Proverbs 20

  20:1   189.1 ακόλαστον Unrestrained 3631 οίνος wine 2532 και and 5197.1 υβριστικόν outrageous 3178 μέθη intoxication, 3956-1161 πας δε and all 3588 ο   3075 λυμαινόμενος being laid waste 3756-1510.8.3 ουκ έσται shall not be 4680 σοφός wise.   20:2   3756-1308 ου διαφέρει [3differs not 547 απειλή 1The intimidation 935 βασιλέως 2of a king] 2372 θυμού from the rage 3023 λέοντος of a lion; 3588-1161 ο δε and the 3947 παροξύνων one provoking 1473 αυτόν him 2532 και even 1961.1 επιμιγνύμενος is intermixing 264 αμαρτάνει sins 1519 εις against 3588 την   1438 εαυτού his own 5590 ψυχήν soul.   20:3   1391 δόξα It is glory 435 ανδρί for man 654 αποστρέφεσθαι to turn 3059 λοιδορίας from reviling; 3956-1161 πας δε but every 878 άφρων fool 5108 τοιούτοις [2in such matters 4844.3 συμπλέκεται 1is closely joined].   20:4   3679 ονειδιζόμενος Berating 3636 οκνηρός a lazy one 3756 ουκ does not 153 αισχύνεται shame him, 5615 ωσαύτως likewise 2532 και also 3588 ο the one 1155 δανειζόμενος borrowing 4621 σίτον grain 1722 εν in 281.1 αμητώ harvest.   20:5   5204 ύδωρ [3water 901 βαθύ 2is deep 1012 βουλή 1Counsel] 1722 εν for 2588 καρδία the heart 435 ανδρός of a man; 435 ανήρ [3man 1161 δε 1and 5429 φρόνιμος 2an intelligent] 1817.1-1473 εξαντλήσει αυτήν shall draw it out.   20:6   3173 μέγα A great 444 άνθρωπος man, 2532 και and 5093 τίμιον [3is precious 435 ανήρ 2man 1655 ελεήμων 1a merciful]; 435 άνδρα [5man 1161 δε 1but 4103 πιστόν 4a trustworthy 2041 έργον 2it is work 2147 ευρείν 3to find].   20:7   3739 ος The one who 390 αναστρέφεται behaves 299 άμωμος unblemished 1722 εν in 1343 δικαιοσύνη righteousness, 3107 μακαρίους [3blessed 3588 τους   3816-1473 παίδας αυτού 2his children 2641 καταλείψει 1shall leave].   20:8   3752 όταν Whenever 935 βασιλεύς [2king 1342 δίκαιος 1a just] 2523 καθίση shall sit 1909 επί upon 2362 θρόνου a throne, 3756 ουκ not 1726.1 εναντιούται [3withstands 1722 εν 4before 3788-1473 οφθαλμοίς αυτού 5his eyes 3956 παν 1any 4190 πονηρόν 2evil].   20:9   5100 τις Who 2744 καυχήσεται shall boast 53 αγνήν [2a pure 2192 έχειν 1to have] 3588 την   2588 καρδίαν heart? 2228 η or 5100 τις who 3955 παρρήσιασεται shall speak openly 2513-1510.1 καθαρός είναι to be clean 575 από from 266 αμαρτιών sins?   20:10   4712.3 στάθμιον An untrue weight, 3173 μέγα great 2532 και and 3397 μικρόν small, 2532 και and 3358 μέτρα [2measures 1364.1 δισσά 1untrue double] 169 ακάθαρτα are unclean 1799 ενώπιον before 2962 κυρίου the lord -- 2532 και even 297 αμφότερα both; 2532 και even 3588 ο the one 4160 ποιών making 1473 αυτά them.   20:11   1722 εν [5in 3588 τοις   2006.1-1473 επιτηδεύμασι αυτού 6his practices 4846.1 συμποδισθήσεται 4will be bound hand and foot 3495 νεανίσκος 1The young man 3326 μετά 2with 3741 οσίου 3a sacred man], 2532 και and 2117 ευθεία [2will be straight 3588 η   3598-1473 οδός αυτού 1his way].   20:12   3775 ους The ear 191 ακούει hears, 2532 και and 3788 οφθαλμός the eye 3708 ορά sees; 2962 κυρίου [4of the lord 2041 έργα 3are the works 2532 και 1and 297 αμφότερα 2both].   20:13   3361 μη Do not 25 αγάπα love 2635 καταλαλείν to speak ill! 2443 ίνα that 3361 μη you should not 1808 εξαρθής be lifted away; 1272-1161 διάνοιξον δε but open wide 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς σου your eyes, 2532 και and 1705 εμπλήσθητι be filled up 740 άρτων with bread loaves!   20:14   2556 κακόν Bad, 2556 κακόν bad 3004 λέγει says 3588 ο the one 59 αγοράζων buying, 2532 και but 5613 ως when 565 απέλθη he should depart 5119 τότε then 2744 καυχήσεται he shall boast.   20:15   1510.2.3 εστι There is 5557 χρυσός gold 2532 και and 4128 πλήθος multitude 3037 λίθων [2stones 4185 πολυτελών 1of very costly], 2532 και and 4632 σκεύη [2vessel 1784 έντιμα 1the valued] -- 5491 χείλη lips 4907 συνέσεως of understanding.   