Job 27:3

  27:3   1508.1 ει μην is it not 2089 έτι yet 3588 της   4157-1473 πνοής μου of my breath 1751 ενούσης to be in me, 4151 πνεύμα [3breath 1161 δε 1and 2304 θείον 2the divine] 3588 το   4019.2 περιόν remains 1473 μοι to me 1722 εν in 4492.2 ρισί my nostrils?