Romans 11:26

  11:26   2532 και And 3779 ούτω so 3956 πας all * Ισραήλ Israel 4982 σωθήσεται shall be delivered, 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written, 2240 ήξει [3shall come 1537 εκ 4from out of * Σιών 5Zion 3588 ο 1the one 4506 ρυόμενος 2rescuing], 2532 και and 654 αποστρέψει he shall turn 763 ασεβείας impious deeds 575 από from * Ιακώβ Jacob.