Romans 11:24

  11:24   1487-1063 ει γαρ For if 1473 συ you, 1537 εκ [2from 3588 της   2596 κατά 4according to 5449 φύσιν 5nature 1581 εξεκόπης 1were cut off 65 αγριελαίου 3the wild olive tree], 2532 και and 3844 παρά contrary 5449 φύσιν to nature 1461 ενεκεντρίσθης were engrafted 1519 εις into 2565 καλλιέλαιον the fruitful olive tree; 4214 πόσω how much 3123 μάλλον more 3778 ούτοι these, 3588 οι the ones 2596 κατά according to 5449 φύσιν nature, 1461 εγκεντρισθήσονται shall be engrafted into 3588 τη their 2398 ιδία own 1636 ελαία olive tree?