Ecclesiastes 7

  7:1   18 αγαθόν A good 3686 όνομα name 5228 υπέρ is above 1637 έλαιον [2oil 18 αγαθόν 1good], 2532 και and 2250 ημέρα the day 3588 του   2288 θανάτου of death 5228 υπέρ above 2250 ημέραν the day 1078 γενέσεως of birth.   7:2   18 αγαθόν It is good 4198 πορευθήναι to go 1519 εις into 3624 οίκον a house 3997 πένθους of mourning, 2228 η than 3754 ότι than 4198 πορευθήναι to go 1519 εις into 3624 οίκον a house 4224 πότου of a banquet; 2530 καθότι in so far as 3778 τούτο this 5056 τέλος is the end 3956 παντός of every 444 ανθρώπου man; 2532 και and 3588 ο the 2198 ζών living man 1325 δώσει will give 18 αγαθόν good 1519 εις to 2588-1473 καρδίαν αυτού his heart.   7:3   18 αγαθόν Better 2372 θυμός is rage 5228 υπέρ than 1071 γέλωτα laughter, 3754 ότι for 1722 εν by 2549 κακία hurt 4383 προσώπου of countenance 18.2 αγαθυνθήσεται [2will be made better 2588 καρδία 1the heart].   7:4   2588 καρδία The heart 4680 σοφών of the wise 1722 εν is in 3624 οίκω the house 3997 πένθους of mourning; 2532 και and 2588 καρδία the heart 878 αφρόνων of fools 1722 εν is in 3624 οίκω the house 2167 ευφροσύνης of gladness.   7:5   18 αγαθόν It is good 3588 το   191 ακούσαι to hear 2008.1 επιτίμησιν the reproach 4680 σοφού of the wise, 5228 υπέρ than 435 άνδρα for a man 191 ακούοντα to hear 779.1 άσμα songs 878 αφρόνων of fools.   7:6   5613 ως As 5456 φωνή the sound 3588 των of the 173 ακανθών thorn-bushes 5259 υπό burning under 3588 τον the 3003.1 λέβητα kettle, 3779 ούτως so 3588 ο the 1071 γέλως laughter, 3588 ο the one 3588 των of the 878 αφρόνων fools; 2532 και and 1065 γε indeed 3778 τούτο this 3153 ματαιότης is folly.   7:7   3754 ότι For 3588 η   4811.2 συκοφαντία extortion 4064 περιφέρει drives [2mad 4680 σοφόν 1the wise man], 2532 και and 622 απολλύει destroys 3588 την the 2588 καρδίαν [3heart 2103.2 ευγενείας 1magnanimity 1473 αυτού 2of his].   7:8   18 αγαθή Better 2078 εσχάτη the last 3056 λόγων of matters 5228 υπέρ than 746-1473 αρχήν αυτού its beginning; 18 αγαθόν better 3115.1 μακρόθυμος the lenient 5228 υπέρ than 5308 υψηλόν high 4151 πνεύματι spirit.   7:9   3361 μη You should not 4692 σπεύσης hasten 1722 εν in 4151-1473 πνεύματί σου your spirit 3588 του   2373 θυμούσθαι to be enraged, 3754 ότι for 2372 θυμός rage 1722 εν [2in 2859 κόλπω 3the bosom 878 αφρόνων 4of fools 373 αναπαύσεται 1shall rest].   7:10   3361 μη You should not 2036 είπης say, 5100 τι What 1096 εγένετο happened 3754 ότι that 3588 αι the 2250 ημέραι [2days 3588 αι   4387 πρότεραι 1former] 1510.7.6 ήσαν were 18 αγαθαί good 5228 υπέρ over 3778 ταυτας these? 