Romans 11

  11:1   3004 λέγω I say 3767 ούν then, 3361 μη Did 683-3588-2316 απώσατο ο θεός God thrust away 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού his people? 3361 μη May it not 1096 γένοιτο be. 2532-1063 και γαρ For even 1473 εγώ I *-1510.2.1 Ισραηλίτης ειμί am an Israelite, 1537 εκ of 4690 σπέρματος the seed * Αβραάμ of Abraham, 5443 φυλής of the tribe * Βενϊαμίν of Benjamin.   11:2   3756 ουκ [2did not 683 απώσατο 3thrust away 3588 ο   2316 θεός 1God] 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού his people 3739 ον whom 4267 προέγνω he foreknew. 2228 η Or 3756 ουκ do you not 1492 οίδατε know 1722 εν in * Ηλία Elijah 5100 τι what 3004 λέγει [3says 3588 η 1the 1124 γραφή 2scripture], 5613 ως how 1793 εντυγχάνει he intercedes 3588 τω   2316 θεώ with God 2596 κατά according to 3588 του   * Ισραήλ Israel, 3004 λέγων saying,   11:3   2962 κύριε O Lord, 3588 τους   4396-1473 προφήτας σου [2your prophets 615 απέκτειναν 1they killed], 2532 και and 3588 τα   2379-1473 θυσιαστήριά σου your altars 2679 κατέσκαψαν they razed, 2504 καγώ and I 5275 υπελείφθην [2am left 3441 μόνος 1alone], 2532 και and 2212 ζητούσι they seek 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my life.   11:4   235 αλλά But 5100 τι what 3004 λέγει says 1473 αυτώ [3to him 3588 ο 1the 5538 χρηματισμός 2divine answer]? 2641 κατέλιπον I left behind 1683 εμαυτώ to myself 2035 επτακισχιλίους seven thousand 435 άνδρας men, 3748 οίτινες the ones who 3756 ουκ have not 2578 έκαμψαν bent 1119 γόνυ a knee 3588 τη   * Βάαλ to Baal.   11:5   3779 ούτως So 3767 ούν then 2532 και also 1722 εν in 3588 τω the 3568 νυν present 2540 καιρώ time 3005 λείμμα a remnant 2596 κατ΄ according to 1589 εκλογήν choice 5484 χάριτος of favor 1096 γέγονεν takes place.   11:6   1487-1161 ει δε But if 5484 χάριτι by favor, 3765 ουκέτι no longer 1537 εξ of 2041 έργων works; 1893 επεί else 3588 η the 5484 χάρις favor 3756 ουκέτι no longer 1096 γίνεται becomes 5484 χάρις favor. 1487-1161 ει δε But if 1537 εξ of 2041 έργων works, 3765 ουκέτι no longer 1510.2.3 εστί is it 5484 χάρις favor; 1893 επεί else 3588 το the 2041 έργον work 3756 ουκέτι no longer 1510.2.3 εστίν is 2041 έργον work.   11:7   5100 τι What 3767 ούν then? 3739 ο What 1934-* επιζητεί Ισραήλ Israel seeks anxiously for, 3778 τούτου this 3756 ουκ it did not 2013 επέτυχεν succeed in; 3588-1161 η δε but the 1589 εκλογή chosen 2013 επέτυχεν succeeded, 3588-1161 οι δε and the 3062 λοιποί remaining 4456 επωρώθησαν were callous,   11:8   2531 καθώς (as 1125 γέγραπται it has been written, 1325 έδωκεν [2gave 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   2316 θεός 1God] 4151 πνεύμα a spirit 2659 κατανύξεως of vexation, 3788 οφθαλμούς of eyes 3588 του   3361 μη to not 991 βλέπειν see, 2532 και and 3775 ώτα ears 3588 του   3361 μη to not 191 ακούειν hear,) 2193 έως until 3588 της   4594 