 ορίοις borders * Βενιαμίν of Benjamin, 242 αλλομένους leaping 3173 μεγάλα greatly. 2532 και And 2046 ερούσί they shall say 1473 σοι to you, 2147 εύρηνται [3have been found 3588 αι 1the 3688 όνοι 2donkeys] 3739 ας which 4198 επορεύθητε you went 2212 ζητείν to seek. 2532 και And 2400 ιδού behold, 3588 ο   3962-1473 πατήρ σου your father 660 αποτετίνακται brushed off 3588 το the 4487 ρήμα matter 3588 των of the 3688 όνων donkeys, 2532 και and 1160.4 εδαψιλεύσατο is worried 1223 δι΄ about 1473 υμάς you, 3004 λέγων saying, 5100 τι What 4160 ποιήσω should I do 5228 υπέρ about 3588 του   5207-1473 υιού μου my son?   10:3   2532 και And 565 απελεύση you shall go forth 1564 εκείθεν from there, 2532 και and 1900 επέκεινα beyond. 2532 και And 2240 ήξεις you shall come 2193 έως unto 3588 της the 1409.2 δρυός oak * Θαβώρ of Tabor, 2532 και and 2147 ευρήσεις you shall find 1563 εκεί there 5140 τρεις three 435 άνδρας men 305 αναβαίνοντας ascending 4314 προς to 3588 τον   2316 θεόν God 1519 εις unto * Βαιθήλ Beth-el, 1520 ένα one 142 αίροντα taking 5140 τρεις three 2056 ερίφους kids, 2532 και and 1520 ένα one 142 αίροντα taking 5140 τρία three 30 αγγεία containers 740 άρτων of bread loaves, 2532 και and 1520 ένα one 142 αίροντα taking 779 ασκόν a leather bag 3631 οίνου of wine.   10:4   2532 και And 2065 ερωτήσουσί they shall ask 1473 σε you 3588 τα the things 1519 εις for 1515 ειρήνην peace; 2532 και and 1325 δώσουσί they shall give 1473 σοι to you 1417 δύο two 536 απαρχάς first-fruits 740 άρτων of bread loaves, 2532 και and 2983 λήψη you shall take them 1537 εκ from out of 3588 της   5495-1473 χειρός αυτών their hand.   10:5   2532 και And 3326 μετά after 3778 ταύτα these things 1525 εισελεύση you shall enter 1519 εις unto 3588 τον the 1015 βουνόν hill 3588 του   2316 θεού of God, 3739 ου of which 1510.2.3 εστίν is 1563 εκεί there 3588 το the 389.1 ανάστημα height 3588 των of the 246 αλλοφύλων Philistines. 2532 και And 1510.8.3 έσται it will take place 5613 ως when 302 αν ever 1525 εισέλθης you should enter 1563 εκεί there 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city, 2532 και that 528 απαντήσεις you will meet 5525 χορώ a company of dancers 4396 προφητών of prophets 2597 καταβαινόντων coming down 1537 εκ from out of 3588 της   * Βαμά Bama, 2532 και and 1715 έμπροσθεν in front of 1473 αυτών them 3476.1 νάβλα a stringed instrument, 2532 και and 5178.2 τύμπανα tambourine, 2532 και and 836 αυλός pipe, 2532 και and 2796.1 κινύρα lute; 2532 και and 1473 αυτοί they 4395 προφητεύοντες are prophesying.   10:6   2532 και And 2177 εφαλείται [3shall spring 1909 επί 4upon 1473 σε 5you 4151 πνεύμα 1spirit 2962 κυρίου 2of the lord], 2532 και and 4395 προφητεύσεις you shall prophesy 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them, 2532 και and 4762 στραφήση you shall turn 1519 εις into 435 άνδρα [2man 243 άλλον 1another].   