Ezekiel 10

DSV_Strongs(i)
  1 H7200 [H8799] Daarna zag ik H7549 , en ziet, boven het uitspansel H7218 , hetwelk was over het hoofd H3742 der cherubs H5601 H68 , was als een saffiersteen H4758 , als de gedaante H1823 van de gelijkenis H3678 eens troons H7200 [H8738] ; [en] Hij verscheen op dezelve.
  2 H559 [H8799] En Hij sprak H376 tot den man H3847 [H8803] , bekleed H906 met linnen H559 [H8799] , en Hij zeide H935 [H8798] : Ga in H996 tot tussen H1534 de wielen H3742 , tot onder den cherub H4390 [H8761] , en vul H2651 uw vuisten H784 met vurige H1513 kolen H996 van tussen H3742 de cherubs H2236 [H8798] , en strooi H5892 ze over de stad H935 [H8799] ; en hij ging in H5869 voor mijn ogen.
  3 H3742 De cherubs H5975 [H8802] nu stonden H3225 ter rechterzijde H1004 van het huis H376 , als die man H935 [H8800] inging H6051 ; en een wolk H4390 [H8804] vervulde H6442 het binnenste H2691 voorhof.
  4 H7311 H0 Toen hief zich H3519 de heerlijkheid H3068 des HEEREN H7311 [H8799] omhoog H3742 van boven den cherub H4670 , op den dorpel H1004 van het huis H1004 ; en het huis H4390 [H8735] werd vervuld H6051 met een wolk H2691 , en het voorhof H4390 [H8804] was vol H5051 van den glans H3068 der heerlijkheid H3519 des HEEREN.
  5 H6963 En het geruis H3671 van de vleugelen H3742 der cherubs H8085 [H8738] werd gehoord H2435 tot het uiterste H2691 voorhof H6963 , als de stem H7706 des almachtigen H410 Gods H1696 [H8763] , wanneer Hij spreekt.
  6 H376 Het geschiedde nu, als Hij den man H3847 [H8803] , bekleed H906 met linnen H6680 [H8763] , geboden had H559 [H8800] , zeggende H3947 [H8798] : Neem H784 vuur H1534 van tussen de wielen H3742 , van tussen de cherubs H935 [H8799] , dat hij inging H5975 [H8799] en stond H681 bij H212 een rad.
  7 H7971 H0 Toen stak H3742 een cherub H3027 zijn hand H7971 [H8799] uit H3742 van tussen de cherubs H784 tot het vuur H3742 , hetwelk was tussen de cherubs H5375 [H8799] , en nam H5414 [H8799] [daarvan], en gaf H2651 het in de vuisten H906 desgenen, die met linnen H3847 [H8803] bekleed was H3947 [H8799] ; die nam H3318 [H8799] het, en ging uit.
  8 H7200 [H8735] Want er werd gezien H3742 aan de cherubs H8403 de gelijkenis H120 van eens mensen H3027 hand H3671 onder hun vleugelen.
  9 H7200 [H8799] Toen zag ik H702 , en ziet, vier H212 raderen H681 waren bij H3742 de cherubs H259 H259 ; een H212 H212 rad H259 H259 was bij elken H3742 H3742 cherub H4758 ; en de gedaante H212 der raderen H5869 was als de verf H8658 H68 van een turkoois-steen.
  10 H4758 En aangaande hun gedaanten H702 , die vier H259 hadden enerlei H1823 gelijkenis H212 , gelijk of het ware geweest een rad H8432 in het midden H212 van een rad.
  11 H3212 [H8800] Als die gingen H3212 [H8800] , zo gingen H702 [deze] op hun vier H7253 zijden H5437 [H8735] ; zij keerden zich H3212 [H8800] niet om, als zij gingen H4725 ; maar de plaats H7218 , waarheen het hoofd H6437 [H8799] zag H3212 [H8799] , die volgden zij H310 na H5437 [H8735] ; zij keerden zich H3212 [H8799] niet om, als zij gingen.
  12 H1320 Hun ganse lichaam H1354 nu, en hun ruggen H3027 , en hun handen H3671 , en hun vleugelen H212 , mitsgaders de raderen H4392 , waren vol H5869 ogen H5439 rondom H702 ; die vier H212 hadden hun raderen.
  13 H212 Aangaande de raderen H241 , elkeen derzelve werd voor mijn oren H7121 [H8795] genoemd H1534 Galgal.
  14 H259 En elkeen H702 had vier H6440 aangezichten H259 ; het eerste H6440 aangezicht H6440 was het aangezicht H3742 eens cherubs H8145 , en het tweede H6440 aangezicht H6440 was het aangezicht H120 eens mensen H7992 , en het derde H6440 het aangezicht H738 eens leeuws H7243 , en het vierde H6440 het aangezicht H5404 eens arends.
  15 H3742 En die cherubs H7426 [H8735] hieven zich omhoog H2416 ; dit was hetzelfde dier H5104 , dat ik bij de rivier H3529 Chebar H7200 [H8804] gezien had.
  16 H3742 En als de cherubs H3212 [H8800] gingen H3212 [H8799] , zo gingen H212 die raderen H681 nevens dezelven H3742 ; en als de cherubs H3671 hun vleugelen H5375 [H8800] ophieven H7311 H0 , om zich H776 van de aarde H7311 [H8800] omhoog te heffen H5437 [H8735] , zo keerden zich H1992 diezelve H212 raderen H681 ook niet om van bij hen.
  17 H5975 [H8800] Als die stonden H5975 [H8799] , stonden H7311 [H8800] [deze], en als die opgeheven werden H7426 [H8735] , hieven zich deze [ook] op H7307 ; want de geest H2416 der dieren was in hen.
  18 H3318 H0 Toen ging H3519 de heerlijkheid H3068 des HEEREN H4670 van boven den dorpel H1004 des huizes H3318 [H8799] weg H5975 [H8799] , en stond H3742 boven de cherubs.
  19 H3742 En de cherubs H5375 [H8799] hieven H3671 hun vleugelen H7426 [H8735] op, en verhieven zich H776 van de aarde H5869 omhoog voor mijn ogen H3318 [H8800] , als zij uitgingen H212 ; en de raderen H5980 waren tegenover H5975 [H8799] hen; en elkeen stond H6607 aan de deur H6931 H8179 der Oostpoort H1004 van het huis H3068 des HEEREN H3519 ; en de heerlijkheid H430 des Gods H3478 Israels H4605 was van boven over hen.
  20 H2416 Dit is het dier H7200 [H8804] , dat ik zag H430 onder den Gods H3478 Israels H5104 bij de rivier H3529 Chebar H3045 [H8799] ; en ik bemerkte H3742 , dat het cherubs waren.
  21 H259 Elkeen H702 H702 had vier H6440 aangezichten H259 , en elkeen H702 had vier H3671 vleugelen H1823 ; en de gelijkenis H3027 H120 van mensenhanden H3671 was onder hun vleugelen.
  22 H1823 En aangaande de gelijkenis H6440 van hun aangezichten H1992 , het waren dezelfde H6440 aangezichten H7200 [H8804] , die ik gezien had H5104 bij de rivier H3529 Chebar H4758 , hun gedaanten H3212 [H8799] en zij zelven; zij gingen H376 ieder H5676 recht uit H6440 voor zijn aangezicht henen.