Isaiah 66

  66:1   3779 ούτως Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 ο The 3772 ουρανός heaven 1473 μοι is my 2362 θρόνος throne, 2532 και and 3588 η the 1093 γη earth 5286 υποπόδιον a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών μου for my feet. 4169 ποίον What kind of 3624 οίκον house 3618 οικοδομήσετέ shall you build 1473 μοι to me? 2532 και and 4169 ποίος what kind of 5117 τόπος place 3588 της   2663-1473 καταπαύσεώς μου for my rest?   66:2   3956-1063 πάντα γαρ For all 3778 ταύτα these things 4160 εποίησεν I made 3588 η   5495-1473 χειρ μου by my hand, 2532 και and 1510.2.3 έστιν [3are 1699 εμά 4mine 3956 πάντα 1all 3778 ταύτα 2these], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord. 2532 και And 1909 επί upon 5100 τίνα whom 1914 επιβλέψω shall I look upon, 237.1 αλλ΄ η but only 1909 επί upon 3588 τον the 5011 ταπεινόν humble 2532 και and 2272 ησύχιον unassuming, 2532 και and 5141 τρέμοντα the one trembling at 3588 τους   3056-1473 λόγους μου my words?   66:3   3588-1161 ο δε But the 459 άνομος lawless one, 3588 ο the one 2380 θύων sacrificing 1473-3448 μοι μόσχον a calf to me 5613 ως is as 3588 ο the one 5180 τύπτων striking 435 άνδρα a man; 2532 και and 3588 ο the one 2378.1 θυσιάζων sacrificing 4168 ποιμνίου of the flock 5613 ως is as 3588 ο the one 615 αποκτείνων killing 2965 κύνα a dog; 3588-1161 ο δε and the one 399 αναφέρων offering 4585 σεμίδαλιν fine flour 5613 ως is as the one offering 129 αίμα the blood 5204.1 ύειον of a pig; 3588 ο the one 1325 διδούς offering 3030 λίβανον frankincense 1519 εις for 3422 μνημόσυνον a memorial 5613 ως is as 989 βλάσφημος blasphemous. 2532 και And 1473 αυτοί they 1586 εξελέξαντο chose 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτών their ways, 2532 και and 3588 τα   946-1473 βδελύγματα αυτών their abominations 3739 α which 3588 η   5590-1473 ψυχή αυτών their soul 2309 ηθέλησε wanted.   66:4   2532 και And 1473 εγώ I 1586 εκλέξομαι will choose 3588 τα   1700.1-1473 εμπαίγματα αυτών their mockeries, 2532 και and 3588 τας   266-1473 αμαρτίας αυτών [2their sins 467 ανταποδώσω 1I will recompense] 1473 αυτοίς against them. 3754 ότι For 2564 εκάλεσα I called 1473 αυτούς them, 2532 και and 3756 ουχ they did not 5219 υπήκουσάν hearken 1473 μου to me; 2980 ελάλησα I spoke 2532 και and 3756-191 ουκ ήκουσαν they heard not; 2532 και and 4160 εποίησαν they acted 3588 το   4190 πονηρόν wickedly 1726 εναντίον before 1473 μου me, 2532 και and 3739 α [2that which 3756 ουκ 3I did not 1014 εβουλόμην 4want 1586 εξελέξαντο 1chose].   66:5   191 ακούσατε Hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord! 3588 οι O ones 5141 τρέμοντες trembling at 3588 τον   3056-1473 λόγον αυτού his word. 2036 είπατε Let [2speak 80-1473 αδελφοί υμών 1your brethren] 3588 τοις to the ones 3404 μισούσιν detesting 1473 υμάς you, 2532 και and 948 βδελυσσομένοις abhorring you, 2443 ίνα that 3588 το the 3686 όνομα name 2962 κυρίου of the lord 1392 δοξασθή should be glorified, 2532 και and 3708 οφθή should be seen 1722 εν in 3588 τη   2167-1473 ευφροσύνη αυτών their gladness, 2532 και but 1565 εκείνοι those 153 αισχυνθήσονται shall be ashamed.   