Job 27

  27:1   2089-1161 έτι δε And still 4369-* προσθείς Ιωβ Job proceeded 2036 είπε and said 3588 τω in the 4307.3 προοιμίω retort.   27:2   2198 ζη [2lives 3588 ο   2316 θεός 1God] 3739 ος who 3779 ούτω thus 1473-2919 με κέκρικε has judged me, 2532 και even 3588 ο the 3841 παντοκράτωρ almighty, 3588 ο the one 4087 πικράνας embittering 1473 μου my 3588 την   5590 ψυχήν soul;   27:3   1508.1 ει μην is it not 2089 έτι yet 3588 της   4157-1473 πνοής μου of my breath 1751 ενούσης to be in me, 4151 πνεύμα [3breath 1161 δε 1and 2304 θείον 2the divine] 3588 το   4019.2 περιόν remains 1473 μοι to me 1722 εν in 4492.2 ρισί my nostrils?   27:4   3361 μη [2shall not 2980 λαλήσει 3speak 3588 τα   5491-1473 χείλη μου 1My lips] 459 άνομα lawless things, 3761 ουδέ nor 3588 η   5590-1473 ψυχή μου [2my soul 3191 μελετήσει 1shall] meditate upon 94 άδικα wrongdoing.   27:5   3361 μη May it not 1473-1510.4 μοι είη be to me 1342 δικαίους [3as just ones 1473 υμάς 2you 666.1 αποφήναι 1to sentence]. 2193 έως Until 302 αν whenever 599 αποθάνω I die 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 525 απαλλάξω 2I will] dismiss 1473 μου from me 3588 την   171.1-1473 ακακίαν μου my innocence,   27:6   1343 δικαιοσύνη [3to my righteousness 1161 δε 1and 4337 προσέχων 2taking heed] 3766.2 ου μη in no way 4290.2 πρόωμαι will I let it go; 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 4894 σύνοιδα 2I am 5fully conscious 1683 εμαυτώ 4myself] 824 άτοπα [2out of place 4238 πράξας 1of acting].   27:7   3756-3375-1161 ου μην δε No rather, 235 αλλά but 1510.4 είησαν may [2be 3588 οι   2190-1473 εχθροί μου 1my enemies] 5618 ώσπερ as 3588 η the 2692 καταστροφή undoing 3588 των of the 765 ασεβών impious, 2532 και and 3588 οι the ones 1909 επ΄ [2against 1473 εμέ 3me 1881 επανιστάμενοι 1rising up] 5618 ώσπερ as 3588 η the 684 απώλεια destruction 3588 των of the 3892.1 παρανόμων lawbreakers.   27:8   2532 και   5100-1063 τις γαρ For what 1510.2.3 εστιν is 1680 ελπίς the hope 765 ασεβεί of the impious 3754 ότι that 1907 επέχει he waits for? 3982 πεποιθώς [2in yielding 1909 επί 3upon 2962 κύριον 4the lord 686 άρα 1Is it] 4982 σωθήσεται that he shall be delivered?   27:9   2228 η or 3588 την   1162-1473 δέησιν αυτού [4his supplication 1522 εισακούσεται 1will 3listen to 3588 ο   2316 θεός 2God]? 2228 η or when 1904 επελθούσης [2comes upon 1473 αυτώ 3him 318 ανάγκης 1necessity],   27:10   3361 μη shall 2192 έχει he hold 5100 τινά any 3954 παρρησίαν confidence 1726 εναντίον before 1473 αυτού him? 2228 η or 5613 ως as 1941 επικαλεσαμένου one calling upon 1473 αυτού him, 1522 εισακούσεται shall he listen to 1473 αυτού him?   27:11   235 αλλά But 1211 δη indeed, 312 αναγγελώ I will announce 1473 υμίν to you 5100 τι what 1510.2.3 εστιν is 1722 εν in 5495 χειρί the hand 2962 κυρίου of the lord; 3739 α the things which 1510.2.3 εστι are 3844 παρά by 3841 παντοκράτορι the almighty 3756-5574 ου ψεύσομαι I shall not lie about.   