Romans 16

  16:1   4921-1161 συνίστημι δε But I commend 1473 υμίν to you * Φοίβην Phoebe 3588 την   79-1473 αδελφήν ημών our sister, 1510.6 ούσαν being 1249 διάκονον a servant 3588 της of the 1577 εκκλησίας assembly, 3588 της of the one 1722 εν in * Κεγχρεαίς Cenchrea;   16:2   2443 ίνα that 1473-4327 αυτήν προσδέξησθε you should favorably receive her 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord, 516 αξίως worthily 3588 των of the 39 αγίων holy ones, 2532 και and 3936 παραστήτε you should stand beside 1473 αυτή her 1722 εν in 3739 ω what 302 αν ever 1473 υμών [3of you 5535 χρήζη 2she should need 4229 πράγματι 1thing]; 2532-1063 και γαρ for also 3778 αύτη she 4368 προστάτις [2a patroness 4183 πολλών 3of many 1096 εγενήθη 1was], 2532 και and 1473-1473 αυτού εμού of me myself.   16:3   782 ασπάσασθε Greet * Πρίσκιλλαν Priscilla 2532 και and * Ακύλαν Aquila 3588 τους   4904-1473 συνεργούς μου my fellow-workers 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus!   16:4   3748 οίτινες (who 5228 υπέρ [4for 3588 της   5590-1473 ψυχής μου 5my life 3588 τον   1438 εαυτών 2their own 5137 τράχηλον 3neck 5294 υπέθηκαν 1placed], 3739 οις to whom 3756 ουκ not 1473 εγώ I 3441 μόνος only 2168 ευχαριστώ give thanks, 235 αλλά but 2532 και also 3956 πάσαι all 3588 αι the 1577 εκκλησίαι assemblies 3588 των of the 1484 εθνών nations;)   16:5   2532 και and 3588 την the 2596 κατ΄ [2at 3624-1473 οίκον αυτών 3their house 1577 εκκλησίαν 1assembly]. 782 ασπάσασθε Greet * Επαινετόν Epaenetus 3588 τον   27-1473 αγαπητόν μου my beloved, 3739 ος who 1510.2.3 εστιν is 536 απαρχή a first-fruit 3588 της   * Αχαϊας of Achaia 1519 εις for 5547 χριστόν Christ!   16:6   782 ασπάσασθε Greet * Μαριάμ Mary, 3748 ήτις who 4183 πολλά [2much 2872 εκοπίασεν 1tired] 1519 εις for 1473 ημάς us!   16:7   782 ασπάσασθε Greet * Ανδρόνικον Andronicus 2532 και and * Ιουνίαν Junias 3588 τους   4773-1473 συγγενείς μου my relatives, 2532 και and 4869-1473 συναιχμαλώτους μου my fellow-captives! 3748 οίτινές the ones who 1510.2.6 εισιν are 1978 επίσημοι notable 1722 εν among 3588 τοις the 652 αποστόλοις apostles, 3739 οι the ones who 2532 και also 4253 προ [2before 1473 εμού 3me 1096 γεγόνασιν 1were] 1722 εν in 5547 χριστώ Christ.   16:8   782 ασπάσασθε Greet * Αμπλίαν Amplias 3588 τον   27-1473 αγαπητόν μου my beloved 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord!   16:9   782 ασπάσασθε Greet * Ουρβανόν Urbanus 3588 τον   4904-1473 συνεργόν ημών our fellow-worker 1722 εν in 5547 χριστώ Christ, 2532 και and * Στάχην Stachys 3588 τον   27-1473 αγαπητόν μου my beloved!   16:10   782 ασπάσασθε Greet * Απελλήν Apelles 3588 τον the one 1384 δόκιμον approved 1722 εν in 5547 χριστώ Christ! 782 ασπάσασθε Greet 3588 τους the ones 1537 εκ of 3588 των the household * Αριστοβούλου of Aristobulus!   16:11   782 ασπάσασθε Greet * Ηρωδίωνα Herodion 3588 τον   4773-1473 συγγενή μου my relative! 782 ασπάσασθε Greet 3588 τους the ones 1537 εκ of 3588 των the ones * Ναρκίσσου of Narcissus! 3588 τους of the ones 1510.6 όντας being 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord.   16:12   782 ασπάσασθε Greet * Τρύφαιναν Tryphena 2532 και and * Τρυφώσαν Tryphosa! 3588 τας the ones 2872 κοπιώσας tiring by labor 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord. 782 ασπάσασθε Greet * Περσίδα Persis 3588 την the 27 αγαπητήν beloved! 3748 ήτις who 4183 πολλά by much labor 2872 εκοπίασεν tired 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord.   16:13   782 ασπάσασθε Greet * Ρούφον Rufus 3588 τον the 1588 εκλεκτόν chosen 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord, 2532 και and 3588 την   3384-1473 μητέρα αυτού his mother 2532 και and 1473 εμού mine!   16:14   782 ασπάσασθε Greet * Ασύγκριτον Asyncritus, * Φλέγοντα Phlegon, * Ερμάν Hermas, * Πατρόβαν Patrobas, * Ερμήν Hermes, 2532 και and 3588 τους the 4862 συν [2with 1473 αυτοίς 3them 80 αδελφούς 1brethren]!   16:15   782 ασπάσασθε Greet * Φιλολόγον Philologus 2532 και and * Ιουλίαν Julias, * Νηρέαν Nereus 2532 και and 3588 την   79-1473 αδελφήν αυτού his sister, 2532 και and * Ολυμπάν Olympas, 2532 και and 3588 τους [2the 4862 συν 4with 1473 αυτοίς 5them 3956 πάντας 1all 39 αγίους 3holy ones]!   