Ruth 2

  2:1   2532 και And 3588 τη to * Νοομί Naomi 435 ανήρ was a male 1107.1 γνώριμος acquaintance 3588 τω to 435-1473 ανδρί αυτής her husband, 3588-1161 ο δε and the 435 ανήρ man 1415 δυνατός was mighty 2479 ισχύϊ in strength 1537 εκ of 3588 της the 4772 συγγενείας kin * Ελιμέλεχ of Elimelech; 2532 και and 3686 όνομα the name 1473 αυτώ to him * Βοόζ was Boaz.   2:2   2532 και And 2036 είπε [4said * Ρουθ 1Ruth 3588 η 2the * Μωαβίτις 3Moabitess] 4314 προς to * Νοομί Naomi, 4198 πορευθώ I should go 1211 δη indeed 1519 εις into 68 αγρόν the field, 2532 και and 4863 συνάξω gather 1722 εν among 3588 τοις the 4719 στάχυσι ears of corn 2733.5 κατόπισθεν after 3739 ου of whom 302 αν ever 2147 εύρω I should find 5484 χάριν favor 1722 εν in 3788-1473 οφθαλμοίς αυτού his eyes. 2036-1161 είπε δε And she said 1473 αυτή to her, 4198 πορεύου Go, 2364 θύγατερ O daughter!   2:3   2532 και And 4198 επορεύθη she went. 2532 και And 2064 ελθούσα having arrived, 4816 συνέλεξεν she collected together 1722 εν in 3588 τω the 68 αγρώ field 2733.5 κατόπισθε after 3588 των the ones 2325 θεριζόντων harvesting. 2532 και And 4045 περιέπεσε she fell 4047.4 περιπτώματι by chance 3588 τη in the 3310 μερίδι portion 3588 του of the 68 αγρού field * Βοόζ of Boaz, 3588 του the one 1537 εκ of 3588 της the 4772 συγγενείας kin * Ελιμέλεχ of Elimelech.   2:4   2532 και And 2400 ιδού behold, * Βοόζ Boaz 2064 ήλθεν came 1537 εκ from * Βηθλεέμ Beth-lehem, 2532 και and 2036 είπε he said 3588 τοις to the ones 2325 θερίζουσι harvesting, 2962 κύριος The lord 3326 μεθ΄ be with 1473 υμών you. 2532 και And 2036 είπον they said 1473 αυτώ to him, 2127 ευλογήσαι May [2bless 1473 σε 3you 2962 κύριος 1the lord].   2:5   2532 και And 2036-* είπε Βοόζ Boaz said 3588 τω to 3808-1473 παιδαρίω αυτού his servant, 3588 τω to the one 2186 εφεστώτι having been set 1909 επί over 3588 τους the ones 2325 θερίζοντας harvesting, 5100 τίνος Whose 3588 η   3494.1 νεάνις young woman 3778 αύτη is this?   2:6   2532 και And 611 απεκρίθη [7answered 3588 το 1the 3808 παιδάριον 2servant 3588 το   2186 εφεστός 3attending 1909 επί 4over 3588 τους 5the ones 2325 θερίζοντας 6harvesting] 2532 και and 2036 είπεν said, 3588 η She 3816 παις [4servant 3588 η 2the * Μωαβίτις 3Moabitess 1510.2.3 εστίν 1is] 3588 η   654 αποστραφείσα returning 3326 μετά with * Νοομί Naomi 1537 εξ from out of 68 αγρού the country * Μωάβ of Moab.   2:7   2532 και And 2036 είπε she said, 4816 συλλέξω I shall collect together 1211 δη please, 2532 και and 4863 συνάξω I will bring 1722 εν in 3588 τοις the 1403.1 δράγμασιν sheaves 3693 όπισθεν behind 3588 των the ones 2325 θεριζόντων harvesting. 2532 και And 2064 ήλθε she came 2532 και and 2476 έστη stood, 575 από from 4405.1 πρωϊθεν morning 2532 και and 2193 έως until 2073 εσπέρας evening, 3756 ου she did not 2664 κατέπαυσεν rest 1722 εν in 3588 τω the 68 αγρώ field 3397 μικρόν a little.   2:8   2532 και And 2036-* είπε Βοόζ Boaz said 4314 προς to * Ρουθ Ruth, 3756 ουκ Did you not 191 ήκουσας hear, 2364 θύγατερ O daughter? 3361 μη You should not 4198 πορευθής go 4816 συλλέξαι to collect 1722 εν into 68 αγρώ [2field 2087 ετέρω 1another], 2532 και and 1473 συ you 3756 ου should not 4198 πορεύση go 1782 εντεύθεν from here; 5602 ώδε [2here 2853 κολλήθητι 1you join up] 3326 μετά with 3588 των   2877-1473 κορασίων μου my young women!   2:9   2532 και And 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου let your eyes 1519 εις be unto 3588 τον the 68 αγρόν field 3739 ου where 302 αν ever 2325 θερίζωσι mine should harvest! 