10:7   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3752 όταν whenever 2240 ήξει [2shall come 3588 τα   4592-3778 σημεία ταύτα 1these signs] 1909 επί upon 1473 σε you, 4160 ποίει do 3956 πάντα all 3745 όσα as much 302 αν as 2147 εύρη [2should find 3588 η   5495-1473 χειρ σου 1your hand], 3754 ότι for 2316 θεός God 3326 μετά is with 1473 σου you!   10:8   2532 και And 2597 καταβήση you shall go down 1715 έμπροσθέν in front of 1473 μου me 1519 εις unto * Γάλγαλα Gilgal. 2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 2597 καταβαίνω come down 4314 προς to 1473 σε you, 3588 του   399 ανενεγκείν to offer 3646.1 ολοκαύτωσιν a whole burnt-offering, 2532 και and 2380 θύσαι to sacrifice 2378 θυσίας sacrifice offerings 1516 ειρηνικάς of peace. 2033 επτά Seven 2250 ημέρας days 1257 διαλείψεις you shall stop 2193 έως until 3588 του   2064-1473 ελθείν με my coming 4314 προς to 1473 σε you, 2532 και and 1107 γνωρίσαι to make known 1473 σοι to you 3739 α what 4160 ποιήσεις you shall do.   10:9   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 5620 ώστε so as 1994 επιστραφήναι [2turned 3588 τω   5606-1473 ώμω αυτού 1his shoulder] 565 απελθείν to go forth 575 από from * Σαμουήλ Samuel, 2532 και that 3344 μετέστρεψεν [2converted 1473 αυτώ 3his 3588 ο   2316 θεός 1God] 2588 καρδίαν heart 243 άλλην to another. 2532 και And 2064 ήλθε came to pass 3956 πάντα all 3588 τα   4592-3778 σημεία ταύτα these signs 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day.   10:10   2532 και And 2064 έρχεται he comes 1564 εκείθεν from there 1519 εις unto 3588 τον the 1015 βουνόν hill. 2532 και And 2400 ιδού behold, 5525 χορός a company of dancers 4396 προφητών of prophets 1828.2 εξεναντίας right opposite 1473 αυτού him; 2532 και and 242 ήλατο [3leaped 1909 επ΄ 4upon 1473 αυτόν 5him 4151 πνεύμα 1spirit 2316 θεού 2of God], 2532 και and 4395 προεφήτευσεν he prophesied 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them.   10:11   2532 και And 1096 εγένετο came to pass 3956 πάντες all 3588 οι the things 1492 ειδότες being made known to 1473 αυτόν him 5504 χθες yesterday 2532 και and 5154 τρίτης the third day before. 2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 αυτός he was 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 των of the 4396 προφητών prophets 4395 προφητεύων prophesying. 2532 και And 2036 είπεν [4said 3588 ο 1the 2992 λαός 2people 1538 έκαστος 3each] 4314 προς to 3588 τον   4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor, 5100 τι What is 3778 τούτο this, 3588 το the thing 1096 γεγονός having happened 3588 τω to the 5207 υιώ son * Κις of Kish? 2228 η Or 2532 και is also * Σαούλ Saul 1722 εν among 4396 προφήταις the prophets?   10:12   2532 και And 611 απεκρίθη [4answered 5100 τις 1a certain one 1537 εξ 2of 1473 αυτών 3them], 2532 και and 2036 είπε said, 2532 και And 5100 τις who 3962-1473 πατήρ αυτού is his father? 1223 διά On account of 3778 τούτο this 1096 εγένετο it became 1519 εις for 3850 παραβολήν a parable, 1510.3 η Might 2532 και also * Σαούλ Saul 1722 εν be among 4396 προφήταις the prophets?   