Job 27:10

  27:10   3361 μη shall 2192 έχει he hold 5100 τινά any 3954 παρρησίαν confidence 1726 εναντίον before 1473 αυτού him? 2228 η or 5613 ως as 1941 επικαλεσαμένου one calling upon 1473 αυτού him, 1522 εισακούσεται shall he listen to 1473 αυτού him?