20:16   851 αφελού Remove 3588 το the 2440 ιμάτιον garment 3588 του of the 1449.1 εγγυώντος one guaranteeing a loan 473 αντί for 245 αλλοτρίου a stranger, 2532 και and 473 αντί [5for 245 αλλοτρίας 6a strange woman 2983 λάβε 1take 1757.5 ενέχυρον 2security 3844 παρ΄ 3from 1473 αυτού 4him]!   20:17   2238.1 ηδύς [3agreeable 444 ανθρώπω 4to man 740 άρτος 1Bread 5571 ψεύδους 2of falsehood], 2532 και and 1899 έπειτα thereupon 1705 εμπλησθήσεται [2shall be filled up 3588 το   4750-1473 στόμα αυτού 1his mouth] 5469.1 χαλίκων of gravel.   20:18   1261 διαλογισμοί A device 1722 εν with 1012 βουλή counsel 4723 στερεώνται solidifies, 2941-1161 κυβερνήσεσι δε and [4with guidance 1096 γίνεται 1let 3be 4171 πόλεμος 2war]!   20:19   3588 ο The one 343 ανακαλύπτων uncovering 1012 βουλάς counsel 1722 εν in 4892 συνεδρίω a sanhedrin 4198 πορεύεται goes 1316.3 δίγλωσσος double-tongued; 2532 και and 3326 μετά [2with 4115 πλαντύνοντος 3the one widening 3588 τα 4the things 1438 εαυτού 5of his own 3361-3396 μη μίχθητι 1be not mixed] 5491 χείλη lips!   20:20   2551 κακολογούντος One speaking evil of 3962 πατέρα father 2228 η or 3384 μητέρα mother, 4570 σβεσθήσεται [2shall be extinguished 2987.1 λαμπτήρ 1his torch]; 3588-1161 αι δε and the 2880.1 κόραι pupils 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτού of his eyes 3708 όψονται shall see 4655 σκότος darkness.   20:21   3310 μερίς A portion 1986.3 επισπουδαζομένη being hastily gotten 1722 εν at 4413 πρώτοις first, 1722 εν in 3588 τοις the 5052.2 τελευταίοις finalities 3756 ουκ shall not 2127 ευλογηθήσεται be blessed.   20:22   3361-2036 μη είπης You should not say, 5099 τίσομαι I will pay back 3588 τον the 2190 εχθρόν enemy; 235 αλλ΄ but 5278 υπόμεινον wait on 3588 τον the 2962 κύριον lord 2443 ίνα that 1473-997 σοι βοηθήση he should help you.   20:23   946 βδέλυγμα [3is an abomination 2962 κυρίω 4to the lord 1364.1 δίσσον 1A double 4712.3 στάθμιον 2weight]; 2532 και and 2218 ζυγός [2yoke balance scale 1386 δόλιος 1a deceitful] 3756 ου is not 2570 καλόν good 1799 ενώπιον before 1473 αυτού him.   20:24   3844 παρά [5by 2962 κυρίου 6the lord 2116 ευθύνεται 4are straightened 3588 τα 1The 1226.1 διαβήματα 2footsteps 435 ανδρί 3of a man]; 2349-1161 θνητός δε but a mortal, 4459 πως how 302 αν can 3539 νοήσαι he comprehend 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτού his ways?   20:25   3803 παγίς It is a snare 435 ανδρί to a man 5036 ταχύ quickly 5100 τι [2anything 3588 των   2398 ιδίων 3of his own 37 αγιάσαι 1to sanctify]; 3326-1063 μετά γαρ for after 3588 το   2172 εύξασθαι vowing it, 3340 μετανοείν changing of the mind 1096 γίνεται happens.   20:26   3039.1 λικμήτωρ [3is a winnower 765 ασεβών 4of the impious 935 βασιλεύς 2king 4680 σοφός 1A wise]; 2532 και and 1911 επιβαλεί he puts 1473 αυτοίς [2to them 5164 τροχόν 1the wheel].   20:27   5457 φως The light 2962 κυρίου of the lord 4157 πνοή is the breath 444 ανθρώπων of men, 3739 ος which 2045 ερευνά searches 5009 ταμιεία the storerooms 2836 κοιλίας of the bellies.   20:28   1654 ελεημοσύνη Charity 2532 και and 225 αλήθεια truth 5438 φυλακή are a guard 935 βασιλεί to a king, 2532 και and 4033 περικυκλώσουσιν they will surround 1722 εν [2in 1343 δικαιοσύνη 3righteousness 3588 τον   2362-1473 θρόνον αυτού 1his throne].   20:29   2889 κόσμος An ornament 3494 νεανίαις to young men 4678 σοφία is wisdom; 1391-1161 δόξα δε and the glory 4245 πρεσβυτέρων of older men 4171.1 πολιαί is gray hair.   20:30   5299.1 υπώπια Bruises 2532 και and 4938 συντρίμματα breaks 4876 συναντά meet with 2556 κακοίς bad men; 4127-1161 πληγαί δε and calamities 1519 εις shall come to 5009 ταμιεία the storerooms 2836 κοιλίας of their bellies.