Jeremiah 17

  17:1   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord. 266 αμαρτία The sin * Ιούδα of Judah 1125-1510.2.3 γεγραμμένη εστίν is being written 1722 εν with 1124.1 γραφίδι [2stylus 4603 σιδηρά 1an iron] 1722 εν with 3689.1 όνυχι clawed 76.1 αδαμαντίνω adamantine 1099.5 γεγλυμμένη being carved 1909 επί upon 4109 πλακός the tablet 3588 της   2588-1473 καρδίας αυτών of their heart, 2532 και and 1909 επί upon 3588 των the 2768 κεράτων horns 3588 των   1041-1473 βωμών αυτών of their shrines.   17:2   1722 εν even in 3588 τω the 3421 μνημονεύειν remembering 3588 τους of 5207-1473 υιούς αυτών their sons 3588 των of 1041-1473 βωμών αυτών their shrines 2532 και and 3588 των   251.1 αλσών αυτών their sacred groves 1909 επί upon 3586 ξύλω tree 251.2 αλσώδει woods, 1909 επί upon 3588 των the 1015 βουνών [2hills 3588 των   5308 υψηλών 1high].   17:3   5599 ω O 3714 ορεινέ mountain 1722 εν in 3588 τω the 3977.1 πεδίω plain, 3588 τον   4149-1473 πλούτόν σου of your wealth 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους   2344-1473 θησαυρούς σου of you treasures 3588 τη   4307.2 προνομή [2for plunder 1325 δώσω 1I shall give]; 3588 τα   5308-1473 υψηλά σου your heights 1722 εν for 266 αμαρτία sin 1722 εν in 3956 πάσι all 3588 τοις   3725-1473 ορίοις σου your boundaries.   17:4   2532 και And 2641 καταλειφθήση you shall be forsaken 575 από from 3588 της   2817-1473 κληρονομίας σου your inheritance 3739 ην which 1325 έδωκά I gave 1473 σοι to you. 2532 και And 1398 δουλεύειν [3to serve 1473 σε 2you 4160 ποιήσω 1I will make] 3588 τοις to 2190-1473 εχθροίς σου your enemies 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land 3739 ην which 3756-1492 ουκ οίδας you knew not. 3754 ότι For 4442 πυρ [2fire 381 ανήψατε 1you kindled] 1722 εν in 3588 τω   2372-1473 θυμώ μου my wrath; 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon 5392.2 φλέξει it shall blaze.   17:5   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1944 επικατάρατος Cursed is 3588 ο the 444 άνθρωπος man 3739 ος who 3588 την   1680 ελπίδα [2hope 2192 έχει 1has] 1909 επ΄ upon 444 άνθρωπον man, 2532 και and 4741 στηρίσει shall fix firmly 4561 σάρκα the flesh 1023-1473 βραχίονος αυτού of his arm, 2532 και and 575 από [3from 2962 κυρίου 4the lord 868 αποστή 1should separate 3588 η   2588-1473 καρδία αυτού 2his heart].   17:6   2532 και And 1510.8.3 έσται he will be 5613 ως as 3588 η the 65.2 αγριομυρίκη tamarisk 3588 η   1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness; 3756 ουκ he shall not 3708 όψεται see 3752 όταν whenever 2064 έλθη [2come 3588 τα   18 αγαθά 1good things]. 2532 και But 2681 κατασκηνώσει he shall encamp 1722 εν in 233.1 αλίμοις salty lands, 2532 και and 1722 εν in 2048 ερήμω a wilderness 1722 εν in 1093 γη a land 247.4 αλμυρά brackish 3748 ήτις which is 3756 ου not 2730 κατοικείται dwelt.   