Ezekiel 13

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 En des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] geschiedde tot mij, zeggende:
  2 H1121 H120 Mensenkind H5012 [H8734] , profeteer H5030 tegen de profeten H3478 Israels H5012 [H8737] , die profeteren H559 [H8804] , en zeg H3820 tot degenen, die uit hun hart H5030 profeteren H8085 [H8798] : Hoort H3068 des HEEREN H1697 woord.
  3 H559 [H8804] Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H1945 : Wee H5036 over die dwaze H5030 profeten H7307 , die hun geest H1980 H310 [H8802] nawandelen H7200 [H8804] , en hetgeen zij niet gezien hebben!
  4 H5030 Uw profeten H3478 , o Israel H7776 , zijn als vossen H2723 in de woeste plaatsen.
  5 H6556 Gij zijt in de bressen H5927 [H8804] niet opgetreden H1447 , noch hebt den muur H1443 [H8799] toegemuurd H1004 voor het huis H3478 Israels H4421 , om in den strijd H5975 [H8800] te staan H3117 , ten dage H3068 des HEEREN.
  6 H2372 [H8804] Zij zien H7723 ijdelheid H3577 en leugenachtige H7081 voorzegging H559 [H8802] , die daar zeggen H3068 : De HEERE H5002 [H8803] heeft gesproken H3068 , daar de HEERE H7971 [H8804] hen niet gezonden heeft H3176 [H8765] ; en zij geven hope H1697 van het woord H6965 [H8763] te zullen bevestigen.
  7 H2372 [H8804] Ziet gij H7723 niet een ijdel H4236 gezicht H1696 [H8765] , en spreekt H3577 een leugenachtige H4738 voorzegging H559 [H8802] , als gij zegt H3068 : De HEERE H5002 [H8803] spreekt H559 [H8804] , daar Ik niet gesproken heb?
  8 H559 [H8804] Daarom zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H7723 : omdat gijlieden ijdelheid H1696 [H8763] spreekt H3577 , en leugen H2372 [H8804] ziet H5002 [H8803] ; daarom, ziet, Ik [wil] aan u, spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  9 H3027 En Mijn hand H5030 zal zijn tegen de profeten H7723 , die ijdelheid H2374 zien H3577 , en leugen H7080 [H8802] voorzeggen H5475 ; zij zullen in de vergadering H5971 Mijns volks H3791 niet zijn, en in het schrift H1004 van het huis H3478 Israels H3789 [H8735] niet geschreven worden H127 , en in het land H3478 Israels H935 [H8799] niet komen H3045 [H8804] ; en gij zult weten H136 , dat Ik de Heere H3069 HEERE ben.
  10 H5971 Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk H2937 [H8689] verleiden H559 [H8800] , zeggende H7965 : Vrede H7965 , daar geen vrede H2434 is; en [dat] de een een lemen wand H1129 [H8802] bouwt H2009 , en ziet H2902 [H8802] , de anderen denzelven pleisteren H8602 met loze kalk.
  11 H559 [H8798] Zeg H8602 tot degenen, die met loze kalk H2902 [H8802] pleisteren H5307 [H8799] , dat hij omvallen zal H7857 [H8802] ; er zal een overstelpende H1653 plasregen H859 zijn; en gij H417 H68 , o grote hagelstenen H5307 [H8799] , zult vallen H5591 , en een grote H7307 stormwind H1234 [H8762] zal [hem] splijten.
  12 H7023 Ziet, als die wand H5307 [H8804] zal gevallen zijn H559 [H8735] , zal dan niet tot u gezegd worden H2915 : Waar is de pleistering H2902 [H8804] , waarmede gij gepleisterd hebt?
  13 H559 [H8804] Daarom alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H5591 : Ja, Ik zal [hem] door een groten H7307 stormwind H2534 in Mijn grimmigheid H1234 [H8765] splijten H7857 [H8802] , en er zal een overstelpende H1653 plasregen H639 zijn in Mijn toorn H417 H68 , en grote hagelstenen H2534 in [Mijn] grimmigheid H3617 , om [dien] te verdoen.
