Job 27:5

  27:5   3361 μη May it not 1473-1510.4 μοι είη be to me 1342 δικαίους [3as just ones 1473 υμάς 2you 666.1 αποφήναι 1to sentence]. 2193 έως Until 302 αν whenever 599 αποθάνω I die 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 525 απαλλάξω 2I will] dismiss 1473 μου from me 3588 την   171.1-1473 ακακίαν μου my innocence,