17:7   2532 και And 2127 ευλογημένος being blessed 3588 ο is the 444 άνθρωπος man 3739 ος who 3982 πέποιθεν relies 1909 επί upon 3588 τω the 2962 κυρίω lord, 2532 και and 1510.8.3-2962 έσται κύριος the lord will be 1680-1473 ελπίς αυτού his hope.   17:8   2532 και And 1510.8.3 έσται he shall be 5613 ως as 3586 ξύλον a tree 2112.1 ευθηνούν prospering 3844 παρ΄ by 5204 ύδατα waters; 2532 και and 1909 επί upon 2429 ικμάδα a moist place 906 βάλει he shall shoot 4491-1473 ρίζας αυτού his roots; 2532 και and 3756 ου he will not 5399 φοβηθήσεται be fearful 3752 όταν whenever 2064 έλθη [2comes 2738 καύμα 1sweltering heat]; 2532 και and 1510.8.3 έσται there will be 1909 επ΄ for 1473 αυτώ him 4723.1 στελέχη tree trunks 251.2 αλσώδη of the woods. 1722 εν In 1763 ενιαυτώ the year 11.1 αβροχίας of drought 3756 ου he shall not 5399 φοβηθήσεται be fearful, 2532 και and 3756 ου he shall not 1257 διαλείψει stop 4160 ποιών producing 2590 καρπόν fruit.   17:9   901 βαθεία [3is deep 3588 η 1The 2588 καρδία 2heart] 3844 παρά beyond 3956 πάντα all things, 2532 και and 444 άνθρωπός man 1510.2.3 εστι is, 3748 όστις who 1097 γνώσεται shall know 1473 αυτόν him?   17:10   1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 2082.1 ετάζων am examining 2588 καρδίας hearts, 1381 δοκιμάζων trying 3510 νεφρούς kidneys, 3588 του   1325 δούναι to give 1538 εκάστω to each 2596 κατά according to 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτού his ways, 2532 και and 2596 κατά according to 3588 τους the 2590 καρπούς fruits 3588 των   2006.1-1473 επιτηδευμάτων αυτών of their practices.   17:11   5455 εφώνησε [2speaks out loud 4011.1 πέρδιξ 1The partridge], 4863 συνήγαγεν gathering together 3739 α what 3756 ουκ she did not 5088 έτεκε give birth. 4160 ποιών So the man having 4149-1473 πλούτον αυτού his riches 3756 ου but not 3326 μετά with 2920 κρίσεως equity; 1722 εν in 2255 ημίσει the first half 2250-1473 ημερών αυτού of his days 1459 εγκαταλείψουσιν his riches will leave 1473 αυτόν him, 2532 και and 1909 επ΄ at 2078 εσχάτων the last half 1473 αυτού of his days 1510.8.3 έσται he will be 878 άφρων a fool.   17:12   2362 θρόνος [2is a throne 1391 δόξης 3of glory 5312 υψωμένος 4being raised up high 575 απ΄ 5from 746 αρχής 6the beginning 37.1-1473 αγίασμα ημών 1Our sanctuary].   17:13   5281 υπομονή The waiting * Ισραήλ of Israel, 2962 κύριε O lord, 3956 πάντες all 3588 οι the ones 2641 καταλιπόντες forsaking 1473 σε you, 2617 καταισχυνθήτωσαν let them be disgraced! 868 αφεστηκότες Ones revolting, 1909 επί [2upon 3588 της 3the 1093 γης 4ground 1125 γραφήτωσαν 1let them be written]! 3754 ότι for 1459 εγκατέλιπον they abandoned 4077 πηγήν the spring 2222 ζωής of life -- 3588 τον the 2962 κύριον lord.   17:14   * ίασαί Heal 1473 με me, 2962 κύριε O lord! 2532 και and 2390 ιαθήσομαι I shall be healed. 4982 σώσόν Deliver 1473 με me! 2532 και and 4982 σωθήσομαι I shall be delivered. 3754 ότι For 2745-1473 καύχημά μου [3my boasting 1473 συ 1you 1510.2.2 ει 2are].   17:15   2400 ιδού Behold, 1473 αυτοί they 3004 λέγουσι say 4314 προς to 1473 με me, 4226 που Where 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the 3056 λόγος word 2962 κυρίου of the lord? 2064 ελθέτω Let it come!   17:16   1473-1161 εγώ δε But I 3756-2872 ουκ εκοπίασα tired not 2628 κατακολουθών following closely 3694 οπίσω after 1473 σου you; 2532 και and 2250 ημέραν the day 444 ανθρώπου of man 3756-1937 ουκ επεθύμησα I desired not. 1473 συ You 1987 επίστασαι have knowledge of 3588 τα the things 1607 εκπορευόμενα having gone forth 1223 διά through 3588 των   5491-1473 χειλέων μου my lips; 4253 προ [2before 4383-1473 προσώπου σου 3your face 1510.2.3 εστί 1it is].   