2532 και and 4198 πορεύση you should go 2733.5 κατόπισθεν after 1473 αυτών them. 2400 ιδού Behold, 1781 ενετειλάμην I gave charge 3588 τοις to the 3808 παιδαρίοις servants 3588 του   3361 μη to not 680 άψασθαί touch 1473 σου you. 2532 και And 3753 ότε when 1372 διψήσεις you shall thirst, 2532 και then 4198 πορευθήση you shall go 1519 εις to 3588 τα the 4632 σκεύη vessels, 2532 και and 4095 πίεσαι you shall drink 3606 όθεν from where 5200.2 υδρεύωνται [3should draw water 3588 τα 1the 3808 παιδάρια 2servants].   2:10   2532 και And 4098 έπεσεν she fell 1909 επί upon 4383-1473 πρόσωπον αυτής her face, 2532 και and 4352 προσεκύνησεν did obeisance 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground, 2532 και and 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 5100 τι Why is it 3754 ότι that 2147 εύρον I found 5484 χάριν favor 1722 εν in 3788-1473 οφθαλμοίς σου your eyes 3588 του   1921 επιγνώναί to recognize 1473 με me, 2532 και and 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3581 ξένη a stranger?   2:11   2532 και And 611-* απεκρίθη Βοόζ Boaz answered 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτή to her, 517.1 απαγγελία By report 518 απηγγέλη it was reported 1473 μοι to me 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 4160 πεποίηκας you have done 3326 μετά with 3588 της   3994-1473 πενθεράς σου your mother-in-law 3326 μετά after 3588 το the 599 αποθανείν dying 3588 τον   435-1473 άνδρα σου of your husband; 2532 και and 4459 πως how 2641 κατέλιπες you left behind 3588 τον   3962-1473 πατέρα σου your father, 2532 και and 3588 την   3384 μητέρα σου your mother, 2532 και and 3588 την the 1093 γην land 1078-1473 γενέσεως σου of your origin, 2532 και and 4198 επορεύθης went 4314 προς to 2992 λαόν a people 3739 ον which 3756 ουκ you did not 1492 ήδεις know 5504 εχθές yesterday 2532 και and 5154 τρίτης the third day before.   2:12   661-2962 αποτίσαι κύριος May the lord repay 3588 την   2039-1473 εργασίαν σου your work, 2532 και and 1096 γένοιτο may [2be 3588 ο   3408-1473 μισθός σου 1your wage] 4134 πλήρης full 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord 2316 θεού God * Ισραήλ of Israel, 4314 προς to 3739 ον whom 2064 ήλθες you came 3982 πεποιθέναι to yield 5259 υπό under 3588 τας   4420-1473 πτέρυγας αυτού his wings.   2:13   3588 η   1161 δε And 2036 είπεν she said, 2147 εύροιμι May I find 5484 χάριν favor 1722 εν in 3788-1473 οφθαλμοίς σου your eyes, 2962-1473 κύριέ μου O my master; 3754 ότι for 3870 παρεκάλεσάς you comforted 1473 με me, 2532 και and 3754 ότι because 2980 ελάλησας you spoke 1909 επί in your 2588 καρδίαν heart 3588 της to 1399-1473 δούλης σου your maidservant; 2532 και and 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1510.8.1 έσομαι shall be 5613 ως as 1520 μία one 3588 των   3814-1473 παιδισκών σου of your maidservants.   2:14   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτή 3to her * Βοόζ 1Boaz], 2235 ήδη Already 5610 ώρα it is the hour 3588 του   2068 φαγείν to eat; 4334 πρόσελθε draw near 5602 ώδε here! 2532 και for 2068 φάγεσαι you shall eat 3588 των   740-1473 άρτων μου of my bread loaves, 2532 και and 911 βάψεις dip 3588 τον   5596.1-1473 ψωμόν σου your morsel 1722 εν in 3588 τω the 3690 όξει vinegar. 2532 και And 2523-* εκάθισε Ρουθ Ruth sat 1537 εκ by 4104.4 πλαγίων the side 3588 των of the ones 2325 θεριζόντων harvesting, 2532 και and 1014.1 εβούνισεν [2heaped up 1473 αυτή 3to her * Βοόζ 1Boaz] 255.1 άλφιτον toasted grain, 2532 και and 2068 έφαγε she ate, 2532 και and 1705 ενεπλήσθη was filled, 2532 και and 2641 κατέλιπε left.   2:15   2532 και And 450 ανέστη she rose up 3588 του   4816 συλλέγειν to collect grain, 2532 και and 1781-* ενετείλατο Βοόζ Boaz gave charge 3588 τοις to 3808 παιδαρίοις αυτού his servants, 3004 λέγων saying, 2532 και   1065 γε Indeed, 303.1 αναμέσον [2in the midst 3588 των 3of the 1403.1 δραγμάτων 4sheaves 4816 συλλεγέτω 1let her collect], 2532 και and 3361 μη do not 2617 καταισχύνητε shame 