66:6   5456 φωνή A voice 2906 κραυγής of a cry 1537 εκ from out of 4172 πόλεως the city; 5456 φωνή a voice 1537 εκ from out of 3485 ναού the temple; 5456 φωνή the voice 2962 κυρίου of the lord 467 ανταποδιδόντος recompensing 469 ανταπόδοσιν a recompense 3588 τοις to the 480 αντικειμένοις adversaries.   66:7   4250 πριν Before 3588 την   5605 ωδίνουσαν her travailing 5088 τεκείν to give birth, 4250 πριν before 2064 ελθείν the coming of 3588 τον the 4192 πόνον misery 3588 των of the 5604 ωδίνων pangs, 1628 εξέφυγε she fled 2532 και and 5088 έτεκεν gave birth to 730 άρσεν a male.   66:8   5100 τις Who 191 ήκουσε heard 5108 τοιούτο such? 2532 και and 5100 τις who 3708 εώρακεν has seen 3779 ούτως thus? 1487 ει Has 5605 ώδινε [2travailed 1093 γη 1the earth] 1722 εν in 1520 μία one 2250 ημέρα day? 2228 η or 2532 και even 5088 ετέχθη [2given birth 1484 έθνος 1a nation] 1522.1 εισάπαξ at once, 3754 ότι that 5605 ώδινε [2travailed 2532 και 3and 5088 έτεκε 4gave birth to * Σιών 1Zion] 3588 τα   3813-1473 παιδία αυτής her children?   66:9   1473-1161 εγώ δε But I 1325 έδωκα gave 3588 την   4329-3778 προσδοκίαν ταύτην this expectation, 2532 και and 3756 ουκ you did not 3403 εμνήσθης remember 1473 μου me, 2036 είπε said 2962 κύριος the lord. 2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1080 γεννώσαν [2the one bearing 2532 και 3and 4723 στείραν 4the one sterile 4160 εποίησα 1made], 2036 είπεν said 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God.   66:10   2165 ευφράνθητι Be glad, * Ιερουσαλήμ O Jerusalem, 2532 και and 3830.1 πανηγυρίσατε let [5assemble for a festival 1722 εν 6in 1473 αυτή 7her 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 25 αγαπώντες 3loving 1473 αυτήν 4her]! 2532 και And 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling 1473 αυτήν her 5463 χάρητε rejoice 5479 χαρά in joy, 3956 πάντες all 3745 όσοι as many as 3996 πενθείτε mourn 1909 επ΄ for 1473 αυτή her!   66:11   2443 ίνα that 2337 θηλάσητε you should nurse 2532 και and 1705 εμπλησθήτε be filled up 575 από from 3149 μαστού the breast 3874-1473 παρακλήσεως αυτής of her comfort; 2443 ίνα that 1570.1 εκθηλάσαντες sucking out 5171 τρυφήσητε you should indulge 575 από at 1529 εισόδου the introduction 1391-1473 δόξης αυτής of her glory.   66:12   3754 ότι For 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1578 εκκλινώ turn aside 1519 εις to 1473 αυτούς them 5613 ως as 4215 ποταμός a river 1515 ειρήνης of peace, 2532 και and 5613 ως as 5493 χειμάρρους a rushing stream 1945.3 επικλύζων inundating 1391 δόξαν the glory 1484 εθνών of the nations. 3588 τα   3813-1473 παιδία αυτών Their children 1909 επ΄ [2upon 5606 ώμων 3shoulders 142 αρθήσονται 1shall be carried], 2532 και and 1909 επί [2upon 1119 γονάτων 3knees 3870 παρακληθήσονται 1shall be comforted].   