Ezekiel 12

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 Verder geschiedde des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  2 H1121 H120 Mensenkind H3427 [H8802] ! gij woont H8432 in het midden H4805 van een wederspannig H1004 huis H5869 , dewelke ogen H7200 [H8800] hebben om te zien H7200 [H8804] , en niet zien H241 , oren H8085 [H8800] hebben om te horen H8085 [H8804] , en niet horen H4805 , want zij zijn een wederspannig H1004 huis.
  3 H1121 H120 Daarom gij, mensenkind H6213 [H8798] , maak H3627 u gereedschap H1473 van vertrekking H1540 [H8798] ; en vertrek H3119 bij dag H5869 voor hun ogen H1540 [H8804] ; en gij zult vertrekken H4725 van uw plaats H312 tot een andere H4725 plaats H5869 voor hun ogen H7200 [H8799] ; misschien zullen zij het merken H4805 , hoewel zij een wederspannig H1004 huis zijn.
  4 H3627 Gij zult dan uw gereedschap H3119 bij dag H5869 voor hun ogen H3318 [H8689] uitbrengen H3627 , als het gereedschap H1473 dergenen, die vertrekken H6153 ; daarna zult gij in den avond H3318 [H8799] uitgaan H5869 voor hun ogen H4161 , gelijk zij uitgaan H1473 , die vertrekken.
  5 H2864 [H8798] Doorgraaf H7023 u den wand H5869 voor hun ogen H3318 [H8689] , en breng daardoor [uw] [gereedschap] uit.
  6 H5869 Voor hun ogen H3802 zult gij het op de schouders H5375 [H8799] dragen H5939 , in donker H3318 [H8686] zult gij het uitbrengen H6440 ; uw aangezicht H3680 [H8762] zult gij bedekken H776 , dat gij het land H7200 [H8799] niet ziet H1004 ; want Ik heb u den huize H3478 Israels H4159 tot een wonderteken H5414 [H8804] gegeven.
  7 H6213 [H8799] En ik deed H6680 [H8795] alzo, gelijk als mij bevolen was H3318 H0 ; ik bracht H3627 mijn gereedschap H3318 [H8689] uit H3119 bij dag H3627 , als het gereedschap H1473 dergenen, die vertrekken H6153 ; daarna in den avond H2864 [H8804] doorgroef ik H7023 mij den wand H3027 met de hand H3318 [H8689] ; ik bracht het uit H5939 in donker H5375 [H8804] , [en] ik droeg H3802 het op den schouder H5869 voor hun ogen.
  8 H1242 En des morgens H1697 geschiedde het woord H3068 des HEEREN H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  9 H1121 H120 Mensenkind H1004 , heeft niet het huis H3478 Israels H4805 , het wederspannig H1004 huis H559 [H8804] , tot u gezegd H6213 [H8802] : Wat doet gij?
  10 H559 [H8798] Zeg H559 [H8804] tot hen: Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H4853 : Deze last H5387 is [tegen] den vorst H3389 te Jeruzalem H1004 , en het ganse huis H3478 Israels H8432 , dat in het midden van hen is.
  11 H559 [H8798] Zeg H4159 : Ik ben ulieder wonderteken H6213 [H8804] ; gelijk als ik gedaan heb H6213 [H8735] , alzo zal hun gedaan worden H1473 ; zij zullen door wegvoering H7628 in de gevangenis H3212 [H8799] heengaan.
  12 H5387 En de vorst H8432 , die in het midden H3802 van hen is, zal [het] [gereedschap] op den schouder H5375 [H8799] dragen H5939 in donker H3318 [H8799] , en hij zal uitgaan H7023 ; zij zullen door den wand H2864 [H8799] graven H3318 [H8687] , om [hem] daardoor uit te brengen H6440 ; hij zal zijn aangezicht H3680 [H8762] bedekken H3282 , opdat H5869 hij met het oog H776 de aarde H7200 [H8799] niet zie.
  13 H7568 Ik zal ook Mijn net H6566 [H8804] over hem uitspreiden H4686 , dat hij in Mijn jachtgaren H8610 [H8738] gegrepen worde H935 [H8689] ; en Ik zal hem brengen H894 in Babylonie H776 , het land H3778 der Chaldeen H7200 [H8799] ; ook zal hij dat niet zien H4191 [H8799] , hoewel hij daar sterven zal.
