Numbers 12

DSV_Strongs(i)
  1 H4813 Mirjam H1696 [H8762] nu sprak H175 , en Aaron H4872 , tegen Mozes H182 , ter oorzake H802 der vrouw H3571 , der Cuschietische H3947 [H8804] , die hij genomen had H3571 ; want hij had een Cuschietische H802 ter vrouw H3947 [H8804] genomen.
  2 H559 [H8799] En zij zeiden H3068 : Heeft dan de HEERE H4872 maar alleen door Mozes H1696 [H8765] gesproken H1696 [H8765] ? Heeft Hij ook niet door ons gesproken H3068 ? En de HEERE H8085 [H8799] hoorde het!
  3 H376 Doch de man H4872 Mozes H3966 was zeer H6035 H6035 [H8675] zachtmoedig H120 , meer dan alle mensen H6440 , die op H127 den aardbodem waren.
  4 H559 [H8799] Toen sprak H3068 de HEERE H6597 haastelijk H4872 tot Mozes H175 , en tot Aaron H4813 , en tot Mirjam H7969 : Gij drie H3318 [H8798] , komt uit H168 tot de tent H4150 der samenkomst H7969 ! En zij drie H3318 [H8799] kwamen uit.
  5 H3381 [H8799] Toen kwam H3068 de HEERE H5982 H6051 af in de wolkkolom H5975 [H8799] , en stond H6607 aan de deur H168 der tent H7121 [H8799] ; daarna riep Hij H175 Aaron H4813 en Mirjam H8147 ; en zij beiden H3318 [H8799] kwamen uit.
  6 H559 [H8799] En Hij zeide H8085 [H8798] : Hoort H1697 nu Mijn woorden H5030 ! Zo er een profeet H3068 [onder] u is, Ik, de HEERE H4759 , zal door een gezicht H3045 [H8691] Mij aan hem bekend maken H2472 , door een droom H1696 [H8762] zal Ik met hem spreken.
  7 H5650 Alzo is Mijn knecht H4872 Mozes H1004 niet, die in Mijn ganse huis H539 [H8737] getrouw is.
  8 H6310 [Van] mond H6310 tot mond H1696 [H8762] spreek Ik H4758 met hem, en [door] aanzien H2420 , en niet door duistere woorden H8544 ; en de gelijkenis H3068 des HEEREN H5027 [H8686] aanschouwt hij H3372 [H8804] ; waarom dan hebt gijlieden niet gevreesd H5650 tegen Mijn knecht H4872 , tegen Mozes H1696 [H8763] , te spreken?
  9 H2734 [H8799] Zo ontstak H3068 des HEEREN H639 toorn H3212 [H8799] tegen hen, en Hij ging weg.
  10 H6051 En de wolk H5493 [H8804] week H168 van boven de tent H4813 ; en ziet, Mirjam H6879 [H8794] was melaats H7950 , [wit] als de sneeuw H175 . En Aaron H6437 [H8799] zag H4813 Mirjam H6879 [H8794] aan, en ziet, zij was melaats.
  11 H559 [H8799] Daarom zeide H175 Aaron H4872 tot Mozes H994 : Och H113 , mijn heer H7896 [H8799] ! leg H2403 toch niet op ons de zonde H2973 [H8738] , waarmede wij zottelijk gedaan H2398 [H8804] , en waarmede wij gezondigd hebben!
  12 H4994 Laat zij toch H4191 [H8801] niet zijn als een dode H1320 , van wiens vlees H517 , als hij uit zijns moeders H7358 lijf H3318 [H8800] uitgaat H2677 , de helft H398 [H8735] wel verteerd is!
  13 H4872 Mozes H6817 [H8799] dan riep H3068 tot den HEERE H559 [H8800] , zeggende H410 : O God H7495 [H8798] ! heel haar toch!
  14 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H4872 tot Mozes H1 : Zo haar vader H3417 [H8800] smadelijk H6440 in haar aangezicht H3417 [H8804] gespogen had H7651 , zou zij niet zeven H3117 dagen H3637 [H8735] beschaamd zijn H7651 ? Laat haar zeven H3117 dagen H2351 buiten H4264 het leger H5462 [H8735] gesloten H310 , en daarna H622 [H8735] aangenomen worden!
  15 H4813 Zo werd Mirjam H2351 buiten H4264 het leger H7651 zeven H3117 dagen H5462 [H8735] gesloten H5971 ; en het volk H5265 [H8804] verreisde H4813 niet, totdat Mirjam H622 [H8736] aangenomen werd.
  16 H310 Maar daarna H5265 [H8804] verreisde H5971 het volk H2698 van Hazeroth H2583 [H8799] , en zij legerden zich H4057 in de woestijn H6290 van Paran.