Romans 11:21

  11:21   1487-1063 ει γαρ For if 3588 ο   2316 θεός God 3588 των   2596 κατά [3according to 5449 φύσιν 4nature 2798 κλάδων 2the branches 3756-5339 ουκ εφείσατο 1spared not], 3381 μήπως perhaps 3761 ουδέ not even 1473 σου you 5339 φείσεται he shall spare.