10:13   2532 και And 4931 συνετέλεσε he completed 4395 προφητεύων prophesying, 2532 και and 2064 έρχεται comes 1519 εις to 3588 τον the 1015 βουνόν hill.   10:14   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   3963.1-1473 πατράδελφος αυτού 1his uncle] 2532 και and 3588 τω to 3808-1473 παιδαρίω αυτού his servant-lad, 4226 που Where have 4198 επορεύθητε you gone? 2532 και And 2036 είπεν he said, 2212 ζητείν To seek 3588 τας the 3688 όνους donkeys, 2532 και and 1492 είδαμεν we saw 3754 ότι that 3756-1510.7.6 ουκ ήσαν they are not around, 2532 και and 1525 εισήλθομεν we entered 4314 προς unto * Σαμουήλ Samuel.   10:15   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 3963.1 πατράδελφος 2uncle] 4314 προς to * Σαούλ Saul, 518 απάγγειλον Report 1211 δη indeed 1473 μοι to me 5100 τι what 2036 είπέ [2said 1473 σοι 3to you * Σαμουήλ 1Samuel]!   10:16   2532 και And 2036-* είπε Σαούλ Saul said 4314 προς to 3588 τον the 3609-1473 οικείον αυτού member of his family, 518 απαγγέλλων By reporting 518 απήγγειλέ he reported 1473 μοι to me 3754 ότι that 2147 εύρηνται [3were found 3588 αι 1the 3688 όνοι 2donkeys]. 3588-1161 το δε But the 4487 ρήμα matter 3588 της of the 932 βασιλείας kingdom, 3756 ουκ he did not 518 απήγγειλεν report 1473 αυτώ to him, 3739 ο what 2036-* είπεν Σαμουήλ Samuel said.   10:17   2532 και And 3853-* παρήγγειλε Σαμουήλ Samuel summoned 3956 πάντα all 3588 τον the 2992 λαόν people 4314 προς to 2962 κύριον the lord 1519 εις in * Μασσηφά Mizpeh.   10:18   2532 και And 2036 είπεν he said 4314 προς to 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ισραήλ of Israel, 3592 τάδε Thus 2036 είπε said 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγων saying, 1473 εγώ I 321 ανήγαγον led 3588 τον   * Ισραήλ Israel 1537 εξ from out of * Αιγύπτου Egypt, 2532 και and 1807 εξειλάμην I rescued 1473 υμάς you 1537 εκ from 5495 χειρός the hand * Φαραώ of Pharaoh 935 βασιλέως king * Αιγύπτου of Egypt, 2532 και and 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 3956 πασών of all 3588 των the 932 βασιλειών kingdoms 3588 των of the 2346 θλιβουσών ones afflicting 1473 υμάς you.   10:19   2532 και And 1473 υμείς you 4594 σήμερον today 1847 εξουδενώσατε treat with contempt 3588 τον   2316-1473 θεόν υμων your God, 3739 ος who 1473 αυτός he himself 1510.2.3 εστιν is 1473 υμών your 4990 σωτήρ deliverer 1537 εκ from out of 3956 πάντων all 3588 των   2556-1473 κακών υμών your bad things, 2532 και and 3588 των   2347-1473 θλίψεων υμών your afflictions. 2532 και And 2036 είπατε you said, 237.1 αλλ΄ η But only 935 βασιλέα a king 2525 καταστήσεις you shall place 1909 εφ΄ over 1473 ημών us. 2532 και And 3568 νυν now, 2525 κατάστητε stand 1799 ενώπιον before 2962 κυρίου the lord 2596 κατά according to 5443-1473 φυλάς υμών your tribes 2532 και and 2596 κατά according to 5505-1473 χιλιάδας υμών your thousands!   10:20   2532 και And 4317-* προσήγαγε Σαμουήλ Samuel led forward 3956 πάσας all 3588 τας the 5443 φυλάς tribes * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 2624.2 κατακληρούται [3was chosen by lot 5443 φυλή 1the tribe * Βενιαμίν 2of Benjamin].   