Romans 16:5

  16:5   2532 και and 3588 την the 2596 κατ΄ [2at 3624-1473 οίκον αυτών 3their house 1577 εκκλησίαν 1assembly]. 782 ασπάσασθε Greet * Επαινετόν Epaenetus 3588 τον   27-1473 αγαπητόν μου my beloved, 3739 ος who 1510.2.3 εστιν is 536 απαρχή a first-fruit 3588 της   * Αχαϊας of Achaia 1519 εις for 5547 χριστόν Christ!