17:17   3361-1096 μη γενηθής You should not be 1473 μοι to me 1519 εις for 245.3 αλλοτρίωσιν alienation; 5339 φειδόμενός but one sparing 1473 μου me 1722 εν in 2250 ημέρα [2day 4190 πονηρά 1the evil].   17:18   2617 καταισχυνθείησαν May [4be disgraced 3588 οι 1the ones 1377 διώκοντές 2pursuing 1473 με 3me], 2532 και and 3361 μη may I not 2617 καταισχυνθείην be disgraced 1473 εγώ myself. 4422-1473 πτοηθείησαν αυτοι May they be terrified, 2532 και but 3361 μη may I not 4422 πτοηθείην be terrified 1473 εγώ myself. 1863 επάγαγε Bring 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 2250 ημέραν [2day 4190 πονηράν 1the wicked]! 1364.1 δισσόν In double 4938 σύντριμμα destruction 4937 σύντριψον destroy 1473 αυτούς them!   17:19   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4314 προς to 1473 με me, 897.2 βάδισον Proceed 2532 και and 2476 στήθι stand 1722 εν in 3588 ταις the 4439 πύλαις gates 5207 υιών of the sons 2992 λαού of the people! 1722 εν by 3739 αις which 1531 εισπορεύονται [3enter 935 βασιλείς 1kings * Ιούδα 2of Judah], 2532 και and 1722 εν by 3739 αις which 1607 εκπορεύονται they go forth 1722 εν by 1473 αυταίς them, 2532 και and 1722 εν in 3956 πάσαις all 3588 ταις the 4439 πύλαις gates * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.   17:20   2532 και And 2046 ερείς you shall say 4314 προς to 1473 αυτούς them, 191 ακούσατε Hear 3588 τον the 3056 λόγον word 2962 κυρίου of the lord, 935 βασιλείς O kings * Ιούδα of Judah, 2532 και and 3956 πάσα all * Ιουδαία Judea, 2532 και and 3956 πάσα all * Ιερουσαλήμ Jerusalem! 3588 οι O ones 1531 εισπορευόμενοι entering 1722 εν by 3588 ταις   4439-3778 πύλαις ταύταις these gates.   17:21   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 5442 φυλάσσεσθε Guard 3588 τας   5590-1473 ψυχάς υμών your souls, 2532 και and 3361 μη do not 142 αίρετε lift 940.2 βαστάγματα burdens 1722 εν on 3588 τη the 2250 ημέρα day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths! 2532 και and 3361 μη you should not 1533 εισφέρητε carry in 1223 διά through 3588 των the 4439 πυλών gates * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.   17:22   2532 και And 3361 μη do not 1627 εκφέρετε bring forth 940.2 βαστάγματα burdens 1537 εξ from out of 3614-1473 οικιών υμών your residences 1722 εν on 3588 τη the 2250 ημέρα day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths! 2532 και And 3956 παν [2any 2041 έργον 3work 3756-4160 ου ποιήσετε 1you shall not do]. 37 αγιάσατε Sanctify 3588 την the 2250 ημέραν day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths! 2531 καθώς as 1781 ενετειλάμην I gave charge 3588 τοις to 3962-1473 πατράσιν υμών your fathers.   17:23   2532 και And 3756-191 ουκ ήκουσαν they hearkened not, 2532 και and 3756-2827 ουκ έκλιναν leaned not 3588 το   3775-1473 ους αυτών their ear. 2532 και And 4645 εσκλήρυναν they hardened 3588 τον   5137-1473 τράχηλον αυτών their neck 5228 υπέρ over 3588 τους   3962-1473 πατέρας αυτών their fathers 3588 του   3361 μη to not 191 ακούσαί hear 1473 μου me, 2532 και and 3588 του   3361 μη to not 1209 δέξασθαι take 3809 παιδείαν instruction.   