Romans 15

  15:1   3784 οφείλομεν [5ought 1161 δε 1But 1473 ημείς 2we 3588 οι 3the ones 1415 δυνατοί 4able] 3588 τα [2the 771 ασθενήματα 3weaknesses 3588 των 4of the ones 102 αδυνάτων 5disabled 941 βαστάζειν 1to bear], 2532 και and 3361 μη not 1438-700 εαυτοίς αρέσκειν to please just ourselves.   15:2   1538 έκαστος [3each 1063 γαρ 1For 1473 ημών 4of us 3588 τω   4139 πλησίον 6his neighbor 700 αρεσκέτω 2let 5please] 1519 εις for 3588 το   18 αγαθόν good 4314 προς and for 3619 οικοδομήν edifying!   15:3   2532-1063 και γαρ For even 3588 ο the 5547 χριστός Christ 3756 ουχ [2not 1438 εαυτώ 3himself 700 ήρεσεν 1pleased]; 235 αλλά but 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written, 3588 οι The 3680 ονειδισμοί scornings 3588 των of the ones 3679 ονειδιζόντων berating 1473 σε you 1968 επέπεσον fell 1909 επ΄ upon 1473 εμέ me.   15:4   3745-1063 όσα γαρ For as much as 4270 προεγράφη was written beforehand, 1519 εις [2for 3588 την   2251 ημετέραν 3our 1319 διδασκαλίαν 4instruction 4270 προεγράφη 1it was written beforehand], 2443 ίνα that 1223 διά through 3588 της the 5281 υπομονής endurance 2532 και and 1223 διά on account 3588 της of the 3874 παρακλήσεως comfort 3588 των of the 1124 γραφών scriptures 3588 την   1680 ελπίδα [2hope 2192 έχωμεν 1we should have].   15:5   3588-1161 ο δε And the 2316 θεός God 3588 της   5281 υπομονής of patience 2532 και and 3588 της   3874 παρακλήσεως comfort, 1325-1473 δώη υμίν may he give to you 3588 το the 1473 αυτό same 5426 φρονείν regard 1722 εν with 240 αλλήλοις one another 2596 κατά according to 5547 χριστόν Christ * Ιησούν Jesus;   15:6   2443 ίνα that 3661 ομοθυμαδόν with one accord, 1722 εν in 1520 ενί one 4750 στόματι mouth 1392 δοξάζητε you should glorify 3588 τον   2316 θεόν God 2532 και and 3962 πατέρα father 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ.   15:7   1352 διό Therefore 4355 προσλαμβάνεσθε take to yourself 240 αλλήλους one another! 2531 καθώς as 2532 και also 3588 ο the 5547 χριστός Christ 4355-1473 προσελάβετο υμάς took you to himself, 1519 εις for 1391 δόξαν the glory 2316 θεού of God.   15:8   3004-1161 λέγω δε But I say, 5547 χριστόν Christ * Ιησούν Jesus 1249 διάκονον [2a servant 1096 γεγενήσθαι 1has become] 4061 περιτομής of the circumcision 5228 υπέρ for the 225 αληθείας truth 2316 θεού of God, 1519 εις for 3588 το the 950 βεβαιώσαι firming 3588 τας the 1860 επαγγελίας promises 3588 των of the 3962 πατέρων fathers;   15:9   3588-1161 τα δε and the 1484 έθνη nations 5228 υπέρ for 1656 ελέους mercy 1392 δοξάσαι to glorify 3588 τον   2316 θεόν God, 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written, saying, 1223 διά Because of 3778 τούτο this 1843 εξομολογήσομαί I will make acknowledgment 1473 σοι to you 1722 εν among 1484 έθνεσι the nations, 2532 και and 3588 τω to 3686-1473 ονόματί σου your name 5567 ψαλώ I will strum.   15:10   2532 και And 3825 πάλιν again 3004 λέγει it says, 2165 ευφράνθητε Be glad, 1484 έθνη O nations, 3326 μετά with 3588 του   2992-1473 λαού αυτού his people!   15:11   2532 και And 3825 πάλιν again, 134 αινείτε Praise 3588 τον the 2962 κύριον Lord, 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations, 2532 και and 1867 επαινέσατε praise 1473 αυτόν him 3956 πάντες all 3588 οι   2992 λαοί peoples!   