σήμερον today's 2250 ημέρας day.   11:9   2532 και And * Δαβίδ David 3004 λέγει says, 1096 γενηθήτω Let [2become 3588 η   5132-1473 τράπεζα αυτών 1their table] 1519 εις for 3803 παγίδα a snare, 2532 και and 1519 εις for 2339 θήραν a trap, 2532 και and 1519 εις for 4625 σκάνδαλον an obstacle, 2532 και and 1519 εις for 468 ανταπόδομα a recompense 1473 αυτοίς to them!   11:10   4654 σκοτισθήτωσαν Let [2be darkened 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί αυτών 1their eyes] 3588 του   3361 μη to not 991 βλέπειν see, 2532 και and 3588 τον   3577-1473 νώτον αυτών their back 1275 διαπαντός always 4781 σύγκαμψον bent downwards!   11:11   3004 λέγω I say 3767 ούν then, 3361-4417 μη έπταισαν did they stumble 2443 ίνα that 4098 πέσωσι they should fall? 3361 μη May it not 1096 γένοιτο be. 235 αλλά But 3588 τω in 1473 αυτών their 3900 παραπτώματι transgression 3588 η the 4991 σωτηρία deliverance came 3588 τοις to the 1484 έθνεσιν nations, 1519 εις for 3588 το the 3863-1473 παραζηλώσαι αυτούς provoking them to jealousy.   11:12   1487-1161 ει δε But if 3588 το   3900-1473 παράπτωμα αυτών their transgression 4149 πλούτος was for the wealth 2889 κόσμου of the world, 2532 και and 3588 το   2275-1473 ήττημα αυτών their vanquishing 4149 πλούτος for the wealth 1484 εθνών of nations, 4214 πόσω how much 3123 μάλλον more 3588 το   4138-1473 πλήρωμα αυτών their fullness?   11:13   1473 υμίν [3to you 1063 γαρ 1For 3004 λέγω 2I speak], 3588 τοις to the 1484 έθνεσιν nations; 1909 εφ΄ upon 3745 όσον as much as 3303 μεν indeed 1510.2.1-1473 ειμι εγώ I am 1484 εθνών [2of the nations 652 απόστολος 1an apostle], 3588 την   1248-1473 διακονίαν μου [2my service 1392 δοξάζω 1I glorify],   11:14   1513 είπως if by any means 3863 παραζηλώσω I should provoke to jealousy 1473 μου the ones of my 3588 την   4561 σάρκα flesh, 2532 και and 4982 σώσω shall deliver 5100 τινάς some 1537 εξ from among 1473 αυτών them.   11:15   1487-1063 ει γαρ For if 3588 η the 580 αποβολή casting off 1473 αυτών of them 2643 καταλλαγή be for the reconciliation 2889 κόσμου of the world, 5100 τις what 3588 η will be the 4356 πρόσληψις reception of them, 1508 ει μη unless 2222 ζωη life 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead.   11:16   1487-1161 ει δε And if 3588 η the 536 απαρχή first-fruit 39 αγία be holy, 2532 και also 3588 το the 5445 φύραμα batch; 2532 και and 1487 ει if 3588 η the 4491 ρίζα root 39 αγία be holy, 2532 και also 3588 οι the 2798 κλάδοι branches.   11:17   1487-1161 ει δε But if 5100 τινες some 3588 των of the 2798 κλάδων branches 1575 εξεκλάσθησαν were broken off, 1473-1161 συ δε and you 65-1510.6 αγριέλαιος ων being a wild olive tree 1461 ενεκεντρίσθης were engrafted 1722 εν in 1473 αυτοίς them, 2532 και and 4791 συγκοινωνός [2fellow-partakers 3588 της 3of the 4491 ρίζης 4root 2532 και 5and 3588 της 6the 4096 πιότητος 7fatness 3588 της 8of the 1636 ελαίας 9olive tree 1096 εγένου 1became],   11:18   3361-2620 μη κατακαυχώ glory not over 3588 των the 2798 κλάδων branches! 