1473 αυτήν her!   2:16   2532 και And 1065 γε indeed 3846 παραβάλλοντες in setting aside, 3846 παραβαλείτε you set aside 1473 αυτή for her 1537 εκ of 3588 των the things 1014.1 βεβουνισμένων being heaped up, 2532 και and 863 άφετε allow 1473 αυτήν her! 2532 και and 4816 συλλέξει she shall collect, 2532 και and 3756-2008 ουκ επιτιμήσετε you shall not reproach 1473 αυτή her.   2:17   2532 και And 4816 συνέλεξεν she collected 1722 εν in 3588 τω the 68 αγρώ field 2193 έως until 2073 εσπέρας evening, 2532 και and 4463 ερράβδισεν she beat with a rod 3739 α what 4816 συνέλεξε she collected up, 2532 και and 1096 εγενήθη it was 5613 ως about 3634.1 οίφι an ephah 2915 κριθών of barley.   2:18   2532 και And 142 ήρε she carried it, 2532 και and 1525 εισήλθεν entered 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city. 2532 και And 1492 είδεν [3saw 3588 η   3994 πενθερά 2mother-in-law 1473 αυτής 1her] 3739 α what 4816 συνέλεξε she collected, 2532 και and 1627-* εξενέγκασα Ρουθ Ruth brought forth 1325 έδωκεν to give 1473 αυτή to her 3739 α what 2641 κατέλιπεν was left 1537 εξ of 3739 ων what 1705 ενεπλήσθη she was filled up with.   2:19   2532 και And 2036 είπεν [3said 1473 αυτή 4to her 3588 η   3994 πενθερά 2mother-in-law 1473 αυτής 1her], 4226 που Where did 4816 συνέλεξας you collect 4594 σήμερον today? 2532 και And 4226 που where 4160 εποίησας did you do it? 1510.4 είη May it be 3588 ο the one 1921 επιγνούς recognizing 1473 σε you 2127 ευλογημένος a blessing. 2532 και And 518-* απήγγειλε Ρουθ Ruth reported 3588 τη to 3994-1473 πενθερά αυτής her mother-in-law 4226 που where 4160 εποίησε she did it. 2532 και And 2036 είπε she said, 3588 το The 3686 όνομα name 3588 του of the 435 ανδρός man 3326 μεθ΄ with 3739 ου whom 4160 εποίησα I did this 4594 σήμερον today * Βοόζ is Boaz.   2:20   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Νοομί 2Naomi] 3588 τη to 3565-1473 νύμφη αυτής her daughter-in-law, 2128 ευλογητός Blessed 1510.2.3 εστι is 3588 τω the 2962 κυρίω lord, 3754 ότι for 3756-1459 ουκ εγκατέλιπε he abandoned not 3588 το   1656-1473 έλεος αυτού his mercy 3326 μετά with 3588 των the 2198 ζώντων living 2532 και and 3326 μετά with 3588 των the ones 2348 τεθνηκότων having died. 2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτή 3to her * Νοομί 1Naomi], 1448 εγγίζει [3is near 1473 ημίν 4to us 3588 ο 1The 435 ανήρ 2man], 1537 εκ of 3588 των the ones 70.4 αγχιστευόντων acting as next of kin -- 1473-1510.2.3 ημίν εστι he is of us.   2:21   2532 και And 2036-* είπε Ρουθ Ruth said 4314 προς to 3588 την   3994-1473 πενθεράν αυτής her mother-in-law, 2532-1065-3754 και γε ότι And also 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 με me, 3326 μετά [2with 3588 των 3the 3808 παιδαρίων 4young men 3588 των   1699 εμών 5of mine 4347 προσκολλήθητι 1You cleave]! 2193 έως until 302 αν whenever 5055 τελέσωσιν they should finish 3650 όλον all 3588 τον the 281.1 αμητόν harvest 3739 ος which 5224 υπάρχει belongs 1473 μοι to me   2:22   2532 και And 2036-* είπε Νοομί Naomi said 4314 προς to * Ρουθ Ruth 3588 την   3565-1473 νύμφην αυτής her daughter-in-law, 18 αγαθόν It is good, 2364 θύγατερ O daughter, 3754 ότι that 1831 εξήλθες you went forth 3326 μετά with 3588 των   2877-1473 κορασίων αυτού his young women, 2532 και and 3756 ουκ they shall not 528 απαντήσονταί meet 1473 σοι with you 1722 εν in 68 αγρώ [2field 2087 ετέρω 1another].   2:23   2532 και And 4347-* προσεκολλήθη Ρουθ Ruth cleaved 3588 τοις to the 2877 κορασίοις young women 3588 του   * Βοόζ of Boaz 3588 του   4816 συλλέγειν to collect 2193 έως until 4931 συντέλεσεν they completed 3588 τον the 2326 θερισμόν harvest 3588 των of the 2915 κριθών barley, 2532 και and 3588 τον the 2326 θερισμόν harvest 3588 των of the 4447.1 πυρών wheat.