3754 ότι for 3756 ουκ [2not 1722 εν 3in 4678 σοφία 4wisdom 1905 επηρώτησας 1you asked] 4012 περί concerning 3778 τούτου this.   7:11   18 αγαθή [2is good 4678 σοφία 1Wisdom] 3326 μετά with 2815.1 κληροδοσίας an allotment 2532 και and 4050 περίσσεια abundance 3588 τοις to the ones 2334 θεωρούσι viewing 3588 τον the 2246 ήλιον sun.   7:12   3754 ότι For 1722 εν [2in 4639-1473 σκιά αυτής 3its shadow 3588 η   4678 σοφία 1wisdom] 5613 ως is as 4639 σκιά the shadow 694 αργυρίου of silver; 2532 και and 4050 περίσσεια the advantage 1108 γνώσεως of the knowledge 3588 της   4678 σοφίας of wisdom 2227 ζωοποιήσει will restore to life 3588 τον the 3844 παρ΄ one having 1473 αυτής it.   7:13   1492 ίδε Behold 3588 τα the 4161 ποιήματα actions 3588 του   2316 θεού of God! 3754 ότι For 5100 τις who 1410 δυνήσεται shall be able 3588 του   2885 κοσμήσαι to adorn 3739 ον what 302 αν ever 3588 ο   2316 θεός God 1294 διαστρέψη should turn from 1473 αυτόν him?   7:14   1722 εν In 2250 ημέρα the day 19-1473 αγαθωσύνης of goodness 2198 ζήθι live 1722 εν in 18 αγαθώ good! 2532 και and 1492 ίδε look out 1722 εν in 2250 ημέρα the day 2549 κακίας of evil! 1492 ίδε Behold! 2532 και and 1065 γε indeed 4862 συν with 3778 τούτο one 4859.1 σύμφωνον [3harmony 3778 τούτων 4with these 3588 ο   4160 εποίησεν 2caused 3588 ο   2316 θεός 1God] 4012 περί concerning 2981 λαλιάς speech, 2443 ίνα that 3361-2147 μη εύρη [2should not find 444 άνθρωπος 1man 3694 οπίσω 4after 1473 αυτού 5him 3762 ουδέν 3anything].   7:15   4840.2 σύμπαντα All things 1492 είδον I beheld 1722 εν in 2250 ημέραις days 3153-1473 ματαιότητός μου of my folly. 1510.2.3 εστί There is 1342 δίκαιος a just man 622 απολλύμενος being destroyed 1722 εν in 1342-1473 δικαίω αυτού his justice, 2532 και and 1510.2.3 έστιν there is 765 ασεβής an impious man 3306 μένων abiding 1722 εν in 2549-1473 κακία αυτού his evil.   7:16   3361 μη Do not 1096 γίνου become 1342 δίκαιος [2righteous 4183 πολύ 1super], 3366 μηδέ nor 4679 σοφίζου discern 4053 περισσά extra, 3379 μή ποτε lest at any time 1605 εκπλαγής you should be overwhelmed!   7:17   3361 μη You should not be 764 ασεβήσης [2impious 4183 πολύ 1super], 2532 και and 3361 μη do not 1096 γίνου become 4642 σκληρός hard, 2443 ίνα that 3361-599 μη αποθάνης you should not die 1722 εν in 3739 ου   2540-1473 καιρώ σου your time!   7:18   18 αγαθόν It is good 3588 το   472-1473 αντέχεσθαί σε for you to hold fast 1722 εν by 3778 τούτω this; 2532 και and 1065 γε indeed 575 από of 3778 τούτου this 3361 μη you should not 3392 μιάνης defile 3588 την   5495-1473 χείρά σου your hand. 3754 ότι For 5399 φοβουμένοις to the ones fearing 3588 τον   2316 θεόν God 1831-3588-3956 εξελεύσεται τα πάντα all things shall go forth.   7:19   3588 η   4678 σοφία Wisdom 997 βοηθήσει will give help 3588 τω to the 4680 σοφώ wise one 5228 υπέρ over 1176 δέκα ten 1850 εξουσιάζοντας exercising authority, 3588 τους of the ones 1510.6 όντας being 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city.   7:20   3754 ότι For 444 άνθρωπος [3man 3756-1510.2.3 ουκ έστι 1there is no 1342 δίκαιος 2just] 1722 εν on 3588 τη the 1093 γη earth 3739 ος who 4160 ποιήσει shall do 18 αγαθόν good 2532 και and 3756 ουχ shall not 264 αμαρτήσεται sin.   7:21   2532 και And 1065 γε indeed 1519 εις unto 3956 πάντας all 3056 λόγους the words 3739 ους which 2980 λαλήσουσιν they shall speak, 3361 μη you should not 5087 θης put them to 2588-1473 καρδίαν σου your heart, 3704 όπως so that 3361 μη you should not 191 ακούσης hear 3588 του   1401-1473 δούλου σου your servant 2672 καταρωμένου cursing 1473 σε you.   7:22   3754 ότι For 4117.1 πλειστάκις very often 4188.2 πονηρεύσεταί he will act wickedly 1473 σε against you, 2532 και and 2526.2 καθόδους returning 4183 πολλάς many times 2559 κακώσει he shall inflict 2588-1473 καρδίαν σου your heart; 3754 ότι that 5613 ως as 2532 και also 1065 γε indeed 1473 συ you 2672 κατηράσω cursed 2087 ετέρους others.   