Proverbs 19

  19:1   2908 κρείσσων Better 1510.2.3 εστί is 4434 πτωχός one poor 4198 πορευόμενος going 1722 εν in 572-1473 απλότητι αυτού his simplicity, 2228 η than 4760.1 στρεβλός one crooked 3588 τοις   5491-1473 χείλεσιν αυτού of his lips, 2532 και and 1473 αυτός he 453 ανόητος is unthinking.   19:2   2532 και And 1065 γε even 5565 χωρίς [2without 1989.1 επιστήμης 3higher knowledge 5590 ψυχή 1a soul] 3756 ουκ is not 18 αγαθή good; 2532 και and 3588 ο the one 4692 σπεύδων hastening 3588 τοις with the 4228 ποσίν feet 264 αμαρτάνει sins.   19:3   877 αφροσύνη The folly 435 ανδρός of a man 3075 λυμαίνεται lays waste 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτού his ways; 3588 τον   1161 δε and 2316 θεόν [2God 157.1 αιτιάται 1he blames] 3588-2588-1473 τη καρδία αυτού in his heart.   19:4   4149 πλούτος Riches 4369 προστίθησι add 5384 φίλους [2friends 4183 πολλούς 1many]; 3588-1161 ο δε but the 4434 πτωχός poor one 2532 και [2even 575 από 3by 3588 του 4the 5224 υπάρχοντος 6that exists 5384 φίλου 5friend 3007 λείπεται 1is forsaken].   19:5   3144 μάρτυς [2witness 5571 ψευδής 1A lying 3756 ουκ 4not 821.1 ατιμώρητος 6unpunished 1510.8.3 έσται 3shall 5be]; 3588-1161 ο δε and the 1458 εγκαλών one accusing 95 αδίκως unjustly 3756 ου shall not 1309 διαφεύξεται escape.   19:6   4183 πολλοί Many 2323 θεραπεύουσι attend to 4383 πρόσωπα the persons 935 βασιλέως of a king; 3956-1161 πας δε but every 3588 ο   2556 κακός evil man 1096 γίνεται becomes 3681 όνειδος scorn 435 ανδρί to men.   19:7   3956 πας Every one 3739 ος who 80 αδελφόν [3brother 4434 πτωχόν 2a poor 3404 μισεί 1detests] 2532 και [2also 5373 φιλίας 5from friendship 3112 μακράν 4far 1510.8.3 έσται 1will 3be]. 1771 έννοια [2insight 18 αγαθή 1Good 3588 τοις 4to the ones 1492 ειδόσιν 5perceiving 1473 αυτήν 6it 1448 εγγιεί 3approaches]; 435 ανήρ [3man 1161 δε 1and 5429 φρόνιμος 2an intelligent] 2147 ευρήσει will find 1473 αυτήν it. 3588 ο The 4183 πολλά many 2554 κακοποιών doing evil 5051.1 τελεσιουργεί perfect a work 2549 κακίας of evil; 3739-1161 ος δε and the one who 2042 ερεθίζει aggravates 3056 λόγοις by words 3756 ου shall not 4982 σωθήσεται be delivered.   19:8   3588 ο The one 2932 κτώμενος acquiring 5428 φρόνησιν intelligence 25 αγαπά loves 1438 εαυτόν himself; 3739-1161 ος δε and the one 5442 φυλάσσει guarding 5428 φρόνησιν intelligence 2147 ευρήσει shall find 18 αγαθά good.   19:9   3144 μάρτυς [2witness 5571 ψευδής 1A lying 3756 ουκ 4not 821.1 ατιμώρητος 6unpunished 1510.8.3 έσται 3shall 5be]; 3739-1161 ος δ΄ and who 302 αν ever 1572 εκκαύσει shall kindle 2549 κακίαν evil 622 απολείται shall perish 5259 υπ΄ by 1473 αυτής it.   19:10   3756 ου [2is not 4851 συμφέρει 3advantageous 878 άφρονι 4to a fool 5172 τρυφή 1Luxury], 2532 και nor is it seemly 1437 εάν if 3610 οικέτης a servant 756 άρξηται should begin 3326 μεθ΄ [2by 5196 ύβρεως 3insult 1412.2 δυναστεύειν 1to be in power].   19:11   1655 ελεήμων A merciful 435 ανήρ man 3114 μακροθυμεί is lenient, 3588 το   1161 δε and 2745-1473 καύχημα αυτού his boasting 1904 επέρχεται comes upon 3892.1 παρανόμοις lawbreakers.   19:12   935 βασιλέως [2of a king 547 απειλή 1The intimidation] 3664 ομοία is likened to 1030 βρυγμώ [2gnashing 3023 λέοντος 1a lion's]; 5618-1161 ώσπερ δε but as 1408.1 δρόσος dew 1909 επί upon 5528 χόρτω the grass 3779 ούτως so is 3588 το   2431-1473 ιλαρόν αυτού his making one happy.   19:13   152 αισχύνη [3is shame 3962 πατρί 4to a father 5207 υιός 2son 878 άφρων 1A foolish]; 2532 και and 3756 ουχ [5are not 53 αγναί 6pure 2171 ευχαί 1vows paid out 575 από 2from 3410 μισθώματος 3the hire 2082.2 εταίρας 4of a mistress].   