Jeremiah 9

  9:1   5100 τις Who 1325 δώσει will give 2776-1473 κεφαλή μου my head 5204 ύδωρ water, 2532 και and 3788-1473 οφθαλμοίς μου my eyes 4077 πηγήν a spring 1144 δακρύων of tears, 2532 και that 2799 κλαύσομαι I shall weep for 3588 τον   2992-1473 λαόν μου [2my people 3778 τούτον 1this] 2250 ημέρας day 2532 και and 3571 νυκτός night, 3588 τους the ones 5135 τετραυματισμένους being slain 2364 θυγατρός of the daughter 2992-1473 λαού μου of my people?   9:2   5100 τις Who 1325 δώσει shall give 1473 μοι to me 1722 εν [3of 3588 τη 4the 2048 ερήμω 5wilderness 4712.4 σταθμόν 1a post house 2078 έσχατον 2at the end]? 2532 και for 2641 καταλείψω I shall leave 3588 τον   2992-1473 λαόν μου my people, 2532 και and 565 απελεύσομαι I shall go forth 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 3754 ότι for 3956 πάντες they all 3429 μοιχώνται commit adultery; 4923.1 σύνοδος a convocation 114 αθετούντων of ones annulling covenant.   9:3   2532 και And 1780.2 ενέτειναν they stretched tight 3588 την   1100-1473 γλώσσαν αυτών their tongue 5613 ως as 5115 τόξον a bow; 5579 ψεύδος a lie 2532 και and 3756 ου no 4102 πίστις trust 1765 ενίσχυσεν grows in strength 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth. 3754 ότι For 1537 εκ [2from 2556 κακών 3evils 1519 εις 4unto 2556 κακά 5evils 1831 εξήλθοσαν 1they went], 2532 και and 1473 εμέ [2me 3756 ουκ 3not 1097 έγνωσαν 1they knew], 5346 φησί says 2962 κύριος the lord.   9:4   1538 έκαστος [2each 575 από 4of 3588 του   4139-1473 πλησίον αυτού 5his neighbor 5442 φυλάξασθε 1Let 3take guard], 2532 και and 1909 επ΄ [3upon 80-1473 αδελφοίς αυτών 4their brethren 3361 μη 1let them not 3982 πεποίθατε 2rely]! 3754 ότι For 3956 πας every 80 αδελφός brother 4418 πτέρνη [2with the heel 4418.1 πτερνιεί 1shall stomp], 2532 και and 3956 πας every 5384 φίλος friend 1387.1 δολίως [2deceitfully 4198 πορεύσεται 1shall go].   9:5   1538 έκαστος Each 2596 κατά [2against 3588 του   5384-1473 φίλου αυτού 3his friend 2661.1 καταπαίξεται 1shall mock]. 225 αλήθειαν [3truth 3766.2 ου μη 1In no way 2980 λαλήσωσι 2shall they speak]. 3129 μεμάθηκεν [2has learned 3588 η   1100-1473 γλώσσα αυτών 1Their tongue] 2980 λαλείν to speak 5571 ψευδή falsely. 91 ηδίκησαν They wronged, 2532 και and 3756-1257 ου διέλιπον stopped not 3588 του   1994 επιστρέψαι to turn back.   9:6   5110 τόκος Interest 1909 επί upon 5110 τόκω interest, 1388 δόλος treachery 1909 επί upon 1388 δόλω treachery; 3756 ουκ they have not 2309 ηθέλησαν wanted 1492 ειδέναι to behold 1473 με me, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord.   9:7   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 4448-1473 πυρώσω αυτούς shall set them on fire, 2532 και and 1381 δοκιμώ try 1473 αυτούς them. 3754 τι What 4160 ποιήσω will I act 575 από before 4383 προσώπου the face 4189 πονηρίας of the wickedness 2364 θυγατρός of the daughter 2992-1473 λαού μου of my people?   9:8   1002 βολίς [3arrow 5103.1 τιτρώσκουσα 2is a piercing 3588 η   1100-1473 γλώσσα αυτών 1Their tongue]; 1386 δόλια [4deceitful 3588 τα 1the 4487 ρήματα 2words 3588 του   4750-1473 στόματος αυτών 3of their mouth]; 3588 τω [3to 4139-1473 πλησίον αυτού 4his neighbor 2980 λαλεί 1one speaks 1516 ειρηνικά 2peaceably], 2532 και and 1722 εν in 1438 εαυτώ himself 2192 έχει he has 3588 την   2189 έχθραν hatred.   9:9   3361 μη Shall 1909 επί [3upon 3778 τούτοις 4these 3756 ουκ 1I not 1980 επισκέψομαι 2visit], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord? 2228 η or, 1722 εν [5on 2992 λαώ 7a people 5108 τοιούτω 6such 3756 ουκ 3not 1556 εκδικήσει 1shall 4take vengeance 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 2my soul]?   9:10   1909 επί Concerning 3588 τα the 3735 όρη mountains, 2983 λάβετε take up 2870 κοπετόν a lamenting! 