Zechariah 9

  9:1   3024.1 λήμμα The concern 3056 λόγου of the word 2962 κυρίου of the lord 1722 εν against 1093 γη the land * Σεδράχ of Hadrach, 2532 και and * Δαμασκού [2of Damascus 2378-1473 θυσία αυτού 1his sacrifice]. 1360 διότι For 2962 κύριος the lord 2186.4 εφορά inspects 444 ανθρώπους men, 2532 και and 3956 πάσας all 3588 τας the 5443 φυλάς tribes 3588 του   * Ισραήλ of Israel;   9:2   2532 και and * Εμάθ Hamath 1722 εν among 3588 τοις   3725-1473 ορίοις αυτής her limits, * Τύρος Tyre 2532 και and * Σιδών Sidon, 1360 διότι for 5426 εφρόνησαν they thought 4970 σφόδρα exceedingly.   9:3   2532 και And 3618-* ωκοδόμησεν Τύρος Tyre built 3794 οχύρωμα a fortress 1438 εαυτή to herself, 2532 και and 2343 εθησαύρισεν treasured up 694 αργύριον silver 5613 ως as 5522 χουν dust, 2532 και and 4863 συνήγαγεν gathered 5553 χρυσίον gold 5613 ως as 4081 πηλόν mud 3598 οδών of streets.   9:4   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2962 κύριος the lord 2816 κληρονομήσει will inherit 1473 αυτήν her, 2532 και and 3960 πατάξει he shall strike 1519 εις [2in 2281 θάλασσαν 3the sea 1411-1473 δύναμιν αυτής 1her power]; 2532 και and 3778 αύτη she 1722 εν [2by 4442 πυρί 3fire 2654 καταναλωθήσεται 1shall be consumed].   9:5   3708-* όψεται Ασκαλών Ashkelon shall see, 2532 και and 5399 φοβηθήσεται shall fear; 2532 και and * Γάζα Gaza, 2532 και even 3600 οδυνηθήσεται she shall grieve 4970 σφόδρα exceedingly; 2532 και and * Ακκαρών Ekron, 3754 ότι for 153 ησχύνθη she shall be ashamed 1909 επί over 3588 τω   3900-1473 παραπτώματι αυτής her transgression; 2532 και and 622 απολείται [2shall perish 935 βασιλεύς 1the king] 1537 εκ from * Γάζης Gaza; 2532 και and * Ασκαλών Ashkelon 3766.2 ου μη in no way 2730 κατοικηθή should be inhabited.   9:6   2532 και And 241 αλλογενείς foreigners 2730 κατοικήσουσιν shall dwell 1722 εν in * Αζώτω Ashdod, 2532 και and 2507 καθελώ I will demolish 5196 ύβριν the insolence 246 αλλοφύλων of the Philistines.   9:7   2532 και And 1808 εξαρώ I will lift away 3588 το   129-1473 αίμα αυτών their blood 1537 εκ from out of 4750-1473 στόματος αυτών their mouth, 2532 και and 3588 τα   946-1473 βδελύγματα αυτών their abominations 1537 εκ from 3319 μέσου between 3599-1473 οδόντων αυτών their teeth. 2532 και And 5275 υπολειφθήσονται they shall leave behind 2532 και also 3778 ούτοι these 3588 τω to 2316-1473 θεώ ημών our God; 2532 και and 1510.8.6 έσονται they will be 5613 ως as 5506 χιλίαρχος under a commander of a thousand 1722 εν in * Ιούδα Judah; 2532 και and * Ακκαρών Ekron 5613 ως will be as 3588 ο the * Ιεβουσαίος Jebusite.   9:8   2532 και And 5307.2 υποστήσομαι I will stand 3588 τω   3624-1473 οίκω μου my house 389.1 ανάστημα on a height, 3588 του so as to 3361 μη not 1279 διαπορεύεσθαι travel through 3366 μηδέ nor 344 ανακάμπτειν return. 2532 και And 3766.2 ου μη in no way 1904 επέλθη should there come 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 3765 ουκέτι any longer 1826.2 εξελαύνων ones launching an expedition, 1360 διότι because 3568 νυν now 3708 εώρακα I have seen 1722 εν with 3588 τοις   3788-1473 οφθαλμοίς μου my eyes.   9:9   5463 χαίρε Rejoice 4970 σφόδρα exceedingly, 2364 θύγατερ O daughter * Σιών of Zion! 2784 κήρυσσε Proclaim, 2364 θύγατερ O daughter * Ιερουσαλήμ of Jerusalem! 2400 ιδού Behold, 3588 ο   935-1473 βασιλεύς σου your king 2064 έρχεταί comes 1473 σοι to you, 1342 δίκαιος righteous 2532 και and 4982 σώζων delivering. 