1487-1161 ει δε But if 2620 κατακαυχάσαι you gloried over them, 3756-1473 ου συ know that you do not 3588 την [2the 4491 ρίζαν 3root 941 βαστάζεις 1bear], 235 αλλά but 3588 η the 4491 ρίζα root bears 1473 σε you.   11:19   2046 ερείς You will say 3767 ούν then, 1575 εξεκλάσθησαν [3were broken off 3588 οι 1the 2798 κλάδοι 2branches] 2443 ίνα that 1473 εγώ I 1461 εγκεντρισθώ should be engrafted.   11:20   2573 καλώς Well, 3588 τη   570 απιστία by unbelief 1575 εξεκλάσθησαν they were broken off, 1473-1161 συ δε and you 3588 τη in the 4102 πίστει belief 2476 έστηκας stand. 3361 μη Be not 5309 υψηλοφρόνει high-minded, 235 αλλά but 5399 φοβού fear.   11:21   1487-1063 ει γαρ For if 3588 ο   2316 θεός God 3588 των   2596 κατά [3according to 5449 φύσιν 4nature 2798 κλάδων 2the branches 3756-5339 ουκ εφείσατο 1spared not], 3381 μήπως perhaps 3761 ουδέ not even 1473 σου you 5339 φείσεται he shall spare.   11:22   1492 ίδε Behold 3767 ούν then 5544 χρηστότητα the graciousness 2532 και and 663 αποτομίαν severity 2316 θεού of God! 1909-3303 επί μεν indeed upon 3588 τους the ones 4098 πεσόντας having fallen -- 663 αποτομίαν severity; 1909-1161 επί δε but upon 1473 σε you -- 5544 χρηστότητα graciousness, 1437 εάν if 1961 επιμείνης you should remain 3588 τη in the 5544 χρηστότητι graciousness; 1893 επεί else 2532 και also 1473 συ you 1581 εκκοπήση shall be cut off.   11:23   2532 και [2also 1565 εκείνοι 3those 1161 δε 1And] 1437 εάν if 3361 μη they do not 1961 επιμείνωσι remain 3588 τη in the 570 απιστία unbelief, 1461 εγκεντρισθήσονται shall be engrafted; 1415 δυνατός [4able 1063 γαρ 1for 1510.2.3 εστιν 3is 3588 ο   2316 θεός 2God] 3825 πάλιν again 1461 εγκεντρίσαι to engraft 1473 αυτούς them.   11:24   1487-1063 ει γαρ For if 1473 συ you, 1537 εκ [2from 3588 της   2596 κατά 4according to 5449 φύσιν 5nature 1581 εξεκόπης 1were cut off 65 αγριελαίου 3the wild olive tree], 2532 και and 3844 παρά contrary 5449 φύσιν to nature 1461 ενεκεντρίσθης were engrafted 1519 εις into 2565 καλλιέλαιον the fruitful olive tree; 4214 πόσω how much 3123 μάλλον more 3778 ούτοι these, 3588 οι the ones 2596 κατά according to 5449 φύσιν nature, 1461 εγκεντρισθήσονται shall be engrafted into 3588 τη their 2398 ιδία own 1636 ελαία olive tree?   11:25   3756-1063 ου γαρ For I do not 2309 θέλω want 1473 υμάς you 50 αγνοείν to be ignorant, 80 αδελφοί brethren, 3588 το   3466-3778 μυστήριον τούτο of this mystery, 2443 ίνα that 3361 μη you should not 1510.3 ήτε be 3844 παρ΄ [2in 1438 εαυτοίς 3yourselves 5429 φρόνιμοι 1intelligent], 3754 ότι that 4457 πώρωσις callousness 575-3313 από μέρους [2in part 3588 τω 3to * Ισραήλ 4Israel 1096 γέγονεν 1has happened] 891 άχρις until 3739 ου of which time 3588 το the 