Job 27:13

  27:13   3778 αύτη This is 3588 η the 3310 μερίς portion 444 ανθρώπου [2man 765 ασεβούς 1of an impious] 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord, 2933-1161 κτήμα δε and the possession 1413 δυναστών of mighty ones 2064 ελεύσεται shall come 3844 παρά from 3841 παντοκράτορος the almighty 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them.