10:21   2532 και And 4317 προσήγαγε he led forward 3588 την the 5443 φυλήν tribe * Βενιαμίν of Benjamin 2596 κατά according to 3965 πατριάν family, 2532 και and 2624.2 κατακληρούται [3was chosen by lot 3965 πατριά 1the family * Αματταρί 2of Matri]. 2532 και And 2624.2 κατακληρούται [4was chosen by lot * Σαούλ 1Saul 5207 υιός 2son * Κις 3of Kish]. 2532 και And 2212 εζήτει he sought 1473 αυτόν him, 2532 και and 3756 ουχ he was not 2147 ευρίσκετο found.   10:22   2532 και And 1905-* επηρώτησε Σαμουήλ Samuel asked 2089 έτι again 1722 εν to 2962 κυρίω the lord, 1487 ει Shall 2064 έρχεται [4come 2089 έτι 3still 1778.2 ενταύθα 5here 3588 ο 1the 435 ανήρ 2man]? 2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said, 2400 ιδού Behold, 1473 αυτός he 2928 κέκρυπται hides 1722 εν among 3588 τοις the 4632 σκεύεσι equipment.   10:23   2532 και And 5143 έδραμε he ran 2532 και and 2983 έλαβεν took 1473 αυτόν him 1564 εκείθεν from there, 2532 και and 2525 κατέστη placed him 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 του of the 2992 λαού people, 2532 και and 5312 υψώθη he was high 5228 υπέρ above 3956 πάντα all 3588 τον the 2992 λαόν people -- 5252.3 υπερωμίαν head and shoulders 2532 και and 1883 επάνω above.   10:24   2532 και And 2036-* είπε Σαμουήλ Samuel said 4314 προς to 3956 πάντα all 3588 τον the 2992 λαόν people, 3708 εωράκατε You see 3739 ον whom 1586 εκλέλεκται [3has chosen 1438 εαυτώ 4for himself 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord], 3754 ότι that 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is not 3664 όμοιος one likened 1473 αυτώ to him 1722 εν among 3956 πάσιν all 1473 υμίν you? 2532 και And 1097 έγνω [4knew 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people], 2532 και and 2036 είπαν said, 2198 ζήτω Let [3live 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king]!   10:25   2532 και And 2036-* είπε Σαμουήλ Samuel spoke 4314 προς to 3588 τον the 2992 λαόν people 3588 το the 1345 δικαίωμα ordinance 3588 της of the 932 βασιλείας kingship. 2532 και And 1125 έγραψεν he wrote 1519 εις in 975 βιβλίον a scroll, 2532 και and 5087 έθηκεν put it 1799 ενώπιον before 2962 κυρίου the lord. 2532 και And 1821-* εξαπέστειλε Σαμουήλ Samuel sent out 3956 πάντα all 3588 τον the 2992 λαόν people, 2532 και and 565 απήλθεν [2went forth 1538 έκαστος 1each] 1519 εις unto 3588 τον   5117-1473 τόπον αυτού his place.   10:26   2532 και And * Σαούλ Saul 565 απήλθεν went forth 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house 1519 εις in * Γαβαά Gibeah. 2532 και And 4198 επορεύθησαν [4went 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons 1411 δυνάμεων 3of power] 3739 ων (whom 680-2962 ήψατο κύριος the lord touched 2588-1473 καρδίας αυτών their hearts) 3326 μετά with * Σαούλ Saul.   10:27   2532 και And 3588 οι   5207 υιοί [2sons 3061 λοιμοί 1the mischievous] 2036 είπαν said, 5100 τις Who is 4982 σώσει [2that shall deliver 1473 ημάς 3us 3778 ούτος 1this]? 2532 και And 818 ητίμασαν they dishonored 1473 αυτόν him, 2532 και and 3756 ουκ did not 5342 ήνεγκαν bring 1473 αυτώ him 1435 δώρα gifts. 2532 και And 1096 εγενήθη he became 2973.1 κωφεύων one being silent.