66:13   5613 ως As 1536 ει τινα if any 3384 μήτηρ mother 3870 παρακαλέσει shall comfort, 3779 ούτως so 2504 καγώ also I 3870 παρακαλέσω shall comfort 1473 υμάς you; 2532 και and 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem 3870 παρακληθήσεσθε you shall be comforted.   66:14   2532 και And 3708 όψεσθε you shall see, 2532 και and 5463 χαρήσεται [2shall rejoice 3588 η   2588-1473 καρδία υμών 1your heart], 2532 και and 3588 τα   3747-1473 οστά υμών your bones 5613 ως [2as 1008 βοτάνη 3pasturage 393 ανατελεί 1shall rise up]; 2532 και and 1097-1510.8.3 γνωσθη έσται [4shall be known 3588 η 1the 5495 χειρ 2hand 2962 κυρίου 3of the lord] 3588 τοις to the 5399 φοβουμενοις ones fearing 1473 αυτόν him, 2532 και and 546 απειλήσει he shall threaten 3588 τοις the ones 544 απειθούσιν resisting persuasion.   66:15   2400-1063 ιδού γαρ For behold 2962 κύριος the lord 5613 ως [2as 4442 πυρ 3a fire 2240 ήξει 1shall come], 2532 και even 5613 ως as 2616.6 καταιγίς a blast 3588 τα by 716-1473 άρματα αυτού his chariots, 591 αποδούναι to recompense 1722 εν [2in 2372 θυμώ 3rage 1557 εκδίκησιν 1punishment], 2532 και and 644.4 αποσκορακισμόν being contemptuously rejected 1722 εν in 5395 φλογί a flame 4442 πυρός of fire.   66:16   1722-1063 εν γαρ For by 3588 τω the 4442 πυρί fire 2962 κυρίου of the lord 2919 κριθήσεται [4shall be judged 3956 πάσα 1all 3588 η 2the 1093 γη 3earth], 2532 και and 1722 εν by 3588 τη   4501-1473 ρομφαία αυτού his broadsword 3956 πάσα all 4561 σαρξ flesh. 4183 πολλοί Many 5134.1-1510.8.6 τραυματίαι έσονται shall be slain 5259 υπό by 2962 κυρίου the lord.   66:17   3588 οι The ones 48 αγνιζόμενοι purifying themselves 2532 και and 2511 καθαριζόμενοι cleansing themselves 1519 εις in 3588 τους the 2779 κήπους gardens, 2532 και and 1722 εν [10in 3588 τοις 11the 4290.1 προθύροις 12thresholds 2068 έσθοντες 1the ones eating 2907 κρέας 2the meat 5204.1 ύειον 3of a pig 2532 και 4and 3588 τα 5the 946 βδελύγματα 6abominations 2532 και 7and 3588 τον 8the 3464.2 μυν 9mouse], 2009.1 επιτοαυτό together 355 αναλωθήσονται shall be consumed, 2036 είπε said 2962 κύριος the lord.   66:18   2504 καγώ And I 3588 τα   2041-1473 έργα αυτών [2their works 2532 και 3and 3588 τον   3053-1473 λογισμόν αυτών 4their device 1987 επίσταμαι 1know]. 2532 και And 1473 εγώ I 2064 έρχομαι come 4863 συναγαγείν to bring together 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations, 2532 και and 3588 τας the 1100 γλώσσας tongues. 2532 και And 2240 ήξουσι they shall come 2532 και and 3708 όψονται shall see 3588 την   1391-1473 δόξαν μου my glory.   