19:14   3624 οίκον A house 2532 και and 5223 ύπαρξιν substance 3307 μερίζουσι is portioned 3962 πατέρες by fathers 3816 παισί to children; 3844-1161 παρά δε but by 2962 κυρίου the lord 718 αρμόζεται [2is accorded 1135 γυνή 1a wife] 435 ανδρί to a man.   19:15   1167 δειλία Dread 2722 κατέχει holds down 407.1 ανδρόγυνον an effeminate man; 5590-1161 ψυχή δε and the soul 104.2 αεργού of the idle 3983 πεινάσει hungers.   19:16   3739 ος The one who 5442 φυλάσσει keeps 1785 εντολήν the commandment 5083 τηρεί gives heed to 3588 την   1438 εαυτού his own 5590 ψυχήν soul; 3588-1161 ο δε but the one 2706 καταφρονών disdaining 3588 των   1438 εαυτού his own 3598 οδών ways 622 απολείται shall perish.   19:17   1155 δανείζει [4lends 2316 θεώ 5to God 3588 ο 1The one 1653 ελεών 2showing mercy 4434 πτωχόν 3on the poor]; 2596-1161 κατά δε and according to 3588 το   1390-1473 δόμα αυτού his gift 467 ανταποδώσει he shall make recompense 1473 αυτώ to him.   19:18   3811 παίδευε Correct 5207-1473 υιόν σου your son! 3779-1063 ούτω γαρ for thus 1510.8.3 έσται he will be 2107.3 εύελπις confident; 1519 εις [6to 1161 δε 1but 5196 ύβριν 7insult 3361 μη 2do not 1869 επαίρου 3lift up 3588 τη 4the 5590 ψυχή 5soul]!   19:19   2558.2 κακόφρων An evil-minded 435 ανήρ man 4183 πολλά [2much 2210 ζημιωθήσεται 1shall be penalized]; 1437-1161 εάν δε and if 3060.1 λοιμεύηται there should be injury, 2532 και [2even 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού 3his life 4369 προσθήσει 1he shall add].   19:20   191 άκουε Hear, 5207 υιέ O son, 3809 παιδείαν the instruction 3962-1473 πατρός σου of your father! 2443 ίνα that 4680 σοφός [2wise 1096 γένη 1you should become] 1909 επ΄ unto 2078-1473 εσχάτων σου your last days.   19:21   4183 πολλοί Many 3053 λογισμοί devices 1722 εν are in 2588 καρδία the heart 435 ανδρός of a man; 3588-1161 η δε but the 1012 βουλή counsel 3588 του of the 2962 κυρίου lord 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 3306 μένει 1abides].   19:22   2590 καρπός [2is a fruit 435 ανδρί 3to a man 1654 ελεημοσύνη 1Charity]; 2908-1161 κρείσσων δε but better 4434 πτωχός a poor 1342 δίκαιος just man, 2228 η than 4145 πλούσιος a rich 5583 ψεύστης liar.   19:23   5401 φόβος Fear 2962 κυρίου of the lord 1519-2222 εις ζωήν is life to 435 ανδρί a man; 3588-1161 ο δε but the one 869.2 άφοβος without fear 835 αυλισθήσεται shall lodge 1722 εν in 5117 τόποις places 3739 ου where 3756 ουκ [2is not 1983 επισκοπείται 3overseen 1108 γνώσις 1knowledge].   19:24   3588 ο The man 1470 εγκρύπτων hiding 1519 εις [4in 3588 τον   2859 κόλπον 5his enfolded arm 1473 αυτού 1his 5495 χείρας 3hands 95 αδίκως 2unjust], 3761 ουδέ not even 3588 τω   4750 στόματι [4to his mouth 3766.2 ου μη 1will he in any way 4317 προσαγάγη 2bring 1473 αυτάς 3them].   19:25   3061 λοιμού [3of his mischievousness 3146 μαστιγουμένου 2being whipped 878 άφρων 1A fool 3835 πανουργότερος 5more clever 1510.8.3 έσται 4will be]; 1437-1161 εάν δε but if 1651 ελέγχης you should reprove 435 άνδρα [2man 5429 φρόνιμον 1an intelligent] 3539 νοήσει he shall comprehend 144 αίσθησιν for good sense.   19:26   3588 ο The one 818 ατιμάζων dishonoring 3962 πατέρα his father, 2532 και and 683 απωθούμενος thrusting away 3384-1473 μητέρα αυτού his mother, 2617 καταισχυνθήσεται [2disgraced 2532 και 3and 2027.1 επονείδιστος 4reviled 1510.8.3 έσται 1he will be].   19:27   5207 υιός A son 620 απολειπόμενος ceasing 5442 φυλάξαι to guard 3809 παιδείαν the instruction 3962 πατρός of a father 3191 μελετήσει shall meditate upon 4488.1 ρήσεις [2sayings 2556 κακάς 1evil].   19:28   3588 ο The one 1449.1 εγγυώμενος guaranteeing a loan 3816 παίδα [2child 878 άφρονα 1of a foolish] 2530.1 καθυβρίσει insults 1345 δικαίωμα the ordinance; 4750-1161 στόμα δε and the mouth 765 ασεβών of the impious 2666 καταπίεται shall swallow down 2920 κρίσεις judgments.   19:29   2090 ετοιμάζονται [2are prepared 189.1 ακολάστοις 3for the unrestrained 3148 μάστιγες 1The whips]; 2532 και and 5098 τιμωρίαι punishments 3668 ομοίως in like manner 878 άφροσιν for fools.