2532 και and 1909 επί for 3588 τας the 5147 τρίβους roads 3588 της of the 2048 ερήμου wilderness, 2355 θρήνον a wailing! 3754 ότι For 1587 εξέλιπον they failed 3844 παρά by 3588 το there 3361 μη not 1510.1 είναι being 444 ανθρώπους men. 3756-191 ουκ ήκουσαν They heard not 5456 φωνήν the sound 5223 υπάρξεως of the existence 575 από of 4071 πετεινών winged creatures 3588 του of the 3772 ουρανού heaven. 2532 και And 2193 έως   2934 κτηνών the cattle 1839 εξέστησαν receded -- 3634.2 ώχοντο they were set out.   9:11   2532 και And 1325 δώσω I will give 3588 την   * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1519 εις for 3350.2 μετοικίαν displacement, 2532 και and 1519 εις for 2732 κατοικητήριον a home 1404 δρακόντων of dragons. 2532 και And 3588 τας the 4172 πόλεις cities * Ιούδα of Judah 1519 εις [2for 854 αφανισμόν 3extinction 5087 θήσομαι 1I will appoint], 3844 παρά so as 3588 το   3361 μη to not 2730 κατοικείσθαι be dwelt in.   9:12   5100 τις Who is 3588 ο the 444 άνθρωπος [2man 3588 ο   4908 συνετός 1discerning]? 2532 και then 4920 συνέτω let him perceive 3778 τούτο this! 2532 και And 3588 ο the 3056 λόγος word 4750 στόματος of the mouth 2962 κυρίου of the lord 4314 προς is with 1473 αυτόν him, 312 αναγγειλάτω let him announce 1473 υμίν to you 1752 ένεκεν on account of 5100 τίνος why 622 απώλετο [3was destroyed 3588 η 1the 1093 γη 2land]! 381 ανήφθη It was lit on fire 5613 ως as 2048 έρημος a wilderness, 3844 παρά so as 3588 το   3361 μη to not 1353 διοδεύεσθαι travel through 1473 αυτήν it.   9:13   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to 1473 με me, 1223 διά On account of 3588 το   1459-1473 εγκαταλιπείν αυτούς their abandoning 3588 τον   3551-1473 νόμον μου my law 3739 ον which 1325 έδωκα I put 4253 προ before 4383-1473 προσώπου αυτών their face, 2532 και and 3756 ουκ they have not 191 ήκουσαν hearkened to 3588 της   5456-1473 φωνής μου my voice;   9:14   235 αλλα but 4198 επορεύθησαν went 3694 οπίσω after 3588 των the things 701 αρεστών pleasing 3588 της   2588-1473 καρδίας αυτών their heart -- 3588 της the 2556 κακής evil thing; 2532 και and 3694 οπίσω after 3588 των the 1497 ειδώλων idols 3739 α which 1321 εδίδαξαν [2taught 1473 αυτούς 3them to worship 3588 οι   3962-1473 πατέρες αυτών 1their fathers].   9:15   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 3588 ο the 2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 5595 ψωμίζω will feed 1473 αυτούς them 318 ανάγκας distresses, 2532 και and 4222-1473 ποτιώ αυτούς I will cause them to drink 5204 ύδωρ water 5521 χολής of bile.   9:16   2532 και And 1287 διασκορπιώ I will disperse 1473 αυτούς them 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations 3739 ους which 3756 ουκ [2not 1097-1473 εγίνωσκον αυτοι 1they knew], 2532 και nor 3588 οι   3962-1473 πατέρες αυτών their fathers. 2532 και And 1883.4 επαποστελώ I will send [3as a successor 1909 επ΄ 4upon 1473 αυτούς 5them 3588 την 1the 3162 μάχαιραν 2sword], 2193 έως until 3588 του   1814.4-1473 εξαναλωσαι αυτούς they are completely consumed 1722 εν by 1473 αυτή it.   9:17   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2564 καλέσατε Call 3588 τας the 2354 θρηνούσας wailing women 2532 και and 2064 ελθέτωσαν let them come! 2532 και And 4314 προς to 3588 τας the 4680 σοφάς wise women 649 αποστείλατε send, 2532 και and 5350 φθεγξάσθωσαν let them utter their voice!   9:18   2532 και And 2983 λαβέτωσαν let them take 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 2355 θρήνον a lamentation! 2532 και And 2609 καταγαγέτωσαν let [2lead down 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί υμών 1your eyes] 1144 δάκρυα tears! 2532 και And 3588 τα   991.1-1473 βλέφαρα υμών [2your eyelids 4482 ρείτω 1let] flow 5204 ύδωρ water!   