4138 πλήρωμα fullness 3588 των of the 1484 εθνών nations 1525 εισέλθη should enter in.   11:26   2532 και And 3779 ούτω so 3956 πας all * Ισραήλ Israel 4982 σωθήσεται shall be delivered, 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written, 2240 ήξει [3shall come 1537 εκ 4from out of * Σιών 5Zion 3588 ο 1the one 4506 ρυόμενος 2rescuing], 2532 και and 654 αποστρέψει he shall turn 763 ασεβείας impious deeds 575 από from * Ιακώβ Jacob.   11:27   2532 και And 3778 αύτη this 1473 αυτοίς [3to them 3588 η 1is the 3844 παρ΄ 4by 1473 εμού 5me 1242 διαθήκη 2covenant], 3752 όταν whenever 851 αφέλωμαι I should remove 3588 τας   266-1473 αμαρτίας αυτών their sins.   11:28   2596-3303 κατά μεν Indeed according to 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news, 2190 εχθροί enemies 1223-1473 δι υμάς for your account; 2596-1161 κατά δε but according to 3588 την the 1589 εκλογήν selection, 27 αγαπητοί beloved 1223 διά on account of 3588 τους the 3962 πατέρας fathers.   11:29   278-1063 αμεταμέλητα γαρ For irrevocable 3588 τα are the 5486 χαρίσματα favors 2532 και and 3588 η the 2821 κλήσις calling 3588 του   2316 θεού of God.   11:30   5618-1063 ώσπερ γαρ For as 2532 και also 1473 υμείς you 4218 ποτέ at some time or other 544 ηπειθήσατε resisted persuasion 3588 τω to 2316 θεώ God, 3568-1161 νυν δε but now 1653 ηλεήθητε you were shown mercy 3588 τη in the 3778 τούτων [2of these 543 απειθεία 1disobedience];   11:31   3779 ούτω so 2532 και also 3778 ούτοι these 3568 νυν now 544 ηπείθησαν resisted persuasion 3588 τω to 5212 υμετέρω your 1656 ελέει mercy, 2443 ίνα that 2532 και also 1473 αυτοί they 1653 ελεηθώσι should be shown mercy.   11:32   4788 συνέκλεισε [3closed up 1063 γαρ 1For 3588 ο   2316 θεός 2God] 3588-3956 τους πάντας all of the ones 1519 εις in 543 απείθειαν disobedience, 2443 ίνα that 3588-3956 τους πάντας all of the ones 1653 ελεήση he should show mercy.   11:33   5599 ω O 899 βάθος the depth 4149 πλούτου of wealth 2532 και and 4678 σοφίας wisdom 2532 και and 1108 γνώσεως knowledge 2316 θεού of God; 5613 ως as 419 ανεξερεύνητα unsearchable 3588 τα   2917-1473 κρίματα αυτού are his judgments, 2532 και and 421 ανεξιχνίαστοι untraceable 3588 αι   3598-1473 οδοί αυτού are his ways.   11:34   5100-1063 τις γαρ For who 1097 έγνω knew 3563 νουν the mind 2962 κυρίου of the Lord, 2228 η or 5100 τις who 4825-1473 σύμβουλος αυτού [2his counselor 1096 εγένετο 1became]?   11:35   2228 η Or 5100 τις who 4272 προέδωκεν first gave 1473 αυτώ to him 2532 και and 467 ανταποδοθήσεται he shall recompense 1473 αυτώ to him?   11:36   3754 ότι For 1537 εξ from out of 1473 αυτού him 2532 και and 1223 δι΄ through 1473 αυτού him 2532 και and 1519 εις unto 1473 αυτόν him 3588-3956 τα πάντα are all things. 1473 αυτώ To him 3588 η be the 1391 δόξα glory 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons. 281 αμήν Amen.