  14 H5439 En allen, die rondom H5828 hem zijn [tot] zijn hulp H102 , en al zijn benden H7307 zal Ik in alle winden H2219 [H8762] verstrooien H2719 ; en Ik zal het zwaard H310 achter H7324 [H8686] hen uittrekken.
  15 H3045 [H8804] Alzo zullen zij weten H3068 , dat Ik de HEERE H1471 ben, wanneer Ik hen onder de heidenen H6327 [H8687] verspreiden H776 en hen in de landen H2219 [H8765] verstrooien zal.
  16 H4557 Doch Ik zal van hen weinige H582 lieden H3498 [H8689] doen overblijven H2719 van het zwaard H7458 , van den honger H1698 en van de pestilentie H8441 ; opdat zij al hun gruwelen H5608 [H8762] vertellen H1471 onder de heidenen H935 [H8804] , waarhenen zij komen zullen H3045 [H8804] , en zij zullen weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  17 H1697 Daarna geschiedde het woord H3068 des HEEREN H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  18 H1121 H120 Mensenkind H3899 , gij zult uw brood H398 [H8799] eten H7494 met beven H4325 , en uw water H7269 zult gij met beroerte H1674 en met kommer H8354 [H8799] drinken.
  19 H5971 En gij zult tot het volk H127 des lands H559 [H8804] zeggen H559 [H8804] : Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3427 [H8802] , van de inwoners H3389 van Jeruzalem H776 , in het land H3478 Israels H3899 : Zij zullen hun brood H1674 met kommer H398 [H8799] eten H4325 , en hun water H8078 zullen zij met verbaasdheid H8354 [H8799] drinken H776 , omdat hun land H3456 [H8799] woest zal worden H4393 van zijn volheid H2555 , vanwege het geweld H3427 [H8802] van al degenen, die daarin wonen;
  20 H3427 [H8737] En de bewoonde H5892 steden H2717 [H8799] zullen woest worden H776 , en het land H8077 zal een wildernis H3045 [H8804] zijn; en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  21 H1697 Wederom geschiedde het woord H3068 des HEEREN H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  22 H1121 H120 Mensenkind H4912 , wat is dit voor een spreekwoord H127 , [dat] gijlieden hebt in het land H3478 Israels H559 [H8800] , zeggende H3117 : de dagen H748 [H8799] zullen verlengd worden H2377 , en al het gezicht H6 [H8804] zal vergaan?
  23 H559 [H8798] Daarom zeg H559 [H8804] tot hen: Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H4912 : Ik zal dit spreekwoord H7673 [H8689] doen ophouden H4911 [H8799] , dat zij het niet meer ten spreekwoord gebruiken zullen H3478 in Israel H1696 [H8761] . Maar spreek H3117 tot hen: De dagen H7126 [H8804] zijn nabij gekomen H1697 , en het woord H2377 van ieder gezicht.
  24 H7723 Want geen ijdel H2377 gezicht H2509 zal er meer wezen, noch vleiende H4738 waarzegging H8432 , in het midden H1004 van het huis H3478 Israels.
  25 H3068 Want Ik ben de HEERE H1696 [H8762] , Ik zal spreken H1697 ; het woord H1696 [H8762] , dat Ik zal spreken H6213 [H8735] , zal gedaan worden H4900 [H8735] , [de] [tijd] zal niet meer uitgesteld worden H3117 ; want in uw dagen H4805 , o wederspannig H1004 huis H1697 , zal Ik een woord H1696 [H8762] spreken H6213 [H8804] , en hetzelve doen H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  26 H1697 Verder geschiedde het woord H3068 des HEEREN H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  27 H1121 H120 Mensenkind H1004 , zie, die van het huis H3478 Israels H559 [H8802] zeggen H2377 : Het gezicht H2372 [H8802] dat hij ziet H7227 , is voor vele H3117 dagen H5012 [H8738] , en hij profeteert H6256 van tijden H7350 , die verre zijn.
  28 H559 [H8798] Daarom zeg H559 [H8804] tot hen: Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H1697 : Geen Mijner woorden H4900 [H8735] zullen meer uitgesteld worden H1697 ; het woord H1696 [H8762] , hetwelk Ik gesproken heb H6213 [H8735] , dat zal gedaan worden H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.