17:24   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be, 1437 εάν if 1522 εισακούσητέ you should hearken to 1473 μου me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 του   3361 μη to not 1533 εισφέρειν carry in 940.2 βαστάγματα burdens 1223 διά through 3588 των the 4439 πυλών gates 3588 της   4172-3778 πόλεως ταύτης of this city 1722 εν in 3588 τη the 2250 ημέρα day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths, 2532 και and 37 αγιάζειν to sanctify 3588 την the 2250 ημέραν day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths 3588 του   3361 μη to not 4160 ποιείν do 3956 παν any 2041 έργον work 1722 εν in 1473 αυτή it,   17:25   2532 και that 1525 εισελεύσονται there shall enter 1223 διά through 3588 των the 4439 πυλών gates 3588 της   4172-3778 πόλεως ταύτης of this city 935 βασιλείς kings 2532 και and 758 άρχοντες rulers 2521 καθήμενοι sitting 1909 επί upon 2362 θρόνου the throne * Δαυίδ of David, 2532 και and 1910 επιβεβηκότες mounting 1909 εφ΄ upon 716 άρμασι [2chariots 2532 και 3and 2462 ίπποις 4horses 1473 αυτών 1their], 1473 αυτοί they 2532 και and 3588 οι   758-1473 άρχοντες αυτών their rulers, 435 άνδρες the men * Ιούδα of Judah, 2532 και and 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem. 2532 και And 2733.1 κατοικισθήσεται [2shall be settled 3588 η   4172-3778 πόλις αύτη 1this city] 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   17:26   2532 και And 2240 ήξουσιν they shall come 1537 εκ from out of 3588 των the 4172 πόλεων cities * Ιούδα of Judah, 2532 και and 2943 κυκλόθεν round about * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Βενιαμίν of Benjamin, 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 της the 3977 πεδινής plain, 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 του the 3735 όρους mountain, 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 της the 4314 προς country to 3558 νότον the south, 5342 φέροντες bringing 3646 ολοκαυτώματα whole burnt-offerings, 2532 και and 2378 θυσίας sacrifices, 2532 και and 2368 θυμιάματα incenses, 2532 και and 3131 μαννά manna, 2532 και and 3030 λίβανον frankincense; 5342 φέροντες bringing 133 αίνεσιν praise 1519 εις into 3624 οίκον the house 2962 κυρίου of the lord.   17:27   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1437 εάν if 3361 μη you should not 1522 εισακούσητέ hearken to 1473 μου me 3588 του   37 αγιάζειν to sanctify 3588 την the 2250 ημέραν day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths, 3588 του   3361-142 μη αίρειν to lift no 940.2 βαστάγματα burdens, 2532 και and 3361 μη to not 1531 εισπορεύεσθαι enter 1223 διά through 3588 των the 4439 πυλών gates * Ιερουσαλήμ of Jerusalem 1722 εν in 3588 τη the 2250 ημέρα day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths; 2532 και then 381 ανάψω I will kindle 4442 πυρ a fire 1722 εν in 3588 ταις   4439-1473 πύλαις αυτής her gates; 2532 και and 2719 καταφάγεται it shall devour 296 άμφοδα the plazas * Ιερουσαλήμ of Jerusalem, 2532 και and 3756 ου it shall not 4570 σβεσθήσεται be extinguished.