9:19   3754 ότι For 5456 φωνή a voice 3629.1 οίκτου of lament 191 ηκούσθη was heard 1722 εν in * Σιών Zion, saying, 4459 πως O how 5003 εταλαιπωρήσαμεν we became in misery. 2617 κατησχύνθημεν We were disgraced 4970 σφόδρα very much, 3754 ότι for 1459 εγκατελίπομεν we abandoned 3588 την the 1093 γην land, 2532 και and 641 απερρίψαμεν threw away 3588 τα   4638-1473 σκηνώματα ημών our tents.   9:20   191 ακούσατε Hear 1211 δη indeed, 1135 γυναίκες O women, 3056 λόγον the word 2316 θεού of God! 2532 και And 1209 δεξάσθω let [2receive 3588 τα   3775-1473 ώτα υμών 1your ears] 3056 λόγους the words 4750-1473 στόματος αυτού of his mouth! 2532 και And 1321 διδάξατε teach 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας υμών your daughters 3629.1 οίκτον a lamentation! 2532 και and 1135 γυνή let every woman teach 3588 την   4139-1473 πλησίον αυτής her neighbor 2355 θρήνον wailing!   9:21   3754 ότι For 305 ανέβη [2ascended 2288 θάνατος 1death] 1223 διά through 3588 των   2376-1473 θυρίδων υμών your windows; 1525 εισήλθεν it entered 1519 εις into 3588 την   1093-1473 γην υμών your land 3588 του   1625.3 εκτρίψαι to obliterate 3516 νήπια infants 1855 έξωθεν outside, 2532 και and 3495 νεανίσκους young men 575 από from 3588 των the 4113 πλατειών squares.   9:22   2532 και And 1510.8.6 έσονται [4will be 3588 οι 1the 3498 νεκροί 2dead 3588 των   444 ανθρώπων 3of men] 1519 εις for 3855.2 παράδειγμα an example 1909 επί upon 4383 προσώπου the face 3588 του of the 3977.1 πεδίου plain 3588 της   1093-1473 γης υμών of your land; 2532 και and 5613 ως as 5528 χόρτος grass 3694 οπίσω after 2325 θερίζοντος being mowed, 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there will not be 3588 ο   4863 συνάγων one gathering.   9:23   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3361 μη Let not 2744 καυχάσθω [2boast 3588 ο 1the 4680 σοφός 2wise man] 1722 εν in 3588 τη   4678-1473 σοφία αυτού his wisdom! 2532 και And 3361 μη let not 2744 καυχάσθω [3boast 3588 ο 1the 2478 ισχυρός 2strong man] 1722 εν in 3588 τη   2479-1473 ισχύϊ αυτού his strength! 2532 και And 3361 μη let not 2744 καυχάσθω [3boast 3588 ο 1the 4145 πλούσιος 2rich man] 1722 εν in 3588 τω   4149-1473 πλούτω αυτού his riches!   9:24   235 αλλ΄ But 1722 εν in 3778 τούτω this 2744 καυχάσθω [2let him boast 3588 ο   2744 καυχώμενος 1boasting]! 4920 συνιείν To perceive 2532 και and 1097 γινώσκειν to know 1473 με me, 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord, 3588 ο the 4160 ποιών one having 1656 έλεος mercy, 2532 και and 2917 κρίμα judgment, 2532 και and 1343 δικαιοσύνην righteousness 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth. 3754 ότι For 1722 εν [2is in 3778 τούτοις 3these things 3588 το   2307-1473 θέλημά μου 1my will], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   9:25   2400 ιδού Behold, 2250 ημέραι days 2064 έρχονται come, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 1980 επισκέψομαι I will visit 1909 επί upon 3956 πάντας all 4059 περιτετμημένους having been circumcised 203-1473 ακροβυστίας αυτών of their uncircumcision;   9:26   1909 επ΄ upon * Αίγυπτον Egypt, 2532 και and 1909 επί upon * Ιούδαν Judah, 2532 και and 1909 επί upon * Εδώμ Edom, 2532 και and 1909 επί upon 5207 υιούς the sons * Αμμών of Ammon, 2532 και and 1909 επί upon 5207 υιούς the sons * Μωάβ of Moab, 2532 και and 1909 επί upon 3956 παν every one 4029.1 περικειρόμενον shaving 2596 κατά round about 4383-1473 πρόσωπον αυτού his face -- 3588 τους of the ones 2730 κατοικούντας dwelling 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness. 3754 ότι For 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations 564 απερίτμητα are uncircumcised 4561 σαρκί in flesh, 2532 και and 3956 πας all 3624 οίκος the house * Ισραήλ of Israel 564 απερίτμητοι uncircumcised 2588-1473 καρδίας αυτών of their heart.