Amos 9

ABP_GRK(i)
  1 G1492 είδον G3588 τον G2962 κύριον G2186 εφεστώτα G1909 επί G3588 του G2379 θυσιαστηρίου G2532 και G2036 είπε G3960 πάταξον G1909 επί G3588 το G2435 ιλαστήριον G2532 και G4579 σεισθήσεται G3588 τα G4313.1 πρόπυλα G2532 και G1249.2 διάκοψον G1519 εις G2776 κεφαλάς G3956 πάντων G2532 και G3588 τους G2645 καταλοίπους G1473 αυτών G1722 εν G4501 ρομφαία G615 αποκτενώ G3766.2 ου μη G1309 διαφύγη G1537 εξ G1473 αυτών G5343 φεύγων G2532 και G3766.2 ου μη G1295 διασωθή G1537 εξ G1473 αυτών G391.2 ανασωζόμενος
  2 G1437 εάν G2735.2 κατορυγώσιν G1519 εις G86 άδου G1564 εκείθεν G3588 η G5495 χειρ μου G1473   G385 ανασπάσει αυτούς G1473   G2532 και G1437 εάν G305 αναβώσιν G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G1564 εκείθεν G2609 κατάξω αυτούς G1473  
  3 G1437 εάν G1458.4 κατακρυβώσιν G1519 εις G3588 την G2884.2 κορυφήν G3588 του G* Καρμήλου G1564 εκείθεν G1830 εξερευνήσω G2532 και G2983 λήψομαι G1473 αυτούς G2532 και G1437 εάν G2616.2 καταδύσωσιν G1537 εξ G3788 οφθαλμών μου G1473   G1519 εις G3588 τα G899 βάθη G3588 της G2281 θαλάσσης G1563 εκεί G1781 εντελούμαι G3588 τω G1404 δράκοντι G2532 και G1143 δήξεται G1473 αυτούς
  4 G2532 και G1437 εάν G4198 πορευθώσιν G1722 εν G161 αιχμαλωσία G4253 προ προσώπου G4383   G3588 των G2190 εχθρών αυτών G1473   G1563 εκεί G1781 εντελούμαι G3588 τη G4501 ρομφαία G2532 και G615 αποκτενεί G1473 αυτούς G2532 και G4741 στηριώ G3588 τους G3788 οφθαλμούς μου G1473   G1909 επ΄ G1473 αυτούς G1519 εις G2556 κακά G2532 και G3756 ουκ G1519 εις G18 αγαθά
  5 G2532 και G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 ο G3841 παντοκράτωρ G3588 ο G2178.1 εφαπτόμενος G3588 της G1093 γης G2532 και G4531 σαλεύων G1473 αυτήν G2532 και G3996 πενθήσουσι G3956 πάντες G3588 οι G2730 κατοικούντες G1473 αυτήν G2532 και G305 αναβήσεται G5613 ως G4215 ποταμός G* Αιγύπτου
  6 G3588 ο G3618 οικοδομών G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G306.1 ανάβασιν αυτού G1473   G2532 και G3588 την G1860 επαγγελίαν αυτού G1473   G1909 επί G3588 της G1093 γης G2311 θεμελιών G3588 ο G4341 προσκαλούμενος G3588 το G5204 ύδωρ G3588 της G2281 θαλάσσης G2532 και G1632 εκχέων G1473 αυτό G1909 επί G4383 πρόσωπον G3588 της G1093 γης G2962 κύριος G3686 όνομα αυτώ G1473  
  7 G3756 ουχ G5613 ως G5207 υιοί G* Αιθιόπων G1473 υμείς εστέ G1510.2.5   G1473 εμοί G5207 υιοί G* Ισραήλ G3004 λέγει G2962 κύριος G3756 ου G3588 τον G* Ισραήλ ανήγαγον G321   G1537 εξ G1093 γης G* Αιγύπτου G2532 και G3588 τους G246 αλλοφύλους G1537 εκ G* Καππαδοκίας G2532 και G3588 τους G* Σύρους G1537 εκ G998.1 βόθρου