  14 H7023 Zo zal Ik den wand H2040 [H8804] afbreken H8602 , dien gijlieden met loze kalk H2902 [H8804] gepleisterd hebt H776 , en zal hem ter aarde H5060 [H8689] nederwerpen H3247 , dat zijn grond H1540 [H8738] zal ontdekt worden H5307 [H8804] ; alzo zal [de] [stad] vallen H8432 , en gij zult in het midden H3615 [H8804] van haar omkomen H3045 [H8804] ; en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  15 H2534 Zo zal Ik Mijn grimmigheid H7023 tegen den wand H3615 [H8765] voortbrengen H2902 [H8802] , en tegen degenen, die hem pleisteren H8602 met loze kalk H559 [H8799] ; en Ik zal tot ulieden zeggen H7023 : Die wand H2902 [H8802] is er niet [meer], en die hem pleisterden, zijn er niet;
  16 H5030 [Te] [weten] de profeten H3478 Israels H3389 , die van Jeruzalem H5012 [H8737] profeteren H2377 , en voor haar een gezicht H7965 des vredes H2374 zien H7965 , waar geen vrede H5002 [H8803] is, spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  17 H1121 H120 En gij, mensenkind H7760 [H8798] , zet H6440 uw aangezicht H1323 tegen de dochteren H5971 uws volks H5012 [H8693] , dewelke profeteren H3820 uit haar hart H5012 [H8734] , en profeteer tegen haar;
  18 H559 [H8804] En zeg H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H1945 : Wee H3704 [die] [vrouwen], die kussens H8609 [H8764] naaien H679 voor alle okselen H3027 der armen H6213 [H8802] , en maken H4555 hoofddeksels H7218 voor het hoofd H6967 van alle statuur H5315 , om de zielen H6679 [H8780] te jagen H5315 ! Zult gij de zielen H5971 Mijns volks H6679 [H8779] jagen H5315 , en zult gij u de zielen H2421 [H8762] in het leven behouden?
  19 H2490 [H8762] En zult gij Mij ontheiligen H5971 bij Mijn volk H8168 , voor handvollen H8184 van gerst H6595 , en voor stukken H3899 broods H5315 , om zielen H4191 [H8687] te doden H4191 [H8799] , die niet zouden sterven H5315 , en om zielen H2421 [H8763] in het leven te behouden H2421 [H8799] , die niet zouden leven H3576 [H8763] , door uw liegen H5971 tot Mijn volk H3577 , dat de leugen H8085 [H8802] hoort?
  20 H559 [H8804] Daarom, zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3704 : Ziet, Ik [wil] aan uw kussens H859 , waarmede gij H5315 aldaar de zielen H6679 [H8781] jaagt H6524 [H8802] naar de bloemhoven H2220 , en Ik zal ze uit uw armen H7167 [H8804] wegscheuren H5315 ; en Ik zal die zielen H7971 [H8765] losmaken H5315 , de zielen H6679 [H8781] , die gij jaagt H6524 [H8802] naar de bloemhoven.
  21 H4555 Daartoe zal Ik uw hoofddeksels H7167 [H8804] scheuren H5971 , en Mijn volk H3027 uit uw hand H5337 [H8689] redden H3027 , zodat zij niet meer in uw hand H4686 zullen zijn tot een jacht H3045 [H8804] ; en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  22 H3820 Omdat gijlieden het hart H6662 des rechtvaardigen H8267 [door] valsheid H3512 [H8687] hebt bedroefd gemaakt H3510 [H8689] , daar Ik hem geen smart aangedaan heb H3027 ; en omdat gij de handen H7451 des goddelozen H2388 [H8763] gesterkt hebt H7563 , opdat hij zich van zijn bozen H1870 weg H7725 [H8800] niet afkeren zou H2421 [H8687] , dat Ik hem in het leven behield;
  23 H7723 Daarom zult gij niet meer ijdelheid H2372 [H8799] zien H7081 , noch waarzegging H7080 [H8799] gebruiken H5971 ; maar Ik zal Mijn volk H3027 uit uw hand H5337 [H8689] redden H3045 [H8804] , en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.