16:16   782 ασπάσασθε Greet 240 αλλήλους one another 1722 εν with 5370 φιλήματι [2kiss 39 αγίω 1a holy]! 782 ασπάζονται [4greet 1473 υμάς 5you 3588 αι 1The 1577 εκκλησίαι 2assemblies 3588 του   5547 χριστού 3of Christ].   16:17   3870-1161 παρακαλώ δε And I appeal to 1473 υμάς you, 80 αδελφοί brethren, 4648 σκοπείν to watch 3588 τους the ones 3588 τας [2the 1370 διχοστασίας 2discords 2532 και 3and 3588 τα 4the 4625 σκάνδαλα 5obstacles 3844 παρά 6by 3588 την 7the 1322 διδαχήν 8teaching 3739 ην 9which 1473 υμείς 10you 3129 εμάθετε 11learned 4160 ποιούντας 1making], 2532 και and 1578 εκκλίνατε turn aside 575 απ΄ from 1473 αυτών them.   16:18   3588-1063 οι γαρ For the ones 5108 τοιούτοι such 3588 τω [2to 2962-1473 κυρίω ημών 3our Lord * Ιησού 4Jesus 5547 χριστώ 5Christ 3756-1398 ου δουλεύουσιν 1serve not], 235 αλλά but 3588 τη their 1438 εαυτών own 2836 κοιλία belly; 2532 και and 1223 διά by 3588 της   5542 χρηστολογίας flattery 2532 και and 2129 ευλογίας blessing 1818 εξαπατώσι they cheat 3588 τας the 2588 καρδίας hearts 3588 των of the 172 ακάκων guileless.   16:19   3588-1063 η γαρ For the 1473-5218 υμών υπακοή obedience of yours 1519 εις [2unto 3956 πάντας 3all 864 αφίκετο 1reached]. 5463 χαίρω I rejoice 3767 ούν then 3588 το   1909 εφ΄ over 1473 υμίν you. 2309-1161 θέλω δε But I want 1473 υμάς you 4680 σοφούς [2wise 3303 μεν 3indeed 1510.1 είναι 1to be] 1519 εις unto 3588 το the 18 αγαθόν good, 185-1161 ακεραίους δε but unmixed 1519 εις unto 3588 το   2556 κακόν evil.   16:20   3588-1161 ο δε But the 2316 θεός God 3588 της   1515 ειρήνης of peace 4937 συντρίψει will destroy 3588 τον   * Σατανάν Satan 5259 υπό under 3588 τους   4228-1473 πόδας υμών your feet 1722-5034 εν τάχει quickly. 3588 η The 5484 χάρις favor 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ 3326 μεθ΄ be with 1473 υμών you.   16:21   782 ασπάζονται [3greets 1473 υμάς 4you * Τιμόθεος 1Timothy 3588 ο   4904-1473 συνεργός μου 2my fellow-worker], 2532 και and * Λούκιος Luke 2532 και and * Ιάσων Jason 2532 και and * Σωσίπατρος Sosipater 3588 οι   4773-1473 συγγενείς μου my relatives.   16:22   782 ασπάζομαι [3greet 1473 υμάς 4you 1473 εγώ 1I * Τέρτιος 2Tertius], 3588 ο the one 1125 γράψας writing 3588 την the 1992 επιστολήν letter, 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord.   16:23   782 ασπάζεται [2greets 1473 υμάς 3you * Γαϊος 1Gaius], 3588 ο   3581-1473 ξένος μου my host, 2532 και and 3588 της of the 1577 εκκλησίας [2assembly 3650 όλης 1entire]. 782 ασπάζεται [6greets 1473 υμάς 7you * Εραστος 1Erastus 3588 ο 2the 3623 οικονόμος 3manager 3588 της 4of the 4172 πόλεως 5city], 2532 και and * Κούαρτος Quartus 3588 ο the 80 αδελφός brother.   16:24   3588 η The 5484 χάρις favor 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ 3326 μετά be with 3956-1473 πάντων υμών you all. 281 αμήν Amen.   16:25   3588-1161 τω δε And to the one 1410 δυναμένω able 1473-4741 υμάς στηρίξαι to support you 2596 κατά according to 3588 το   2098-1473 ευαγγέλιόν μου my good news, 2532 και and 3588 το the 2782 κήρυγμα proclamation * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ, 2596 κατά according to 602 αποκάλυψιν an uncovering 3466 μυστηρίου of the mystery 5550 χρόνοις in times 166 αιωνίοις eternal 4601 σεσιγημένου having been quiet,   16:26   5319-1161 φανερωθέντος δε but made apparent 3568 νυν now, 1223-5037 διά τε and through 1124 γραφών [2scriptures 4397 προφητικών 1the prophetic], 2596 κατ΄ according to 2003 επιταγήν the command 3588 του of the 166 αιωνίου eternal 2316 θεού God, 1519 εις for 5218 υπακοήν obedience 4102 πίστεως of belief 1519 εις [2unto 3956 πάντα 3all 3588 τα 4the 1484 έθνη 5nations 1107 γνωρισθέντος 1having been made known],   16:27   3441 μόνω the only 4680 σοφώ wise 2316 θεώ God, 1223 διά through * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3739 ω to whom 3588 η be the 1391 δόξα glory 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons. 281 αμήν Amen.