27:12   2400 ιδού Behold, 3956-1492 πάντες οίδατε you all know 3754 ότι that 2756 κενά [2vanity 2756 κενοίς 3upon vanity 1911 επιβάλλετε 1you put].   27:13   3778 αύτη This is 3588 η the 3310 μερίς portion 444 ανθρώπου [2man 765 ασεβούς 1of an impious] 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord, 2933-1161 κτήμα δε and the possession 1413 δυναστών of mighty ones 2064 ελεύσεται shall come 3844 παρά from 3841 παντοκράτορος the almighty 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them.   27:14   1437-1161 εάν δε And if 4183 πολλοί [3many 1096 γένωνται 2become 3588 οι   5207-1473 υιοί αυτού 1his sons], 1519 εις [2for 4967 σφαγήν 3slaughter 1510.8.6 έσονται 1they will be]; 1437-1161 εάν δε and if 2532 και even 409.1 ανδρωθώσι they should arrive at manhood 4319 προσαιτήσουσιν they shall beg.   27:15   3588-1161 οι δε And the ones 4019.2 περιόντες remaining 1473 αυτού of his 2288 θανάτω [2in plague 5053 τελευτήσουσι 1shall come to an end]; 5503 χήρας [5widows 1161 δε 1and 1473 αυτών 4on their 3762 ουδείς 2no one 1653 ελεήσει 3shall show mercy].   27:16   1437 εάν If 4863 συναγάγη he should have gathered together 5618 ώσπερ [2as 1093 γην 3earth 694 αργύριον 1silver], 2470-1161 ίσα δε and equally 4081 πηλώ [3as mortar 2090 ετοιμάση 1shall prepare 5553 χρυσίον 2gold],   27:17   3778-3956 ταύτα πάντα all these things 1342 δίκαιοι the just 4046 περιποιήσονται shall procure, 3588 τα   1161 δε and 5536-1473 χρήματα αυτού of his things 228 αληθινοί the true ones 2722 καθέξουσιν will control.   27:18   576 απέβη [3turned out to be 1161 δε 1And 3588 ο   3624-1473 οίκος αυτού 2his house] 5618 ώσπερ as if for 4597 σήτες a moth, 2532 και and 5618 ώσπερ as if for 689.2 αράχνη a spider.   27:19   4145 πλούσιος The rich man 2837 κοιμηθήσεται shall sleep, 2532 και and 3756 ου shall not 4369 προσθήσει proceed; 3788-1473 οφθαλμούς αυτού his eyes 1272 διήνοιξε are opened wide, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι he is no longer.   27:20   4876 συνήντησαν [2meet up with 1473 αυτώ 3him 5618 ώσπερ 4as if 5204 ύδωρ 5water 3588 αι   3601 οδύναι 1Griefs]; 3571-1161 νυκτί δε and by night 5306.2 υφείλετο [2takes 1473 αυτόν 3him 1105 γνόφος 1the dark].   27:21   353 αναλήψεται [2takes 1473 αυτόν 3him 2742 καύσων 1A burning wind], 2532 και and 565 απελεύσεται he shall go forth; 2532 και and 3039 λικμήσει it shall winnow 1473 αυτόν him 1537 εκ from out of 3588 του   5117-1473 τόπου αυτού his place.   27:22   2532 και And 1977 επιρρίψει he shall cast 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him, 2532 και and 3756-5339 ου φείσεται shall not spare; 1537 εκ [3from out of 5495-1473 χειρός αυτού 4his hand 5437 φυγή 2exile 5343 φεύξεται 1he shall flee into].   27:23   2924.8 κροτήσει He shall cause man to clap 1909 επ΄ [2against 1473 αυτόν 3him 5495-1473 χείρας αυτού 1his hands], 2532 και and 4947.3 συριεί he shall whistle at 1473 αυτόν him 1537 εκ from out of 3588 του   5117-1473 τόπου αυτού his place.