7:23   3956 πάντα All 3778 ταύτα these things 3985 επείρασα I tested 1722 εν in 3588 τη   4678 σοφία wisdom. 2036 είπα I said, 4679 σοφισθήσομαι I shall be discerning, 2532 και but 1473 αυτή it 3118.2 εμακρύνθη was far 575 απ΄ from 1473 εμού me.   7:24   3112 μακράν Far 5228 υπέρ above 3739 ο what 1510.7.3 ην was, 2532 και and 901 βαθύ a deep 899 βάθος depth -- 5100 τις who 2147 ευρήσει shall find 1473 αυτό it?   7:25   2944 εκύκλωσα [4circled about 1473 εγώ 1I 2532 και 2and 3588 η   2588-1473 καρδία μου 3my heart] 3588 του   1097 γνώναι to know, 2532 και and 3588 του   2679.2 κατασκέψασθαι to survey, 2532 και and 3588 του   2212 ζητήσαι to seek 4678 σοφίαν wisdom, 2532 και and 5586 ψήφον the reckoning of things, 2532 και and 3588 του   1097 γνώναι to know 765 ασεβούς the impious man's 877 αφροσύνην foolishness, 2532 και and 3791.1 οχληρίαν rioting, 2532 και and 4064.1 περιφοράν deviation.   7:26   2532 και And 2147-1473 ευρίσκω εγώ I find 1473 αυτήν her 4089 πικροτέρον more bitter 5228 υπέρ than 2288 θάνατον death -- 4862 συν with 3588 την the 1135 γυναίκα woman 3748 ήτις in which 1510.2.3 εστί [2is 2339.1 θηρεύματα 3snares 2532 και 4and 4522 σαγήναι 5dragnets 2588-1473 καρδία αυτής 1her heart], 1199 δεσμός and a bond 1519 εις in 5495-1473 χείρας αυτής her hands. 18 αγαθός He that is good 4253 προ before 4383 προσώπου the face 2316 θεού of God 1807 εξαιρεθήσεται shall be delivered 575 απ΄ from 1473 αυτής her; 2532 και and 264 αμαρτάνων the one sinning 4815 συλληφθήσεται will be seized 1722 εν with 1473 αυτή her.   7:27   1492 ίδε Behold! 3778 τούτο this 2147 εύρον I found, 2036 είπεν said 3588 ο the 1577.2 εκκλησιαστής ecclesiastic, 1520 μία counting one 3588 τη by 1520 μία one, 2147 ευρείν to find 3053 λογισμόν a device,   7:28   3739 ον which 1934 επεζήτησεν [2anxiously sought 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul], 2532 και and 3756 ουχ I did not 2147 εύρον find. 2532 και Even 444 άνθρωπον [2man 1520 ένα 1one] 575 από from out of 5507 χιλίων a thousand 2147 εύρον did I find. 2532 και And 1135 γυναίκα a woman 1722 εν among 3956 πάσι all 3778 τούτοις these 3756 ουχ I did not 2147 εύρον find.   7:29   4133 πλην Except 1492 ίδε behold! 3778 τούτο this 2147 εύρον I found, 3739 ο that 4160-3588-2316 εποίησεν ο θεός God dealt 4862 συν with 3588 τον the 444 άνθρωπον [2man 2112.3 ευθή 1upright]. 2532 και And 1473 αυτοί they 2212 εζήτησαν sought 3053 λογισμούς [2devices 4183 πολλούς 1many]. 5100 τις Who 1492 οίδε knows 4680 σοφούς the wise? 2532 και And 5100 τις who 1492 οίδε knows 3080 λύσιν the loosening 4487 ρήματος of a saying?