15:12   2532 και And 3825 πάλιν again * Ησαϊας Isaiah 3004 λέγει says, 1510.8.3 έσται There will be 3588 η the 4491 ρίζα root 3588 του   * Ιεσσαί of Jesse, 2532 και and 3588 ο the one 450 ανιστάμενος rising up 756 άρχειν to rule 1484 εθνών nations, 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him 1484 έθνη nations 1679 ελπιούσι shall hope.   15:13   3588-1161 ο δε And the 2316 θεός God 3588 της   1680 ελπίδος of hope, 4137 πληρώσαι may he fill 1473 υμάς you 3956 πάσης with all 5479 χαράς joy 2532 και and 1515 ειρήνης peace 1722 εν in 3588 τω   4100 πιστεύειν trusting, 1519 εις for 3588 το   4052-1473 περισσεύειν υμάς you abounding 1722 εν in 3588 τη the 1680 ελπίδι hope, 1722 εν in 1411 δυνάμει power 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1of holy].   15:14   3982-1161 πέπεισμαι δε But I am persuaded, 80-1473 αδελφοί μου my brethren, 2532 και even 1473-1473 αυτός εγώ I myself, 4012 περί concerning 1473 υμών you, 3754 ότι that 2532-1473 και αυτοί you also 3324-1510.2.5 μεστοί εστε are full 19 αγαθωσύνης of goodness, 4137 πεπληρωμένοι being filled 3956 πάσης with all 1108 γνώσεως knowledge, 1410 δυνάμενοι being able 2532 και even 243 άλλους [2others 3560 νουθετείν 1to admonish].   15:15   5112-1161 τολμηρότερον δε But more daring 1125 έγραψα I wrote 1473 υμίν to you, 80 αδελφοί brethren, 575-3313 από μέρους in part, 5613 ως as 1878 επαναμιμνήσκων reminding 1473 υμάς you, 1223 διά through 3588 την the 5484 χάριν favor, 3588 την the one 1325 δοθείσάν being given 1473 μοι to me 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God,   15:16   1519 εις for 3588 το   1510.1-1473 είναί με me to be 3011 λειτουργόν a minister * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ 1519 εις to 3588 τα the 1484 έθνη nations, 2418 ιερουργούντα administering in sacred service 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 του   2316 θεού of God, 2443 ίνα that 1096 γένηται [5should be 3588 η 1the 4376 προσφορά 2offering 3588 των 3of the 1484 εθνών 4nations] 2144 ευπρόσδεκτος well-received, 37 ηγιασμένη having been sanctified 1722 εν in 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy].   15:17   2192 έχω I have 3767 ούν then 2746 καύχησιν a boasting 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus -- 3588 τα the things 4314 προς about 3588 τον   2316 θεόν God.   15:18   3756 ου [3not 1063 γαρ 1For 5111 τολμήσω 2I dare] 2980 λαλείν to speak 5100 τι anything 3739 ων which 3756-2716 ου κατειργάσατο [2did not manufacture 5547 χριστός 1Christ] 1223 δι΄ through 1473 εμού me 1519 εις for 5218 υπακοήν the obedience 1484 εθνών of the nations -- 3056 λόγω by word 2532 και and 2041 έργω work,   15:19   1722 εν in 1411 δυνάμει the power 4592 σημείων of signs 2532 και and 5059 τεράτων miracles, 1722 εν in 1411 δυνάμει the power 4151 πνεύματος of spirit 2316 θεού of God; 5620 ώστε so as for 1473 με me 575 από from * Ιερουσαλήμ Jerusalem 2532 και and 2945 κύκλω round about 3360 μέχρι unto 3588 του   * Ιλλυρικού Illyricum 4137 πεπληρωκέναι to accomplish 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 του   5547 χριστού of Christ.   15:20   3779-1161 ούτω δε And so 5389 φιλοτιμούμενον striving earnestly 2097 ευαγγελίζεσθαι to announce good news, 3756 ουχ [3was not 3699 όπου 1where 3687 ωνομάσθη 4named 5547 χριστός 2Christ], 2443 ίνα that 3361 μη [2not 1909 επ΄ 4upon 245 αλλότριον 5another's 2310 θεμέλιον 6foundation 3618 οικοδομώ 1I should 3build];   15:21   235 αλλά but 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written, 3739 οις To the ones to whom 3756-312 ουκ ανηγγέλη it was not announced 4012 περί concerning 1473 αυτού him, 3708 όψονται they shall see; 2532 και and 3739 οι the ones who 3756 ουκ have not 191 ακηκόασι heard, 4920 συνήσουσιν they shall perceive.   