1473 αυτός He is 4239 πραϋς gentle 2532 και and 1910 επιβεβηκώς mounted 1909 επί upon 5268 υποζύγιον a beast of burden, 2532 και even 4454 πώλον [2foal 3501 νέον 1a young].   9:10   2532 και And 1842 εξολοθρεύσει he shall utterly destroy 716 άρματα chariots 1537 εξ from * Εφραϊμ Ephraim, 2532 και and 2462 ίππον the horse 1537 εξ from * Ιερουσαλήμ Jerusalem; 1842 εξολοθρεύσει [3shall be utterly destroyed 5115 τόξον 1the bow 4170.1 πολεμικόν 2of warfare], 2532 και and 4128 πλήθος abundance 2532 και and 1515 ειρήνη peace 1537 εξ out of 1484 εθνών nations. 2532 και And 2677.1 κατάρξει he shall rule 5204 υδάτων waters 2193 έως unto 2281 θαλάσσης the sea, 2532 και and 575 από from 4215 ποταμών rivers 1326.2 διεκβολάς of the passes 1093 γης of the earth.   9:11   2532 και And 1473 συ you, 1722 εν by 129 αίματι the blood 1242-1473 διαθήκης σου of your covenant, 1821 εξαπέστειλας sent out 1198-1473 δεσμίους σου your prisoners 1537 εκ from 2978.1 λάκκου the pit 3756 ουκ not 2192 έχοντος having 5204 ύδωρ water.   9:12   2521 καθήσεσθε You shall settle 1722 εν [4in 3794 οχυρώμασι 5fortresses 1198 δέσμιοι 1prisoners 3588 της 2of the 4864 συναγωγής 3congregation]; 2532 και and 473 αντί for 1520 μιάς one 2250 ημέρας day 3938.1-1473 παροικεσίας σου of your sojourning 1362 διπλά [3double 467 ανταποδώσω 1I will recompense 1473 σοι 2to you].   9:13   1360 διότι For 1780.2-1473 ενέτεινά σε I stretched you tight 1683 εμαυτώ to myself, * Ιούδα O Judah, 5115 τόξον as a bow. 4130 έπλησα I filled 3588 τον   * Εφραϊμ Ephraim, 2532 και and 1825 εξεγερώ I will awaken 3588 τα   5043-1473 τέκνα σου your children, * Σιών O Zion, 1909 επί against 3588 τα the 5043 τέκνα children 3588 των of the * Ελλήνων Greeks. 2532 και And 5584 ψηλαφήσω I will handle 1473 σε you 5613 ως as 4501 ρομφαίαν the broadsword 3163.2 μαχητού of a warrior.   9:14   2532 και And 2962 κύριος the lord 1909 επ΄ [2over 1473 αυτούς 3them 3708 οφθήσεται 1shall be seen], 2532 και and 1831 εξελεύσεται [2shall go forth 5613 ως 3as 796 αστραπή 4lightning 1002-1473 βολίς αυτού 1his arrow]. 2532 και And 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 1722 εν by 4536 σάλπιγγι a trumpet 4537 σαλπιεί shall trump, 2532 και and 4198 πορεύεται [2goes 1722 εν 3for 4535 σάλω 4tossing about 547-1473 απειλής αυτού 1his intimidation].   9:15   2962 κύριος The lord 3841 παντοκράτωρ almighty 5231.3 υπερασπιεί shall shield 1473 αυτών them; 2532 και and 2654 καταναλώσουσιν they shall consume 1473 αυτούς them, 2532 και and 2710.5 καταχώσουσιν shall heap upon 1473 αυτούς them 1722 εν with 3037 λίθοις stones 4969.2 σφενδόνης of a sling; 2532 και and 1600.4 εκπίονται they shall drink 3588 το   129-1473 αίμα αυτών their blood 5613 ως as 3631 οίνον wine, 2532 και and 4130 πλήσουσιν shall fill 3588 τας the 5357 φιάλας bowls 5613 ως as 2379 θυσιαστήριον an altar basin.   9:16   2532 και And 4982 σώσει [3shall deliver 1473 αυτούς 4them 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός αυτών 2their God] 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 5613 ως as 4263 πρόβατα the sheep 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού of his people. 1360 διότι For 3037 λίθοι [2stones 39 άγιοι 1holy] 2947 κυλίονται shall roll 1909 επί upon 1093-1473 γης αυτού his land.   9:17   3754 ότι For 1536 ει τι if anything 18 αγαθόν be good 1473 αυτού of his, 2532 και and 1536 ει τι if any 2570 καλόν be fair 1473 αυτού of his, 4621 σίτος the grain 3495 νεανίσκοις will be for the young men, 2532 και and 3631 οίνος wine 2175.1 ευωδιάζων being fragrant 1519 εις for 3933 παρθένους the virgins.