  8 G2400 ιδού G3588 οι G3788 οφθαλμοί G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού G1909 επί G3588 την G932 βασιλείαν G3588 των G268 αμαρτωλών G2532 και G1808 εξαρώ G1473 αυτήν G575 από G4383 προσώπου G3588 της G1093 γης G4133 πλην G3754 ότι G3756 ουκ G1519 εις G5056 τέλος G1808 εξαρώ G3588 τον G3624 οίκον G* Ιακώβ G3004 λέγει G2962 κύριος
  9 G1360 διότι G2400 ιδού G1473 εγώ G1781 εντέλλομαι G2532 και G3039 λικμήσω G1722 εν G3956 πάσι G3588 τοις G1484 έθνεσι G3588 τον G3624 οίκον G* Ισραήλ G3739 ον G5158 τρόπον G3039 λικμάται G1722 εν G3588 τω G3039.2 λικμώ G2532 και G3766.2 ου μη G4098 πέση G4938 σύντριμμα G1909 επί G3588 την G1093 γην
  10 G1722 εν G4501 ρομφαία G5053 τελευτήσουσι G3956 πάντες G3588 οι G268 αμαρτωλοί G3588 του G2992 λαού μου G1473   G3588 οι G3004 λέγοντες G3766.2 ου μη G1448 εγγίση G3762.1 ουδέ μη G2064 έλθη G1909 εφ΄ G1473 ημάς G3588 τα G2556 κακά
  11 G1722 εν G3588 τη G2250 ημέρα εκείνη G1565   G450 αναστήσω G3588 την G4633 σκηνήν G* Δαυίδ G3588 την G4098 πεπτωκυίαν G2532 και G456 ανοικοδομήσω G3588 τα G4098 πεπτωκότα αυτής G1473   G2532 και G3588 τα G2679 κατεσκαμμένα G1473 αυτής G450 αναστήσω G2532 και G456 ανοικοδομήσω G1473 αυτήν G2531 καθώς G3588 αι G2250 ημέραι G3588 του G165 αιώνος
  12 G3704 όπως G1567 εκζητήσωσιν G3588 οι G2645 κατάλοιποι G3588 των G444 ανθρώπων G2532 και G3956 πάντα G3588 τα G1484 έθνη G1909 εφ ους G3739   G1941 επικέκληται G3588 το G3686 όνομά μου G1473   G2089 επ΄ G1473 αυτούς G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 ο G4160 ποιών G3778 ταύτα
  13 G2400 ιδού G2250 ημέραι G2064 έρχονται G3004 λέγει G2962 κύριος G2532 και G2638 καταλήψεται G3588 ο G250.1 αλοητός G3588 τον G5166.2 τρυγητόν G2532 και G4067.1 περκάσει G3588 η G4718 σταφυλή G1722 εν G3588 τω G4703 σπόρω G2532 και G645.2 αποσταλάξει G3588 τα G3735 όρη G1098.4 γλυκασμόν G2532 και G3956 πάντες G3588 οι G1015 βουνοί G4854 σύμφυτοι έσονται G1510.8.6  
  14 G2532 και G1994 επιστρέψω G3588 την G161 αιχμαλωσίαν G3588 του G2992 λαού μου G1473   G* Ισραήλ G2532 και G3618 οικοδομήσουσι G4172 πόλεις G3588 τας G853 ηφανισμένας G2532 και G2730 κατοικήσουσι G2532 και G5452 φυτεύσουσιν G290 αμπελώνας G2532 και G4095 πίονται G3588 τον G3631 οίνον αυτών G1473   G2532 και G4160 ποιήσουσι G2779 κήπους G2532 και G2068 φάγονται G3588 τον G2590 καρπόν αυτών G1473  
  15 G2532 και G2707.3 καταφυτεύσω G1473 αυτούς G1909 επί G3588 της G1093 γης αυτών G1473   G2532 και G3766.2 ου μη G1610.6 εκσπασθώσιν G3765 ουκέτι G575 από G3588 της G1093 γης αυτών G1473   G3739 ης G1325 έδωκα G1473 αυτοίς G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός
Reformed Dating