15:22   1352 διό Therefore 2532 και also 1465 ενεκοπτόμην I was hindered 3588 τα the 4183 πολλά many times 3588 του   2064 ελθείν to come 4314 προς to 1473 υμάς you.   15:23   3568-1161 νυνί δε But now 3371 μηκέτι no longer 5117 τόπον [2a place 2192 έχων 1having] 1722 εν in 3588 τοις   2824-3778 κλίμασι τούτοις these regions, 1974 επιποθίαν [3a longing 1161 δε 1and 2192 έχων 2having] 3588 του   2064 ελθείν to come 4314 προς to 1473 υμάς you 575 από for 4183 πολλών many 2094 ετών years,   15:24   5613-1437 ως εάν whenever 4198 πορεύωμαι I should go 1519 εις into 3588 την   * Σπανίαν Spain 2064 ελεύσομαι I will come 4314 προς to 1473 υμάς you; 1679-1063 ελπίζω γαρ for I hope 1279 διαπορευόμενος traveling by 2300 θεάσασθαι to see 1473 υμάς you, 2532 και and 5259 υφ΄ by 1473 υμών you 4311 προπεμφθήναι to be sent forward 1563 εκεί there, 1437 εάν if I should 1473 υμών [5by you 4412 πρώτον 1first 575 από 3in 3313 μέρους 4part 1705 εμπλησθώ 2be filled up].   15:25   3568-1161 νυνί δε But now 4198 πορεύομαι I go 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 1247 διακονών serving 3588 τοις to the 39 αγίοις holy ones.   15:26   2106 ευδόκησαν [5think well 1063 γαρ 1For * Μακεδονία 2Macedonia 2532 και 3and * Αχαϊα 4Achaia 2842 κοινωνίαν 8fellowship contribution 5100 τινά 7a certain 4160 ποιήσασθαι 6to make] 1519 εις unto 3588 τους the 4434 πτωχούς poor 3588 των of the 39 αγίων holy ones, 3588 των of the ones 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   15:27   2106-1063 ευδόκησαν γαρ For they take pleasure in it, 2532 και and 3781 οφειλέται [2debtors 1473-1510.2.6 αυτών εισιν 1they are their]. 1487-1063 ει γαρ For if 3588 τοις to the 4152 πνευματικοίς [3spiritual things 1473-2841 αυτών εκοινώνησαν 2they participated in their 3588 τα   1484 έθνη 1nations], 3784 οφείλουσιν they ought 2532 και also 1722 εν in 3588 τοις the 4559 σαρκικοίς fleshly things 3008 λειτουργήσαι minister 1473 αυτοίς to them.   15:28   3778 τούτο This 3767 ούν then 2005 επιτελέσας completing, 2532 και and 4972 σφραγισάμενος having sealed 1473 αυτοίς to them 3588 τον   2590-3778 καρπόν τούτον this fruit, 565 απελεύσομαι I will go forth 1223 δι΄ by 1473 υμών you 1519 εις into 3588 την   * Σπανίαν Spain.   15:29   1492-1161 οίδα δε And I know 3754 ότι that 2064 ερχόμενος coming 4314 προς to 1473 υμάς you, 1722 εν [2in 4138 πληρώματι 3fullness 2129 ευλογίας 4of blessing 3588 του 5of the 2098 ευαγγελίου 6good news 3588 του 7of the 5547 χριστού 8Christ 2064 ελεύσομαι 1I shall come].   15:30   3870-1161 παρακαλώ δε But I appeal to 1473 υμάς you, 80 αδελφοί brethren, 1223 διά through 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 2532 και and 1223 διά through 3588 της the 26 αγάπης love 3588 του of the 4151 πνεύματος spirit, 4865 συναγωνίσασθαί to be companion at arms 1473 μοι with me 1722 εν in 3588 ταις the 4335 προσευχαίς prayers 5228 υπέρ for 1473 εμού me 4314 προς to 3588 τον   2316 θεόν God,   15:31   2443 ίνα that 4506 ρυσθώ I should be rescued 575 από from 3588 των the ones 544 απειθούντων resisting persuasion 1722 εν among 3588 τη the * Ιουδαία Jews; 2532 και and 2443 ίνα that 3588 η   1248-1473 διακονία μου my service, 3588 η the one 1519 εις for * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2144 ευπρόσδεκτος [2well-received 1096 γένηται 1should be] 3588 τοις by the 39 αγίοις holy ones;   15:32   2443 ίνα that 1722 εν in 5479 χαρά joy 2064 έλθω I should come 4314 προς to 1473 υμάς you 1223 διά by 2307 θελήματος the will 2316 θεού of God, 2532 και that 4875 συναναπαύσωμαι I should be refreshed together with 1473 υμίν you.   15:33   3588-1161 ο δε And the 2316 θεός God 3588 της   1515 ειρήνης of peace 3326 μετά be with 3956-1473 πάντων υμών you all. 281 αμήν Amen.