66:19   2532 και And 2641 καταλείψω I will leave 1909 επ΄ upon 1473 αυτών them 4592 σημείον a sign. 2532 και And 1821 εξαποστελώ I will send out 1537 εξ from 1473 αυτών them 4982 σεσωσμένους ones having been delivered 1519 εις unto 3588 τα the 1484 έθνη nations -- 1519 εις unto * Θαρσείς Tarshish, 2532 και and * Φουδ Pul, 2532 και and * Λουδ Lud, 2532 και and * Μοσόχ Meshach, 2532 και and * Θοβέλ Tubal, 2532 και and 1519 εις unto 3588 την   * Ελλάδα Greece, 2532 και and 1519 εις unto 3588 τας the 3520 νήσους islands -- 3588 τας the ones 4206 πόρρω at a distance, 3739 οι the ones who 3756 ουκ have not 191 ακηκόασί heard 1473 μου of my 3588 το   3686 όνομα name, 3777 ούτε nor 3708 εωράκασι have seen 3588 την   1391 δόξαν μου my glory. 2532 και And 312 αναγγελούσι they shall announce 3588 την   1391-1473 δόξαν μου my glory 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations.   66:20   2532 και And 71 άξουσι they shall lead 3588 τους   80-1473 αδελφούς υμών your brethren 1537 εκ from out of 3956 πάντων all 3588 των the 1484 εθνών nations, 1435 δώρον as a gift 2962 κυρίω to the lord, 3326 μεθ΄ with 2462 ίππων horses, 2532 και and 716 αρμάτων chariots, 1722 εν in 2985.1 λαμπήναις royal chariots 2254.2 ημιόνων drawn by mules 3326 μετά with 4639.1 σκιαδίων awnings, 1519 εις into 3588 την the 39 αγίαν holy 4172 πόλιν city * Ιερουσαλήμ Jerusalem. 2532 και And 2036-2962 είπεν κύριος the lord said, 5613 ως As 302 αν   5342 ενέγκαισαν [4may offer 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ισραήλ 3of Israel] 3588 τας   2378-1473 θυσίας αυτών their sacrifices 1473 εμοί to me 3326 μετά with 5568 ψαλμών psalms 1519 εις in 3588 τον the 3624 οίκον house 2962 κυρίου of the lord,   66:21   2532 και that 575 απ΄ from 1473 αυτών them 2983 λήψομαι I will take 2409 ιερείς priests 2532 και and * Λευίτας Levites, 2036 είπε said 2962 κύριος the lord.   66:22   3739 ον [2in which 5158 τρόπον 3manner 1063 γαρ 1For] 3588 ο the 3772 ουρανός [2heaven 2537 καινός 1new] 2532 και and 3588 η the 1093 γη [2earth 2537 καινή 1new] 3739 α which 1473 εγώ I 4160 ποιώ make 3306 μένει wait 1799 ενώπιόν before 1473 μου me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3779 ούτω so 2476 στήσεται I shall establish 3588 το   4690-1473 σπέρμα υμών your seed, 2532 και and 3588 το   3686-1473 όνομα υμών your name.   66:23   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3376 μην month 1537 εκ by 3376 μηνός month, 2532 και and 4521 σάββατον Sabbath 1537 εκ by 4521 σαββάτου Sabbath, 2240 ήξει [3shall come 3956 πάσα 1all 4561 σαρξ 2flesh] 3588 του   4352 προσκυνήσαι to do obeisance 1799 ενώπιόν before 1473 μου me 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2036 είπε said 2962 κύριος the lord.   66:24   2532 και And 1831 εξελεύσονται they shall go forth, 2532 και and 3708 όψονται shall see 3588 τα the 2966 κώλα carcasses 3588 των   444 ανθρώπων of men, 3588 των the ones 3845 παραβεβηκότων violating 1722 εν against 1473 εμοί me. 3588 ο   1063 γαρ For 4663-1473 σκώληξ αυτών their worm 3756 ου shall not 5053 τελευτήσει come to an end, 2532 και and 3588 το   4442-1473 πυρ αυτών their fire 3756 ου shall not 4570 σβεσθήσεται be extinguished. 2532 και And 1510.8.6 έσονται they will be 1519 εις for 3706 όρασιν a sight 3956 πάση to all 4561 σαρκί flesh.